Zoznam absolventov KV

 

Zoznam záverečných prác

 

Absolventi KV - Program:

Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančnej gramotnosti

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

Ing. Tatiana Kiszelyová

Poznávame a počítame bankovky

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 5. ročník ZŠ je zameraný na matematické operácie s číslami s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

PaedDr. Jana Pierová

 Obchod

Interaktívny pracovný list z vecného učenia pre 3 roč. špeciálnej triedy a vlastivedy pre 4.  a 5. ročník špeciálnej  triedy  A variantu je zameraný na opakovanie učiva tematického celku Obchod s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lucia Kseňáková

Rodinná oslava

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 1 ročník je zameraný na počtové výkony sčítania a odčítania bez prechodu cez základ 10, zameraný na zadanú tému,  s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti, ale aj čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami vývojára.

Mgr. Zuzana Vybíralová

Ak úver poznám, žije sa s ním ľahko!

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 7. ročník ZŠ je zameraný na počtové výkony s percentami, na priamu a nepriamu úmernosť s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Zuzana Dubjelová

 

Jarmok

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 1. ročník ZŠ je zameraný na počtové výkony numerácia do dvadsať s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Martina Dicová

Trhovisko

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 3. ročník je zameraný na opakovanie ohybných slovných druhov,  s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti, ale aj čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami vývojára.

PaedDr. Monika Repková

Bylinkovo

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 3. ročník ZŠ je zameraný na počtové výkony s celými desiatkami s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Mária Starinská

Janko si odkladá do pokladničky ušetrené peniaze

Interaktívny pracovný list z matematiky, zameraný na počtové výkony s dvojcifernými číslami s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Klára Chlebáková

Obchod

Interaktívny pracovný list z vecného učenia je zameraný pre 4. ročník špeciálnej triedy- B variant, s cieľom viesť dieťa k správnym finančným rozhodnutiam. Porozumieť  a orientovať  sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov.

Mgr. Martin Klimčák

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

Edukatívny materiál z matematiky pre 3. ročník ZŠ je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti s cieľom naučiť žiakov porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. a uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané veku žiakov najmä, pri nákupe. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint-e.

Mgr. Michaela Kožíková

Sporiť a pracovať

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 9.ročník ZŠ je zameraný na počtové výkony, na samostatnú prácu žiakov, na pochopenie  rozdielu medzi pôžičkou a sporením, ale aj na zvýšenie čitateľskej gramotnosti. Žiaci pracujú s informáciami o voľných pracovných miestach, požiadavkách na zamestnanca, hrubej a čistej mzde, príjmoch a výdavkoch rodiny, ale aj iných zdrojoch príjmov, či už jednotlivca alebo rodiny. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.   

Mgr. Mária Chovancová

Informujeme presne a pútavo

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ je zameraný na čitateľskú gramotnosť s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Vlasta Hnatkovičová

Bicykel

Interaktívny pracovný list z matematiky  pre 5 roč. špec. triedy   A variantu je zameraný na opakovanie učiva tematického celku sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1000O  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Oľga Kršáková

Návrh príprava a tvorba edukatívneho materiálu pre žiakov na zvýšenie finančnej gramotnosti: „Viete si vypočítať čistú mzdu?“

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 1. ročník GYM : „Viete si vypočítať čistú mzdu?“je zameraný na počtové výkony s percentami s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Ingrid Komžíková

Edukatívny materiál na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov strednej školy

Edukatívny materiál je zameraný na rozvíjanie schopností žiakov strednej školy orientovať sa vo sfére peňazí, ktoré sme aplikovali prostredníctvom kvízu, finančnej doplňovačky a slepej mapy.

PaedDr. Henrieta Borková

Percentá

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 7. ročník ZŠ, sekunda / 8 – ročné gymnázium/ je zameraný na počtové výkony s percentami,  cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Linda Mináriková

Zahraničný obchod SR

Interaktívny pracovný list z geografie pre 3. ročník gymnázia, je zameraný na preverenie vedomostí a pojmov s cieľom zvýšenia finančnej  gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

PaedDr. Eva Brathová

Na nákupe

Interaktívny pracovný list z biológie pre 7. ročník ZŠ je zameraný na výpočtové výkony s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Karolína Decsiová

Test finančnej gramotnosti  - Podnikanie

Interaktívny pracovný list pre 2.a 3.ročník OUI je zameraný na otázky z oblasti podnikania , s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov odborného učilišťa. Zároveň slúži ako jednoduchá pomôcka k prvým potrebným krokom k podnikaniu. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Bc. Eva Juhászová

Druhy platieb, platobný styk

Interaktívny pracovný list je z predmetu ekonomika a organizácia pre 3. ročník odborných učilíšť. Test zisťuje poznatky žiakov z tematického celku Druhy platieb, platobný styk. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Bc. Soňa Dzianová  

Test finančnej gramotnosti pre žiakov 3. ročníka SŠ - Podnikanie

Interaktívny pracovný list z ODV pre žiakov 3. ročníka OUI je zameraný, na vytvorenie si vzťahu k podnikavosti a efektívne investovanie a kalkulovanie, s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Iveta Štetková

Pracovný list z matematiky na rozvíjanie finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka ZŠ

,,Cesta za mojím snom – svet hračiek.“

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 2. ročník ZŠ je zameraný na

finančnú zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Dominika Judinyová

Test z finančnej gramotnosti pre 1. a 2. ročník ZŠ

Pracovný list z matematiky pre 1. a 2. ročník ZŠ je zameraný na počtové operácie s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Bc. Jana Hrušovská

Test finančnej gramotnosti

pre 1. a  2. ročník ZŠ

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 1 .a 2.. ročník ZŠ je zameraný na počtové operácie s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Peter Tkáč, DiS.art

Počtové výkony s desatinnými číslami

Interaktívny list z Hudobnej náuky pre 2. stupeň 1. časti ZUŠ je zameraný na  počtové výkony s desatinnými číslami s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Developer – Vývojár.

Mgr. Soňa Pastierová

Percentá

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 7. ročník je zameraný na výpočet percent z  príjmov a výdavkov s cieľom zvýšenia finančnej aj čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Viktor Chlpoš

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti

Interaktívny pracovný list z nemeckého jazyka pre 1. ročník SŠ odboru hotelová akadémia je zameraný na organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Ivana Mančušková

Edukatívny materiál na rozvoj finančnej gramotnosti v predmete Nemecký jazyk „Taschengeld“

Interaktívny pracovný list na hodinu nemeckého jazyka pre kvartu, štvrtý ročník osemročného gymnázia, je zameraný na rozšírenie slovnej zásoby z oblasti financií a na počtové výkony s prevodmi meny s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Ingrid Antalecová

Pracovný list pre žiakov s názvom: „Rodinný rozpočet“

Interaktívny pracovný list zo slovenskéhp jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ je zameraný na uplatnenie spotrebiteľských zručností pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe a využívaní zarobených peňazí a aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Miroslava Buláková

 

Mein kleines Lexikon: das Geld

Interaktívny pracovný list z nemeckého jazyka pre žiakov 9. ročníka ZŠ je zameraný rozvoj slovnej zásoby na tému peniaze s cieľom zvýšenia finančnej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Szilvia Csomós Benkovics

Shopping

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka  pre 6. 7 8 a .9.ročník ZŠ je zameraný na  čítanie s porozumením, na rôzne typy nakupovania a platenia,a  cieľom je  zvýšenie  finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Darina Hradecká

Štvorciferné čísla

Interaktívny pracovný list z matematika pre žiakov tretieho ročníka je zameraný na prácu so štvorcifernými číslami, na vedenie k správnym finančným rozhodnutiam. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Klaudia Jankovičová

Zdravá výživa

Interaktívny pracovný list z chémie pre 9. ročník ZŠ je zameraný na aplikáciu úloh z finančnej gramotnosti v predmete chémia v tematickom celku Chémia bežného života s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Jana Knoteková

Počítame s eurami

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 1. ročník ZŠ je zameraný na počtové výkony na porovnávanie, sčítanie a odčítanie do 20, s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lenka Krajčírová

Business and money

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 9. ročník ZŠ je zameraný na možné riziká v oblasti podnikania a obchodu s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lucia Morovičová

„Veselo sa berie ale smutno sa vracia.“

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 7. ročník ZŠ je zameraný na aplikovanie nadobudnutých vedomostí z tematického okruhu - Úver a dlh v úlohách na jednoduché úrokovanie (s počtovými operáciami s celými a desatinnými číslami) s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Terézia Puterová

Aj ja som finančník

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 3. ročník ZŠ je zameraný na počtové výkony  s cieľom zvýšenia finančnej  gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Jolana Rakická

Pracovný list pre žiakov s názvom: Pôžička alebo sporenie?

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 7. ročník ZŠ je zameraný na precvičenie pojmov kapitál, úroková miera, úrok, prácu so vzorcami a kalkulačkou, uplatnenie spotrebiteľských zručností pri zodpovednom rozhodovaní o sporení a pôžičkách a aplikácia rôznych stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Katarína Škodák Pasiarová

Počítanie do 10 000

„Človek nie je bohatý tým, čo má, ale tým, čo dáva.“

Interaktívny pracovný list pre 4. ročník ZŠ na počtové výkony s číslami do 10 000 s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Miroslava Vozáriková

Rozpočty dnešných rodín

Interaktívny pracovný list pre žiakov 7. ročníka zameraný na  pochopenie vzájomných vzťahov medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny v minulosti a dnes. Cieľom je orientácia v rodinnom rozpočte, v prijímoch a výdajoch priemernej rodiny.

Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr.art.Ján Samsely

Test finančnej gramotnosti pre 7. ročník hudobnej náuky

Interaktívny pracovný list  - TEST z finančnej gramotnosti je  zameraný na riešenie slovných úloh s cieľom zvýšenia finančnej žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr.art.Monika Samselyová

Test finančnej gramotnosti pre 7. ročník hudobnej náuky

Interaktívny pracovný list  - TEST z finančnej gramotnosti je  zameraný na riešenie slovných úloh s cieľom zvýšenia finančnej žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Adriana Balogová

Pracovný list z matematiky

na rozvíjanie finančnej

gramotnosti pre 4. ročník

Špeciálnej základnej školy

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 4. ročník Špeciálnej základnej školy je zameraný na matematické operácie s euromincami a eurobankovkami a ich praktické využitie v

reálnom živote s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

PaedDr. Jana Bernátová

Trhovisko - riešenie slovných úloh

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 6.ročník ŠZŠ je zameraný na riešenie slovných úloh s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Mária Mariničová

Pracovný list  z matematiky na rozvíjanie finančnej gramotnosti pre žiakov 7. ročníka ŠZŠ

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 7. ročník ŠZŠ je zameraný na matematické operácie s euromincami, eurobankovkami a ich praktické využitie v bežnom živote  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

PaedDr. Nina Polomská

Pracovný list z matematiky na rozvíjanie finančnej gramotnosti pre žiakov 5. ročníka ŠZŠ

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ je zameraný na matematické operácie s euromincami, eurobankovkami a ich praktické využitie v bežnom živote  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Marcela Spurná

Počtové úkony s desatinnými a celými číslami s prechodom cez základ v obore do 1000

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ je zameraný na počtové  úkony s desatinnými a celými číslami s prechodom cez základ v obore do  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Alena Kováčiková

Pracovný list č.1, č.2 z matematiky na rozvíjanie finančnej gramotnosti pre žiakov  4. ročníka ZŠ

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 4. ročník ZŠ je zameraný na písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 a riešenie slovných úloh s euromincami, eurobankovkami a ich praktické využitie v bežnom živote  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Jana Kerekešová

Vieme platiť!

Interaktívny pracovný list z predmetu administratíva a korešpondencia pre  3. ročník SOŠ je zameraný na používanie rôznych metód platenia  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Ivana Čillíková

Ako podnikať?

Interaktívny pracovný list z výchovy k podnikaniu pre 2. ročník učebného odboru kuchár na Strednej odbornej škole obchodu a služieb je zameraný na formy a podmienky podnikania s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Katarína Bálintová

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

Interaktívny pracovný list z predmetu ekonomika pre 3. ročník SŠ je zameraný na pochopenie základov bankovej sústavy. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

Ing. Martina Kuzmová

Personálne písomnosti pri ponuke a vzniku pracovného pomeru, evidencia zamestnancov

Práca je zameraná na problematiku prípravy personálnych písomností pri ponuke a vzniku pracovného pomeru so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie úplnej pracovnej ponuky, analýzy pracovných ponúk, pracovná zmluvy, návrh osobného dotazníka na evidenciu zamestnancov.

Mgr. Andrea Tóthová

Interaktívny pracovný list z  finančnej gramotnosti

Interaktívny pracovný list  na rozvoj finančnej gramotnosti je určený pre žiakov ZŠ. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Vojtech Tóth

Test finančnej gramotnosti

Interaktívny pracovný list  na rozvoj finančnej gramotnosti je určený pre žiakov ZŠ. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Jana Mrázová

Test finančnej gramotnosti pre 3.a 4. ročník SŠ

Interaktívny pracovný list  pre 3.a 4. ročník pre odbor  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, na rozvoj finančnej gramotnosti

v rámci  odbornej výchovy. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Mária Medzihradská

Viete si vybrať vhodný úver?

Interaktívny pracovný list z matematiky je určený žiakom 4. ročníka SOŠ. Je zameraný na aplikáciu vzorca pre výpočet splátok úveru v úlohách posudzujúcich výhodnosť úverov, ktoré zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Jana Hollá

Pracovný list pre predmet Počítačová grafika – Platobné karty

Interaktívny pracovný list z predmetu Počítačová grafika zameraný na platobné karty pre učebné odbory na stredných odborných školách. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

PaedDr. Rastislav Brezina

Bohatí a chudobní

Interaktívny pracovný list z informatiky pre 1. ročník SŠ je zameraný na pochopenie podstaty vzťahu ľudská práca – peniaze ako aj na porozumenie etickej súvislosti medzi chudobou a bohatstvom.

Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

PhDr. Peter Izsóff

Poznáte základy investovania?

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 4. ročník SŠ je zameraný na pochopenie základov investovania a základných investičných produktov.

Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

Ing. Jaroslav Plachy

Sporenie a investovanie -

Percentá a úroky

Prezentácia je zameraná na problematiku sporenia, investícií a hospodárneho nakladania s financiami vzhľadom na ľudské hodnoty a potreby. Poskytuje aplikačné rady ako sa orientovať vo svete financií. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS POWERPOINT  s prepojením na interaktívny pracovný list – Percentá a úrok. Test z matematiky pre I. ročník SŠ je zameraný na počtové výkony s percentami s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Bronislava Tomljenovičová

Opakovací test z predmetu Ekonomika a podnikanie

Interaktívny test zo základných pojmov Ekonomiky a podnikania z prvého tematického celku predmetu EaP žiakov štvrtého ročníka v strojárskom odbore Programátor  obrábacích a zváracích  strojov a zariadení, ktorý je zameraný na orientovanie sa v základných ekonomických pojmoch , ako napr.  potreby, spotreba, tovar, peniaze, výroba  a výrobné faktory. Cieľom spracovania tohto edukatívneho materiálu nebolo len záverečné opakovanie tematického celku, ale aj  zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Pavol Zajac

Hospodárenie s peniazmi - Úver a dlh

Interaktívny pracovný list z odborného výcviku pre 3. ročník SŠ je zameraný na rozvoj a aplikáciu finančnej gramotnosti v elektrotechnike.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Róbert Lacko

Pracovný list pre predmet Počítačová grafika – Platobné karty

Interaktívny pracovný list z predmetu Počítačová grafika zameraný na platobné karty pre učebné odbory na stredných odborných školách. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

Bc. Ján Salaj

Banky vo sfére finančnej sústavy

Prezentácia je určená pre žiakov stredných škôl a je zameraná  na tému finančnej gramotnosti – Banky vo sfére finančnej sústavy. Zaoberá sa úverových operácií, členení úverov, likvidity a zisku banky. Zároveň ponúka test z finančnej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS Powerpoint.

Mgr. Alexander Gábor

Úver a dlh

Edukatívny materiál pre žiakov stredných škôl je zameraný  na tému finančnej gramotnosti pod názvom Úver a dlh. Týka sa úverovej a dlhovej činnosti finančných spoločností. Vzťah finančnej spoločnosti a veriteľa. Typy a princípy úverov a ročnej percentuálnej miery nákladov RPMN. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

Bc. Štefan Nap

Test finančnej gramotnosti pre 3.a 4. ročník

 odbor - Programátor obrábacích a zváracích strojov

Interaktívny pracovný list  pre 3.a 4. ročník pre odbor  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení ,na rozvoj finančnej gramotnosti

v rámci  odbornej výchovy. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Anna Veselovská

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi -  RODINNÝ ROZPOČET

Interaktívny pracovný list z občianskej náuky pre 9. ročník ZŠ je zameraný na hospodárenie s peniazmi, s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Marta Kucerová

NAKUPUJEME -

interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry

na zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ je zameraný na úlohy, ktorých cieľom je rozvíjanie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Claudia Szikhartová

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 7. ročník ZŠ je zameraný na vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Denisa Lukáčová

Dávnoveké Grécko -

interaktívny pracovný list z dejepisu zameraný

na zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 6. ročník ZŠ je zameraný na upevnenie  a preverenie vedomostí žiakov na tému Dávnoveké Grécko, s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Marianna Čontošová

Rozvoj finančnej gramotnosti v predmete geografia na tému „Metropoly Európy“

Interaktívny pracovný list z geografie pre 8. ročník ZŠ  je zameraný  na tému cestovný ruch v metropolách Európy s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lucia Zverbíková

Kde, kedy, ako a prečo vznikli peniaze

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ je zameraný na príslovkové určenie s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti.  Materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Denisa Szimethová

Chudoba a bohatstvo v slovenských povestiach: Bebek z Krásnej Hôrky

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník ZŠ je zameraný na tému chudoby a bohatstva s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný  v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Miroslava Mendelová

Reformy Márie Terézie - interaktívny pracovný list z dejepisu zameraný

na zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 8. ročník ZŠ je zameraný na premenu jednotiek  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov uvedomenia si výhodného nakupovania.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Viera Lešková

Príjmy a výdavky v domácnosti

Prezentácia je zameraná na problematiku hospodárenia v domácnosti. Cieľom je naučiť žiakov vedieť roztriediť výdavky a príjmy v domácnosti. Poznať pravidelné a nepravidelné príjmy a výdavky. Edukatívny materiál je spracovaný v MS Power-point.

Mgr. Ivana Češková

Prepočet meny konverzným kurzom

Interaktívna prezentácia v programe MS PowerPoint je zameraná na opakovanie násobenia a delenia desatinných čísel, určená žiakom 6. ročníka ZŠ. Jej cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov. Prvá časť prezentácie je určená na vysvetlenie a pochopenie si žiaci precvičia v druhej časti prezentácie interaktívnym testom.

Mgr. Lucia Uhríková

Úlohy z finančnej gramotnosti

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 3. ročník ZŠ je zameraný na stimuláciu finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lucia Popadičová

Práva spotrebiteľa- reklamácia

Interaktívny pracovný list, vhodný na triednickú hodinu v 5. ročníku ZŠ je zameraný na práva spotrebiteľa s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lucia Hajtmaníková

Chudoba a bohatstvo. Človek vo sfére peňazí.

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 8. ročník ZŠ  je zameraný na pochopenie vzťahu medzi ľudskou prácou a peniazmi a etickej súvislosti medzi bohatstvom a chudobou s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Katarína Bielková

Ročníkový projekt

-       Náš dom

Interaktívne pracovné listy z matematiky, slovenského jazyka, etickej výchovy a informatickej výchovy -

pre 4. ročník ZŠ sú zamerané na:

1.) sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel v obore do 10 000, riešenie slovných úloh,

2.) schopnosť vyjadriť svoj názor, obhájiť a zdôvodniť svoje rozhodnutie,

3.) uvedomenie si rozdielu medzi želaním a potrebou,

4.) vyhľadávanie a práca s informáciami, prezentácia výsledkov svojej práce,

s cieľom zvýšenia finančnej  gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Andrea Fialová

Ochrana práv spotrebiteľa

Interaktívny pracovný list pre tretí ročník SŠ. Je zameraný na ochranu práv spotrebiteľa s prihliadaním na Zákon o ochrane práv spotrebiteľa a na dokument EÚ o ochrane práv spotrebiteľa. Cieľom  je zvýšiť finančnú a čitateľskú gramotnosť žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

PaedDr. Elena Backová

Maco Mlieč -

interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry

na zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. ročník štvorročného gymnázia s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Absolventi KV - Program:

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

2018

Ing. Tatiana Kiszelyová

Projektové vyučovanie -viacpredmetové  ,,Osada Podsadek – môj domov, rodisko´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7. ročníka ZŠ na tému „Osada Podsadek – môj domov, rodisko“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu vo viacerých predmetoch ako je matematika, informatika, dejepis, slovenčina, technické práce atď. v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Jana Pierová

Deň Zeme na našej škole

Práca je zameraná na Svetový deň Zeme. Je určený pre špeciálne triedy -  tretieho, štvrtého, piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka  základných  škôl. Cieľom projektového vyučovania „Deň Zeme na našej škole“ bolo aktivizovať  záujem a podnietenie environmentálneho cítenia a správania sa žiakov v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na Zemi. Prostredníctvom jednoduchých a žiakom blízkych činností  prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríši, k starostlivosti o svoje okolie.

Mgr.Lucia Kseňáková

„Deň Rómov“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.stupňa ZŠ na tému „Deň Rómov“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu projektu v predmete prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Zuzana Vybíralová

Projektové vyučovanie -viacpredmetové  ,,Osada Podsadek – môj domov, rodisko´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7. ročníka ZŠ na tému „ Osada Podsadek – môj domov, rodisko“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu vo viacerých predmetoch ako je matematika, informatika, dejepis, slovenčina, technické práce atď. v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Zuzana Dubjelová

„Deň Rómov“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.stupňa ZŠ na tému „Deň Rómov“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu projektu v predmete prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Martina Dicová

„Deň Rómov“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.stupňa ZŠ na tému „Deň Rómov“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu projektu v predmete prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Monika Repková

„Deň Rómov“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.stupňa ZŠ na tému „Deň Rómov“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu projektu v predmete prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Anežka Michnová

Chránime našu Zem

Projektové vyučovanie s názvom Chránime našu Zem je zamerané na  ochranu životného prostredia a úlohou žiakov v ňom je  preskúmať všetky cesty (spôsoby), ktorými môžeme chrániť našu Zem/ životné prostredie a  navrhnúť konkrétne spôsoby ochrany prírody  v okolí školy. Výstupom je prezentácia v MS PowerPointe, kde sú uvedené všetky čiastkové výstupy a zhrnuté všetky činnosti žiakov v rámci projektu.

Mgr. Klára Chlebáková

Deň Zeme na našej škole

Projektové vyučovanie na tému Deň Zeme na našej škole ja zamerané na pochopenie významu ochrany životného prostredia pre ľudí, rastliny a živočíchy, recyklácia, triedenie odpadu, potreba ochrany stromov a výroba papiera. 

Mgr. Martin Klimčák

Projektové vyučovanie v predmete Slovenský jazyk a literatúra „Červená čiapočka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ  na  tému „Červená čiapočka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Michaela Kožíková

Projektové vyučovanie viacpredmetové Osada Podsadek – môj domov, rodisko

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7. ročníka ZŠ na tému Osada Podsadek – môj domov, rodisko v súlade s učebnými osnovami  so zakomponovaním všetkých zložiek  stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu vo viacerých predmetoch (SJL,MAT, INF, DEJ, ETV, BIO,THD,NBV, SEE)  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Chovancová

Projektové vyučovanie v predmete slovenský jazyk

„Po stopách Martina Kukučina“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Po stopách Martina Kukučina“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete slovenský jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Vlasta Hnatkovičová

Deň Zeme na našej škole

Práca je zameraná na Svetový deň Zeme. Je určený pre špeciálne triedy -  tretieho, štvrtého, piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka  základných  škôl. Cieľom projektového vyučovania „Deň Zeme na našej škole“ bolo aktivizovať  záujem a podnietenie environmentálneho cítenia a správania sa žiakov v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na Zemi. Prostredníctvom jednoduchých a žiakom blízkych činností  prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríši, k starostlivosti o svoje okolie.

Mgr. Anna Tvrdá

Podsadek – môj domov

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7. ročníka ZŠ na tému Osada Podsadek – môj domov, rodisko v súlade s učebnými osnovami  so zakomponovaním všetkých zložiek  stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu vo viacerých predmetoch (SJL,MAT, INF, DEJ, ETV, BIO,THD,NBV, SEE)  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr.art. Lukáš Fülöp

Cesta okolo sveta

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2 stupňa ZUŠ na tému „Cesta okolo sveta“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete komornej orchestrálnej hry v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr.art. Ján Samsely

Cesta okolo sveta

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2 stupňa ZUŠ na tému „Cesta okolo sveta“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete komornej orchestrálnej hry v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr.art. Monika Samselyová

Cesta okolo sveta

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2 stupňa ZUŠ na tému „Cesta okolo sveta“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete komornej orchestrálnej hry v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Adriana Balogová

Projektové vyučovanie vo všetkých ročníkoch a predmetoch ŠZŠ „V kráľovstve včiel“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania žiakov Špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa A a B variantu, na tému „V kráľovstve včiel“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu vo všetkých predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Jana Bernátová

Projektové vyučovanie vo všetkých ročníkoch a predmetoch ŠZŠ „Voda“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania žiakov Špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa A a B variantu, na tému „Voda“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu vo všetkých predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Mariničová

Projektové vyučovanie vo všetkých ročníkoch a predmetoch ŠZŠ „V kráľovstve včiel“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania žiakov Špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa A a B variantu, na tému „V kráľovstve včiel“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu vo všetkých predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Nina Polomská

Projektové vyučovanie vo všetkých ročníkoch a predmetoch ŠZŠ „Voda“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania žiakov Špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa A a B variantu, na tému „Voda“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu vo všetkých predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marcela Spurná

Projektové vyučovanie vo všetkých ročníkoch a predmetoch ŠZŠ „V kráľovstve včiel“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania žiakov Špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa A a B variantu, na tému „V kráľovstve včiel“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu vo všetkých predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Alena Kováčiková

Projektové vyučovanie vo všetkých ročníkoch a predmetoch ŠZŠ „Voda“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania žiakov Špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa A a B variantu, na tému „Voda“, so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu vo všetkých predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Jana Kerekešová

Personálne písomnosti pri uchádzaní sa o pracovné miesto

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka strednej odbornej školy  na tému „Personálne písomnosti pri uchádzaní sa o pracovné miesto“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete administratíva a korešpondencia v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Ivana Čillíková

Projektové vyučovanie v predmete Ekonomika

,,Daňová sústava´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka hotelovej akadémie na tému „Daňová sústava“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Katarína Bálintová

Marketingový plán pre úspešnú propagáciu dňa otvorených dverí

Práca je zameraná na projektové vyučovanie žiakov strednej odbornej školy na tému  Marketingový plán pre úspešnú propagáciu dňa otvorených dverí. V práci sú zakomponované všetky zložky projektového vyučovania. Projekt som aplikovala do predmetu marketing

Ing. Martina Kuzmová

Viete čo všetko sa odvádza zo mzdy do poisťovní a iných inštitúcií  a ako odvody zaúčtovať?

Interaktívny edukatívny materiál na rozvoj  finančnej gramotnosti - pracovný list je zameraný na mzdu,  tvorbu mzdy, účtovanie mzdy,, odvody zo mzdy a ich účtovanie pre študijné odbory na stredných odborných školách. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

Mgr. Viktor Chlpoš

Projektové vyučovanie v predmete Nemecký jazyk

„V reštaurácii“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. ročníka SŠ odboru hotelová akadémia na tému „V reštaurácii“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ivana Mančušková

Projektové vyučovanie v predmete Nemecký jazyk

„Krajina, ktorej jazyk sa učím“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov kvinty osemročného gymnázia na tému „Krajina, ktorej jazyk sa učím“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Jana Mrázová

Vianočné ozdoby od programátorov

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov ŠKVP daného odboru. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť vianočné ozdoby.  Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Medzihradská

Vianočné ozdoby od programátorov

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov ŠKVP daného odboru. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť vianočné ozdoby.  Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Jana Hollá

Malá kotlina – výroba a inovácia

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch učebného odboru strojný mechanik. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť inovačný model malej kotliny. Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Rastislav Brezina

Vianočné ozdoby od programátorov

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov ŠKVP daného odboru. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť vianočné ozdoby.  Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PhDr. Peter Izsóff

Vianočné ozdoby od programátorov

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov ŠKVP daného odboru. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť vianočné ozdoby.  Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Pavol Zajac

Malá kotlina – výroba a inovácia

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch učebného odboru strojný mechanik. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť inovačný model malej kotliny. Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Róbert Lacko

Vianočné ozdoby od programátorov

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov ŠKVP daného odboru. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť vianočné ozdoby.  Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Bc. Ján Salaj

Malá kotlina – výroba a inovácia

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch učebného odboru strojný mechanik. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť inovačný model malej kotliny. Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Alexander Gábor

Malá kotlina – výroba a inovácia

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch učebného odboru strojný mechanik. Projekt je skupinový, dlhodobý a zahŕňa 8 predmetov. Cieľom je navrhnúť a prakticky vyrobiť inovačný model malej kotliny. Stratégia projektového vyučovania je spracovaná v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Bc. Štefan Nap

Projektové vyučovanie v predmete Technológia a Odborný výcvik

,,Vianočné ozdoby od programátorov´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení na tému ,,  Vianočné ozdoby od programátorov ´´so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete  Technológia a Odborný výcvik v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Michaela Šoóšová

Projektové vyučovanie k príprave DŇA OTVORENÝCH DVERÍ  na škole „Tlmačské ohlasy“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre študentov 3. ročníka SOŠ na tému „Tlmačské ohlasy (Mgr. Michaela Šoóšová)“ so zakomponovaním všetkých zložiek projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu k príprave  DŇA OTVORENÝCH DVERÍ  na škole v podobe tlačenej i elektronickej verzie ročného čísla časopisu Tlmačské ohlasy v súlade s osnovami projektového vyučovania.

Mgr. Antalecová Ingrid

Projektové vyučovanie v predmete slovenský jazyk a literatúra: Život a tvorba Pavla Dobšinského, ľudová rozprávka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ  v predmete slovenský jazyk a literatúra na tému „Život a tvorba Pavla Dobšinského, ľudová rozprávka“. Zakomponované boli všetky zložky projektového vyučovania, spracovanie návrhu školského projektu v predmete slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Buláková Miroslava

Projektové vyučovanie v predmetoch Anglický jazyk a Nemecký jazyk „Všetky cesty vedú do...“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ Gejzu Dusíka v Galante na tému „Všetky cesty vedú do...“  v súlade s učebnými osnovami so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch anglický jazyk a nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Téma projektového vyučovania je orientovaná na cestovný ruch regiónu, v ktorom žiaci žijú, jeho význam a zameranie na gastronómiu, ubytovanie, históriu, prírodu, a voľno-časové aktivity.

Mgr. Csomós Benkovics Szilvia

Projektové vyučovanie v predmetoch Anglický jazyk a Nemecký jazyk „Všetky cesty vedú do...“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ Gejzu Dusíka v Galante na tému „Všetky cesty vedú do...“  v súlade s učebnými osnovami so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch anglický jazyk a nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Téma projektového vyučovania je orientovaná na cestovný ruch regiónu, v ktorom žiaci žijú, jeho význam a zameranie na gastronómiu, ubytovanie, históriu, prírodu, a voľno-časové aktivity.

Mgr. Hradecká Darina

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda

„Voda a jej skupenstvá“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému ,,Voda a jej skupenstvá “so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Žiaci v nej skúmajú výskyt vody vo všetkých skupenstvách v prírode.

Mgr. Jankovičová Klaudia

Voda – základ života

Návrh projektového vyučovania – Voda základ života sa zaoberá využitím projektového vyučovania v prírodovedných predmetoch. Cieľom PV je aplikovať projektové vyučovanie na hodinách chémie, fyziky, matematiky a informatiky s využitím rôznych inovačných metód a zistiť jeho vplyv na vedomostnú úroveň žiakov. Projektové vyučovanie bude realizované v siedmom ročníku základnej školy Gejzu Dusíka. Táto inovatívna metóda je zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodných vied, napr. poznávať  význam vody pre človeka a pre život na Zemi, porozumieť vzťahu živej a neživej prírody, poznávať zložky životného prostredia a ich vzájomný vzťah ako i faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia.

Mgr. Knoteková Jana

Projektové vyučovanie v 3.ročníku “Mária Terézia“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ  v 3 ročníku na tému „Mária Terézia“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Vlastiveda, Slovenský jazyk-čítanie, Výtvarná výchova, Etická výchova , Matematika a Informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Krajčírová Lenka

Projektové vyučovanie v predmetoch Anglický jazyk a Nemecký jazyk „Všetky cesty vedú do...“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ Gejzu Dusíka v Galante na tému „Všetky cesty vedú do...“  v súlade s učebnými osnovami so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch anglický jazyk a nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Téma projektového vyučovania je orientovaná na cestovný ruch regiónu, v ktorom žiaci žijú, jeho význam a zameranie na gastronómiu, ubytovanie, históriu, prírodu, a voľno-časové aktivity.

Mgr. Morovičová Lucia

Voda – základ života

Návrh projektového vyučovania – Voda základ života sa zaoberá využitím projektového vyučovania v prírodovedných predmetoch. Cieľom PV je aplikovať projektové vyučovanie na hodinách chémie, fyziky, matematiky a informatiky s využitím rôznych inovačných metód a zistiť jeho vplyv na vedomostnú úroveň žiakov. Projektové vyučovanie bude realizované v siedmom ročníku základnej školy Gejzu Dusíka. Táto inovatívna metóda je zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodných vied, napr. poznávať  význam vody pre človeka a pre život na Zemi, porozumieť vzťahu živej a neživej prírody, poznávať zložky životného prostredia a ich vzájomný vzťah ako i faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia.

Mgr. Puterová Terézia

Projektové vyučovanie v 3.ročníku

„Mária Terézia“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ  v 3 ročníku na tému „Mária Terézia“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Vlastiveda, Slovenský jazyk-čítanie, Výtvarná výchova, Etická výchova , Matematika a Informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Rakická Jolana

Aplikácia prvkov projektového vyučovania v tematickom celku „Poznávame prírodu nášho regiónu.“

Predkladaný návrh sa zaoberá aplikáciou prvkov projektového vyučovania v tematickom celku „ Poznávame prírodu nášho okolia“ s využitím rôznych inovačných metód a foriem pri vyučovaní biológie a chémie vo 8. a  9. ročníku základnej školy. Tematika je zameraná na získavanie, spracovanie a prezentovanie informácií o prírodných podmienkach širšieho okolia Galanty formou projektu. Poskytuje návod pre učiteľov prírodovedných predmetov, ako jednoduchým a zaujímavým spôsobom aktivizovať všetkých žiakov triedy pri získavaní nových informácií, viesť ich k samostatnosti, aktivite, zodpovednosti, spolupráci a  rozvíjať ich zručnosti s internetovými, voľne šíriteľnými programami a softvérovými aplikáciami. V návrhu sa venuje pozornosť regionálnej výchove, ktorá vedie k vzťahu a úcte k človeku, obci, mestu, vlasti a jej prírodným bohatstvám. Je kladený dôraz na prepojenie školy s praxou, riešenie aktuálnych problémov z bežného života a na prepojenie učiva jednotlivých vyučovacích predmetov.

Mgr. Ranincová Ulrika

Aplikácia prvkov projektového vyučovania v tematickom celku „Poznávame prírodu nášho regiónu.“

Predkladaný návrh sa zaoberá aplikáciou prvkov projektového vyučovania v tematickom celku „ Poznávame prírodu nášho okolia“ s využitím rôznych inovačných metód a foriem pri vyučovaní biológie a chémie vo 8. a  9. ročníku základnej školy. Tematika je zameraná na získavanie, spracovanie a prezentovanie informácií o prírodných podmienkach širšieho okolia Galanty formou projektu. Poskytuje návod pre učiteľov prírodovedných predmetov, ako jednoduchým a zaujímavým spôsobom aktivizovať všetkých žiakov triedy pri získavaní nových informácií, viesť ich k samostatnosti, aktivite, zodpovednosti, spolupráci a  rozvíjať ich zručnosti s internetovými, voľne šíriteľnými programami a softvérovými aplikáciami. V návrhu sa venuje pozornosť regionálnej výchove, ktorá vedie k vzťahu a úcte k človeku, obci, mestu, vlasti a jej prírodným bohatstvám. Je kladený dôraz na prepojenie školy s praxou, riešenie aktuálnych problémov z bežného života a na prepojenie učiva jednotlivých vyučovacích predmetov.

Mgr. Škodák Pasiarová Katarína

Projektové vyučovanie v 3.ročníku

„Mária Terézia“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ  v 3 ročníku na tému „Mária Terézia“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Vlastiveda, Slovenský jazyk-čítanie, Výtvarná výchova, Etická výchova , Matematika a Informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Vozáriková Miroslava

Projektové vyučovanie v predmete slovenský jazyk a literatúra: „Život a tvorba Pavla Dobšinského, ľudová rozprávka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ  v predmete slovenský jazyk a literatúra na tému „Život a tvorba Pavla Dobšinského, ľudová rozprávka“. Zakomponované boli všetky zložky projektového vyučovania, spracovanie návrhu školského projektu v predmete slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Iveta Štetková

Projektové vyučovanie v predmete Prvouka „Voda, zázrak života“.

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. Stupňa ZŠ na tému ,,Voda, zázrak života“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete prvouka v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Soňa Pastierová

Projektové vyučovanie v predmete Biológia – Deň Zeme

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre  žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania na tému Deň Zeme, so zapracovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie školského projektu v predmete biológia v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Zuzana Demová

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Martin Blaško

Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.ročníka gymnázií na tému „ Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Anglický a Nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Petra Gerhátová

Projektové vyučovanie v predmete Dejepis „Po stopách hradu v Šuranoch“

Prezentácia je zameraná na projektové vyučovanie pre žiakov 2.ročníka gymnázia na tému „Po stopách hradu v Šuranoch“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete dejepis v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Katarína Hoppanová

Putujeme Mikroregiónom Cedron - Nitrava

Práca je  zameraná na zadanie projektu žiakom tretieho ročníka gymnázia. Návrh bude realizovaný formou stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s implementovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami ISCED 3A gymnázium.

Mgr. Karin Mentelová

Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.ročníka gymnázií na tému „ Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Anglický a Nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Lucia Morvai

Projektové vyučovanie v predmete španielčina „GYMSU objavuje Španielsko“

Práca zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov SŠ na tému „GYMSU objavuje Španielsko“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie školského projektu v predmete španielčina v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Beáta Kodadová

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Oľga Kršáková

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Kristína Kvasnovská

Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.ročníka gymnázií na tému „ Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Anglický a Nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ivana Švandová

Putujeme Mikroregiónom Cedron - Nitrava

Práca je  zameraná na zadanie projektu žiakom tretieho ročníka gymnázia. Návrh bude realizovaný formou stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s implementovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami ISCED 3A gymnázium.

Mgr. Beáta Teplanová

Putujeme Mikroregiónom Cedron - Nitrava

Práca je  zameraná na zadanie projektu žiakom tretieho ročníka gymnázia. Návrh bude realizovaný formou stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s implementovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami ISCED 3A gymnázium.

Mgr. Marek Vittek

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marián Štekláč

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Zeleňáková

Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.ročníka gymnázií na tému „ Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Anglický a Nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Silvia Malíková

Projektové vyučovanie v predmete Vlastiveda

,,Mestá a dediny´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4.ročníka ZŠ na tému „Mestá a dediny“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Vlastiveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Eva Čviriková

Projektové vyučovanie v predmete Slovenský jazyk a literatúra

,,Regionálne povesti“

Prezentácia je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému ,, Regionálne povesti “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Adriana Bednárová

Vieme sa správne stravovať?

Práca je zameraná na problematiku správneho stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy pre žiakov III. ročníka učebného odboru kuchár SOŠ na tému   „Vieme sa správne stravovať ?“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Kuchárskej knihy zdravých jedál podľa potravinovej pyramídy a zásad zdravej výživy spolu s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzoriek jedál podľa vytvorenej kuchárskej knihy a ich prezentácia rodičom, pedagogickému zboru a spolužiakom.

Ing. Radmila Dvořáková

Vieme sa správne stravovať?

Práca je zameraná na problematiku správneho stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy pre žiakov III. ročníka učebného odboru kuchár SOŠ na tému   „Vieme sa správne stravovať ?“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Kuchárskej knihy zdravých jedál podľa potravinovej pyramídy a zásad zdravej výživy spolu s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzoriek jedál podľa vytvorenej kuchárskej knihy a ich prezentácia rodičom, pedagogickému zboru a spolužiakom.

Ing. Silvia Bilková

Vieme sa správne stravovať?

Práca je zameraná na problematiku správneho stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy pre žiakov III. ročníka učebného odboru kuchár SOŠ na tému   „Vieme sa správne stravovať ?“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Kuchárskej knihy zdravých jedál podľa potravinovej pyramídy a zásad zdravej výživy spolu s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzoriek jedál podľa vytvorenej kuchárskej knihy a ich prezentácia rodičom, pedagogickému zboru a spolužiakom.

Mgr. Valéria Arpášová

Deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov

1. – 9. ročníka ZŠ + ŠKD  na tému „Deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Soňa Tóthová

Deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov

1. – 9. ročníka ZŠ + ŠKD  na tému „Deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava Staníková

Deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov

1. – 9. ročníka ZŠ + ŠKD  na tému „Deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ladislav Bukai

Dobrodružstvá na notovej osnove

Predkladaná práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prvého stupňa ZŠ na ZUŠ na tému Dobrodružstvá na notovej osnove. Cieľom projektu je spoločná aktivizácia žiakov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, návrh notového materiálu s vlastnými kompozíciami a zorganizovanie koncertu.

Navrhovaný projekt sa svojim obsahom zameriava na aktivizujúce metódy a využíva inovatívne metodické postupy vo všetkých odboroch ZUŠ.

Mgr. Beáta Bukaiová

Dobrodružstvá na notovej osnove

Predkladaná práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prvého stupňa ZŠ na ZUŠ na tému Dobrodružstvá na notovej osnove. Cieľom projektu je spoločná aktivizácia žiakov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, návrh notového materiálu s vlastnými kompozíciami a zorganizovanie koncertu.

Navrhovaný projekt sa svojim obsahom zameriava na aktivizujúce metódy a využíva inovatívne metodické postupy vo všetkých odboroch ZUŠ.

Mgr. art. Helga Varga Bach

Návrh -  Projektového vyučovania  v ZUŠ  Nové Zámky.

Súborová hra – spoznávanie grafickej notácie hudby 20. – 21. storočia.

V záverečnej prezentácii poukazujeme na návrh projektového vyučovania pre spevácke oddelenie, participácia predmetov Hudobná náuka, Súborová hra  - spoznávanie grafickej notácie hudby 20.-21. storočia  so žiakmi, kde poukazujeme  na vhodné metódy  projektového vyučovania so žiakmi a s pedagógmi.

Mgr. Blanka Mellenová

Projektové vyučovanie v predmete spev „Zahrajme si hudobnú rozprávku“

Predkladaná práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania  s názvom „ Zahrajme si hudobnú rozprávku“ pre žiakov 1. až 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia  v predmete spev  na základnej umeleckej škole. Cieľom tvorby projektového vyučovania je aktivizácia  žiakov k sebarealizácii v umeleckom vzdelávaní implementovaním  inovatívnych metód vo vyučovacom procese.

Mgr. Ján Pásztor, Dis.art

Projektové vyučovanie Hudobná melódia v praxi - otázky a odpovede“

Práca je zameraná pre projektové vyučovanie všetkých ročníkov ZUŠ na tému „Hudobná melódia v praxi – otázky a odpovede“ s dôrazom na všetky zložky PV. Práca je navrhnutá

v súlade s platnými učebnými osnovami pre ZUŠ a osnovy projektového vyučovania.

RNDr. Melinda Jonášová

VODA SÚČASŤ ŽIVOTA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prima – kvarta, kvinta a prvý ročník s názvom „VODA SÚČASŤ ŽIVOTA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, geografia, fyzika a slovenský jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Linda Mináriková

VODA SÚČASŤ ŽIVOTA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prima – kvarta, kvinta a prvý ročník s názvom „VODA SÚČASŤ ŽIVOTA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, geografia, fyzika a slovenský jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Juraj Sedláček

Netradičnými športmi tradične zdravo

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia na tému „Netradičnými športmi tradične zdravo“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch -  Biológia, Technická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Peter Paulik

Netradičnými športmi tradične zdravo

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia na tému „Netradičnými športmi tradične zdravo“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch -  Biológia, Technická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Zuzana Orémuszová

VODA SÚČASŤ ŽIVOTA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prima – kvarta, kvinta a prvý ročník s názvom „VODA SÚČASŤ ŽIVOTA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, geografia, fyzika a slovenský jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Tomáš Adamovics

Netradičnými športmi tradične zdravo

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia na tému „Netradičnými športmi tradične zdravo“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch -  Biológia, Technická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Henrieta Borková

VODA SÚČASŤ ŽIVOTA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prima – kvarta, kvinta a prvý ročník s názvom „VODA SÚČASŤ ŽIVOTA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, geografia, fyzika a slovenský jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Ľudmila Kvasnovska

Personálne činnosti

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií na tému „Personálne činnosti“. V projekte sú zakomponované činnosti na upevnenie vedomostí z personálnej oblasti, získanie zručností vyhotovovaním písomností, prácu s právnymi normami, vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie rozvoj komunikačných zručností žiakov, prezentáciu výsledkov

PaedDr. Mária Bujdáková

Personálne činnosti

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií na tému „Personálne činnosti“. V projekte sú zakomponované činnosti na upevnenie vedomostí z personálnej oblasti, získanie zručností vyhotovovaním písomností, prácu s právnymi normami, vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie rozvoj komunikačných zručností žiakov, prezentáciu výsledkov

Ing. Ingrid Komžíková

Personálne činnosti

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií na tému „Personálne činnosti“. V projekte sú zakomponované činnosti na upevnenie vedomostí z personálnej oblasti, získanie zručností vyhotovovaním písomností, prácu s právnymi normami, vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie rozvoj komunikačných zručností žiakov, prezentáciu výsledkov

Mgr. Andrea Tóthová

Projektové vyučovanie „Zahrajme sa na Zlatú bránu“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2. ročníka 1. stupňa základného vzdelávania v edukačnom procese  na tému ,,Zahrajme sa na Zlatú bránu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - nácvik piesne Orechovci so zameraním na jej problematiku rytmickej stránky za pomoci nástrojov Orffovho inštrumentára                                                                                                            

Mgr. Vojtech Tóth

Projektové vyučovanie „Zahrajme sa na Zlatú bránu“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2. ročníka 1. stupňa základného vzdelávania v edukačnom procese  na tému ,,Zahrajme sa na Zlatú bránu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - nácvik piesne Orechovci so zameraním na jej problematiku rytmickej stránky za pomoci nástrojov Orffovho inštrumentára                                                                                                            

Absolventi KV - Program:

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

Ing. Gabriela Kováčová

Prevencia a zvládanie stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na zásady psychohygieny, možnosti prevencie, eliminovania stresu a techniky riešenia konfliktov na pracovisku.

Mgr. Jaroslava Lehotkaiová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľom prezentácie je upozorniť na zdroje, faktory a možnosti  na zvládanie stresu pedagogického, ale i odborného zamestnanca.

Práca poukazuje na potreby človeka a z toho vyplývajúce radosti, ale i frustrácie. Zároveň sa v práci dozviete o súvise medzi chorobou a emóciou. Následne dáva návod ako sa pomocou viacerých rôznych techník zbavíte frustrácie.

Bc. Štefan Špaňo

Faktory a zdroje zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na faktory a zdroje stresu, vyskytujúce sa v práci učiteľa. Poskytuje rady na zvládanie a riešenie stresových situácií. Približuje alternatívnu formu zvládania stresov formou meditácie.

Mgr. Jaroslav Horňák

Prevencia a zvládanie stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na zásady psychohygieny, možnosti prevencie, eliminovania stresu a techniky riešenia konfliktov na pracovisku.

Ing. Michal Berkeš

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stresory v pracovnom prostredí školy, príčiny stresu v práci pedagogického a odborného zamestnanca.

Uvádza príklady na zvládanie stresu zlepšením vnútornej klímy - vzťahov v kolektíve pedagogických zamestnancov.

Ing. Lívia Marčeková

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stresory v pracovnom prostredí školy, príčiny stresu v práci pedagogického a odborného zamestnanca.

Uvádza príklady na zvládanie stresu zlepšením vnútornej klímy - vzťahov v kolektíve pedagogických zamestnancov.

Beáta Homolová

Stres v práci vychovávateľa v školskom internáte

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci vychovávateľa, poukázať na druhy, fázy , príznaky a príčiny stresu a možnosti jeho prevencie a systém jeho regulácie, čím sa predíde  syndrómu vyhorenia vychovávateľov v školskom internáte

Mgr. Tímea Graňová

Stres v práci vychovávateľa v školskom internáte

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci vychovávateľa, poukázať na druhy, fázy , príznaky a príčiny stresu a možnosti jeho prevencie a systém jeho regulácie, čím sa predíde  syndrómu vyhorenia vychovávateľov v školskom internáte

Ing. Denisa Nitranová

Faktory a zdroje zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na faktory a zdroje stresu, vyskytujúce sa v práci učiteľa. Poskytuje rady na zvládanie a riešenie stresových situácií. Približuje alternatívnu formu zvládania stresov formou meditácie.

Ing. Jozef Kotrus

Zdroje pracovné stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upriamiť pozornosť na problematiku stresu a stresorov v práci pedagogického a odborného zamestnanca.

 Hlavným cieľom je poukázať na časté zdroje stresov v edukačnom prostredí.

Mgr. Veronika Lauková

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na stres vyplývajúci z povolania učiteľa a aká je prevencia syndrómu vyhorenia.

PaedDr. Radoslava Horváthová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca.

Prezentácia je zameraná na problematiku zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca, pričom upozorňuje na jeho zdroje a faktory. Cieľom sú potreby človeka a z toho vyplývajúce radosti ale i frustrácie. Pomocou prezentácie dostanete návod ako sa zbaviť faktoru vyhorenia v práci a tým aj zbavenia sa rôznych chorôb z neho vyplývajúcich.

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze

Zdroje pracovné stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upriamiť pozornosť na problematiku stresu a stresorov v práci pedagogického a odborného zamestnanca. Hlavným cieľom je poukázať na časté zdroje stresov v edukačnom prostredí.

  Mgr. Ľudovít Halajčík

Zdroje  stresu pedagóga vyplývajúce z jeho vnútorného prežívania,

 z prostredia v ktorom sa nachádza a možnosti predchádzania jeho vyhorenia 

Prezentácia sa v prvej časti zaoberá potenciálnymi ,,čiernymi dierami“, v ktorých sa stráca energia pedagóga , prostredím a zdrojmi stresu pri ktorých sa plazivo i skokovo rozvíja vyhorenie pedagóga. V druhej časti sa snažím hľadať možnosti ako tomuto negatívnemu javu predchádzať.   

Mgr. Andrea Margetínyová

Prevencia syndrómu vyhorenia v práci

vychovávateľa v detskom domove

Práca popisuje druhy, prejavy a príčiny stresu. Zaoberá sa syndrómom vyhorenia a možnosťami psychohygieny a prevencie syndrómu vyhorenia so zameraním na vychovávateľov detských domovov, u ktorých bola výskumom zistená signifikantne najvyššia miera úrovne vyhorenia v realizovanom výskume.

Mgr. Patrícia Steberlová

Stres a syndróm vyhorenia v práci vychovávateľa detského domova

Práca opisuje prejavy a príčiny stresu, popisuje syndróm vyhorenia, jeho zvládanie a prevenciu.

Mgr. Július Ostrožlík

Charakteristika a druhy stresu /hypostres, hyperstres, eustres, distres/ a stresový mechanizmus, záťaž v práci pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je charakterizovať stres a druhy stresu, poukázať na problematiku stresu v pedagogickej práci majstra odborného výcviku a zadefinovať prejavy a zvládanie stresu na individuálnej úrovni majstra odborného výcviku.

Ing. Gabriela Kováčová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca sa zaoberá  problematikou  záťaže a stresu. Stručne načrtáva historické aspekty výskumu v oblasti stresu a záťaže a ich vplyvu na  ľudský organizmus. Zvláštny dôraz sa v práci kladie na stres v profesii učiteľa a odborného zamestnanca v školskom prostredí. V záverečnej časti práce sú vymedzené a podrobne popísané stresory pôsobiace v pracovnom prostredí školy.

PaedDr. Monika Bednárová

Druhy stresorov a antistresový program

pre každého

Cieľom mojej práce bolo poukázať na to, čo všetko stres spôsobuje a v druhej časti som sa snažila zostaviť tzv. antistresový program, ktorý môže realizovať každý človek, pretože každý je vystavený stresu takmer každodenne.

PhDr. Beáta Bugyíková, PhD.

Charakteristika a druhy stresu, stresový mechanizmus, záťaž.

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, druhy psychologického stresu, stresové faktory, mechanizmus stresu a vplyv psychickej záťaže na pedagogického zamestnanca.

PaedDr. Milan Buranský

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom

Cieľom práce bolo charakterizovať osobnosť a jej vlastnosti. V ďalšej časti je rozobraná problematika sebaúcty a jej vzťah k vzniku stresu. A napokon sú vymenované faktory, ktoré môžu zapríčiniť vznik stresu.

Mgr. Kornélia Kontár

Príznaky stresového stavu /fyziologické, emocionálne, správanie a konanie/ GAS – všeobecný adaptačný syndróm

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  príznaky a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PhDr. Andrea Dobsonyová

Vplyv stresu na zdravotný stav                      /choroby zo stresu/

Cieľom práce  je upozorniť  na vplyv stresu na zdravotný stav človeka, poukázať  na  prejavy stresu a jeho vplyv na ochorenia jednotlivých orgánových systémov.

Ing. Milan Eliáš

Teórie zvládania stresu a záťažových situácií,možnosti riešenia distresových situácií

Práca je zameraná na teoretické prístupy zvládania stresu a záťažových situácií a tiež na možnosti riešenia distresových situácií v živote. 

PaedDr. Martina Fridrichová

Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií. Vhodné a nevhodné prístupy v boji so stresom.

Prezentácia rozoberá zvládacie stratégie (coping) ako rozličné spôsoby, ktorými jedinec môže pristupovať k zvládaniu záťažovej situácie. Práca môže byť odporučením, ako správne zvládať stres používaním rôznych techník. Zdôrazňuje však aj nevhodné postupy, ktorým by sa mal jedinec vyvarovať v stresovej situácii.

RNDr. Darina Karvajová, MPH

Prevencia a zvládanie stresu. Emocionálna a osobnostná inventúra. Emocionálny tréning. Interpersonálne konflikty a techniky ich riešenia.

Prezentácia sa venuje problematike prevencie a zvládania stresu s dôrazom na pôsobenie stresu v školskom prostredí. Teoreticky vymedzuje viaceré modely delenia copingových stratégií, pričom pozornosť je venovaná práve otázke regulovania negatívnych emócií pôsobiacich v stresových situáciách. Poukazuje na možnosti využitia emocionálneho tréningu, resp. tréningu emocionálnej inteligencie; ako aj na možnosti využitia vhodných stratégií a techník riešenia interpersonálnych konfliktov, ktoré analyzuje.

Mgr. Alica Csákváriová

Prevencia a zvládanie stresu. Emocionálna a osobnostná inventúra. Emocionálny tréning. Interpersonálne konflikty a techniky ich riešenia.

Práca sa venuje problematike prevencie a zvládania stresu s dôrazom na pôsobenie stresu v školskom prostredí. Teoreticky vymedzuje viaceré modely delenia copingových stratégií, pričom pozornosť je venovaná práve otázke regulovania negatívnych emócií pôsobiacich v stresových situáciách. Poukazuje na možnosti využitia emocionálneho tréningu, resp. tréningu emocionálnej inteligencie; ako aj na možnosti využitia vhodných stratégií a techník riešenia interpersonálnych konfliktov, ktoré analyzuje.

PhDr., Mgr. Lívia Kollárová, PhD., MHA

Vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia

-Odlišnosť syndrómu vyhorenia od iných negatívnych psychických stavov

Cieľom prezentácie  je upozorniť na  vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v povolaní učiteľa. V práci vymedzujeme rizikové faktory vzniku syndrómu vyhorenia v práci učiteľa       a  poukazujeme na odlišnosť od iných negatívnych javov, ako sú napr. stres alebo depresia. Záverom uvádzame modelový príklad a plán na dosahovanie psychickej odolnosti a elimináciu syndrómu vyhorenia.

PhDr. Božena Laurová

Faktory a zdroje na zvládnutie stresu

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PaedDr. Katarína Lukácsová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca sa zaoberá  problematikou  záťaže a stresu. Stručne načrtáva historické aspekty výskumu v oblasti stresu a záťaže a ich vplyvu na  ľudský organizmus. Zvláštny dôraz sa v práci kladie na stres v profesii učiteľa a odborného zamestnanca v školskom prostredí. V záverečnej časti práce sú vymedzené a podrobne popísané stresory pôsobiace v pracovnom prostredí školy.

doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.

Charakteristika syndrómu vyhorenia – príznaky, príčiny vzniku syndrómu vyhorenia.

Oblasti najčastejšieho výskytu syndrómu vyhorenia a okolnosti jeho vzniku v práci

pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na charakteristiku syndrómu vyhorenia, opisuje príčiny, prejavy a fázy syndrómu vyhorenia a uvádza možnosti prevencie syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca.

Mgr. Andrea Palatická

Aplikačné prístupy zvládania stresu - sebareflexia, sebaovládanie, sebadisciplína a sebavýchova

Prezentácia je zameraná na definovanie pojmu sebareflexia a jej charakteristika.  Ďalej sa v prezentácii popisuje  sebaovládanie. Následne sa popisuje sebadisciplína a päť pilierov sebadisciplíny. Definuje sa pojem sebavýchova a päť etáp sebavýchovy. Poskytuje sa príklad riešenia zvládania sebaovládania.

PhDr. Alena Pukšová

Prevencia a zvládanie stresu. Spánok a jeho účinky, poruchy spánku. Zásady stravovania a stravovacích návykov. Pohyb a šport.

Prezentácia sa zaoberá problematikou stresu ,jeho prevenciou a zásadami zvládania stresu. Popisuje spánok a jeho účinky, poruchy spánku a zameriava sa na zásady stravovania a dodržiavania stravovacích návykov v bežnom živote. Popisuje dôležitosť pohybu a športu a v závere prezentácie uvádza TOP spôsoby odbúravania stresu v zrýchlenom svete.

Mgr. Zuzana Samuelová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu: Ako zvládať negatívne emócie.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku negatívnych emócií, poukázať na  možnosti riešenia jednotlivých situácií. Možnosti  ich eliminovania, čím sa predíde možnému konfliktu, agresii i zdravotných komplikácií organizmu.

Mgr. Mária Sebestyénová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu

Prezentácia je zameraná na spôsob zvládania stresu prostredníctvom meditácie, imaginácie a vizualizácie, zdôrazňuje význam sociálnej opory ako faktora pomoci pri zvládaní stresu. Opisuje diagnostiku stresu a prostredníctvom 10 krokov ku zdraviu zdôrazňuje kladný pohľad na život.

Mgr. Dávid Szabó

Riskantné a nebezpečné spôsoby zvládania stresu

Prezentácia je zameraná na poruchy správania spojené s agresivitou a šikanovaním. Okrem všeobecných informácií o problematike, uvádza podrobnejšie hyperkinetickú poruchu ADHD,  Porucha opozičného vzdoru (ODD), záškoláctvo, disociálnu poruchu osobnosti (krádež).

PaedDr. Tímea Švecová

Prevencia a zvládanie stresu. Zásady psychohygieny. Nácvik autogénneho tréningu.

Prezentácia sa venuje problematike prevencie a zvládania stresu, popisuje adaptívne a neadaptívne stratégie zvládania stresu. V rámci prevencie, resp. eliminácie rizík sa zaoberá stratégiami v oblasti individuálnej prevencie, ako aj  preventívnymi stratégiami v oblasti pôsobenia pracovného prostredia. Rozpracúva taktiež otázky psychohygieny a aplikácie jej zásad, podrobne popisuje relaxačnú metódu Schultzov autogénny tréning a možnosti jeho využitia v prevencii stresu a pri jeho zvládaní.

PaedDr. Andrea Letková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná  na  problematiku stresu v práci učiteľa, objasňuje stresový stav a poukazuje na vplyv stresu a jeho súvislosť zo zdravotným stavom človeka. Uvádza príklady eliminácie stresu a príklady nácviku trpezlivosti ako prevencii  pred stresom.

Mgr. et. Mgr. Lenka Kocvárová

Stres, psychická a telesná záťaž ako príčina syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

V práci je poukázané na stres, psychickú a telesnú záťaž, ktoré sú príčinou syndrómu vyhorenia pedagogických zamestnancov. Aké sú príznaky stresu a samotné prejavy syndrómu vyhorenia. Zároveň sú v práci uvedené aj možnosti individuálnej prevencie a možnosti prevencie zo strany školy.

Zuzana Paločková

Stres ako jedna z príčin syndrómu vyhorenia

Prezentácia sa zaoberá problematikou stresu. Opisuje druhy stresu, syndróm vyhorenia – burnout, jeho fázy, príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav.  Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Bc. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Príznaky stresového stavu  žiakov v základnej umeleckej škole v Hre na husle fyziologické, emocionálne, správanie a konanie.

V záverečnej prezentácii  poukazujeme na  príznaky stresového stavu  žiakov  vo vyučovacom procese so žiakmi v hre na husle fyziologické,  emocionálne, správanie a konanie v základnej umeleckej škole, kde sa zaoberáme  vhodnými metódami  pri zvládaní stresu, záťaže, afektívne a neurotické poruchy u žiakov.  Hlavným cieľom je poukázanie na stratégie zvládania stresu, záťažových situáciách v školskom umeleckom prostredí.

PhDr. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Aplikácia zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

V záverečnej prezentácii poukazujeme na  aplikáciu  problematiku stratégiu zvládania stresu a syndróm vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov v základnej umeleckej škole, kde definujeme náročné životné situácie. Poukazujeme  na význam supervízie ako vhodnej metódy pomoci pri zvládaní stresu, záťaže a syndrómu vyhorenia pedagóga.  Hlavným cieľom je poukázanie na stratégie zvládania stresu, záťažových situácií a syndrómu vyhorenia v školskom umeleckom prostredí.

Ing. Ferdinand Jurkovič

Charakteristika  a druhy stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PaedDr. Alena Sádovská

Prevencia a zvládanie stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na problematiku stresu pedagogického zamestnanca. Zdôrazňuje význam a potrebu psychohygieny a autogénneho tréningu a navrhuje možnosti riešenia konfliktných situácii v pedagogickej praxi.

Ing. Silvia Bolyová

Prevencia a zvládanie stresu v práci pedagogických a odborných  zamestnancov

Cieľom práce  je v rámci prevencie a zvládania stresu v profesii pedagóga charakterizovať zásady a návody  ,ktorými sa môže duševné zdravie udržať a prehĺbiť. V práci sa uvádzajú zásady psychohygieny – ako správna životospráva , biorytmus, denné aktivity, správny time-management, význam optimistického svetonázoru -  čím sa predíde častým situáciám vyhorenia  v tejto náročnej a spoločensky nedocenenej  profesii.

Ing. Helena Patschová

Stres a jeho zvládanie

Cieľom prezentácie je pomenovať hlavné príčiny stresu ako také a zamerať sa na stresové a záťažové situácie v práci učiteľa. Východiskom  je uvedomenie si vážnosti situácie a komplexné ponímanie tohto problému - psychohygiena, zdravá strava, aktívny oddych, aktivity zamerané na regeneráciu psychických a fyzických síl. Výsledkom má byť nájdenie primeraného spôsobu, ako danú situáciu zvládnuť čo najlepšie.

Mgr. Marta Kozárová

Charakteristika a druhy stresu

Vo svojej  práci prezentujem vplyv stresu na prácu učiteľa. Je rozdelená na .... časti, v ktorých vo všeobecnosti definujem jednotlivé druhy stresu a ich vplyv na telesný a psychický dopad na človeka.  Každá časť je výstižne ilustrovaná tak, aby bolo zrejmé o aký druh stresu sa jedná. V závere práce hovorím o tom, ako sa prejavuje stres priamo v praxi učiteľa. 

Mgr. Blažena Felvídékyová

Syndróm vyhorenia
      pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia charakterizuje základné znaky a príčiny  syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca.   Informuje o príčinách,  symptómoch a prejavoch vyhorenia a zároveň uvádza spôsoby prevencie, nielen zo strany zamestnanca, ale aj organizácie, v ktorej pedagogický, resp. odborný zamestnanec vykonáva svoju činnosť.

Ing. Linda Őlvecká

Syndróm vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je poukázať na čoraz častejšie sa vyskytujúci problém v pomáhajúcich profesiách a to konkrétne u pedagogických zamestnancov. Syndróm vyhorenia je fenoménom v súčasnosti a problematika záťaže a syndrómu vyhorenia u učiteľov je dôležitá najmä preto, že stres znižuje kvalitu ich výkonu, učitelia strácajú motiváciu a uspokojenie z práce, čo vedie k zníženému pracovnému výkonu a k celkovej nechuti vykonávať túto profesiu.

Ing. Jana Šipekyová

Syndróm vyhorenia v živote pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov, popísať príznaky, príčiny i priebeh syndrómu vyhorenia, navrhnúť spôsoby prevencie a uviesť námety vytvárajúce podmienky pre elimináciu syndrómu vyhorenia zo strany zamestnancov i zo strany vzdelávacej inštitúcie.

Bc. Júlia Dovičovičová

Psychické vyhorenie – fázy procesu, predchádzanie a zvládanie

Prezentácia je zameraná na problematiku psychického vyhorenia pedagóga. Opisuje príčiny jeho vzniku ako aj stratégie predchádzania. V prezentácii sú predstavené aj techniky asertívneho správania ako jedna z možností eliminovania stresu,  ktorý je jedným z faktorov častého vyhorenia pedagóga.

Bc. Ľubica Chovancová

Charakteristika syndrómu    vyhorenia

-  príznaky a príčiny vzniku syndrómu vyhorenia

Prezentácia je zameraná na učiteľskú profesiu, ktorá  je často predmetom zvýšeného záujmu verejnosti a je psychicky, ale často aj fyzicky vyčerpávajúca. Vďaka pracovnému zaťaženiu sa postupne vytráca nadšenie a elán z práce a objavujú sa apatia, smútok, vyčerpanie.  Záťaž, ktorú učiteľ pociťuje, môže prerásť až do syndrómu vyhorenia.

Ing. Ivana Kalinová

Charakteristika a druhy

stresu

Prezentácia záverečnej práce sa sústredí na vysvetlenie základných

pojmov stresu, stresových mechanizmov, záťaže, príznakov a v

neposlednom rade na vplyv stresu na zdravotný stav človeka.

Mgr. Veronika Madarász

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom prezentácie  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia a stresu v práci učiteľa, s upriamením pozornosti na špecifiká práce učiteľa základnej umeleckej školy, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov. Súčasťou prezentácie sú dve modelové situácie z prostredia základnej umeleckej školy.

Mgr. Peter Tkáč, DiS.art.

Zvládanie stresu a záťažových situácií

v edukačnom prostredí

Práca prezentuje  problematiku stresu  a záťažových situácií v školskom prostredí. Je zameraná na charakteristiku, predchádzanie a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a rôzne stratégie prekonávania stresu v edukačnom prostredí.

Mgr. Melinda Takácsová

Charakteristika stresu a syndróm vyhorenia

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu a syndrómu vyhorenia. Cieľom práce bolo oboznámenie sa s príčinami, prejavmi stresu a pomocou antistresových opatrení predchádzať syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca.

Mgr. Dana Molnárová

Charakteristika a druhy stresu

Cieľom práce je poskytnúť reálny pohľad na problematiku stresu v práci pedagogického zamestnanca a pomáhať tak hľadať cestu efektívnejšieho zvládnutia problémových situácií v pedagogickej praxi.

Ing. Štefan Száraz

Syndróm vyhorenia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Prezentácia je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy, príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie syndrómu vyhorenia a eliminácie stresu v školstve.

Mgr. Baločková Lucia

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na prejavy a príčiny stresu a možnosti jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľa.

MVDr. Bellová Marianna

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom prezentácie je upozorniť na povolanie učiteľa ako na profesiu spojenú s vysokou pracovnou záťažou, ktorá predstavuje ohrozenie somatického aj psychického zdravia.

Mgr. Boková Mária

Syndróm  vyhorenia pedagogických a odborných zamestnancov

Cieľom práce  je upozorniť  na  problém  syndrómu vyhorenia, na  príčiny jeho vzniku, a hlavne  poukázať na príznaky a prejavy, ako aj vymedziť skupiny ľudí, ktoré sú najviac ohrozené a  poukázať na možnosti, ako syndrómu vyhorenia predísť.

                                                                                                                                                                                                          

Mgr. Kornúc Jozef

Syndróm vyhorenia -príčiny, dôsledky a predchádzanie v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia poukazuje na syndróm vyhorenia v práci pedagóga.

Mgr. Michaličová Zuzana

Stratégie zvládania stresových situácií

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázaťna  stratégie zvládania stresových situácií .

Mgr. Pazičová Zuzana

Syndróm vyhorenia

Cieľom práce bolo charakterizovať syndróm vyhorenia a psychické vyhorenie v práci pedagogického zamestnanca jeho najčastejšie okolnosti a výskyt.

Priblížila som aj vplyv prostredia a pracovných podmienok na syndróm vyhorenia individuálne možnosti prevencie a externe vplyvy v prevencii.

Mgr. Petrovčik Václav

Syndróm vyhorenia

a jeho prevencia

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia učiteľa, poukázaťna  prejavy, priebeh a príčiny vyhorenia učiteľa. Prezentácia zároveň ponúka odporúčania v rámci prevencie a možnosti prevencie na pôde školy.

Mgr. Pšaková Alica

Prevencia a zvládanie stresu

v edukačnom prostredí

Cieľom prezentácie je upozorniť na problematiku stresu učiteľov, prevencii zvládania stresu v školskom prostredí.

Mgr. Šľachtová Gabriela

Prevencia a zvládanie stresu

Prezentácia poukazuje na problém stresu učiteľov, venuje sa prevencii zvládania stresu a eliminácii stresu v školskom prostredí.

Mgr. Šmigová Marta

Prevencia a zvládanie stresu

Cieľom prezentácie je poukázať pri prevencii na dôležitosť psychohygieny a iných faktorov pri zvládaní stresu.

Mgr. Vasiľ Marián

Charakteristika a druhy stresu pedagogického  odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  charakteristiku, prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov a jednotlivých stresorov učiteľov ako aj rôznych ochorení zapríčinené stresom.

Mgr. Vasiľová Dáša

Aplikačné prístupy zvládania stresu

Cieľom práce je zamerať sa na aplikačné prístupy zvládania stresu akými sú sebareflexia, sebaovládanie, sebadisciplína a sebavýchova v každodennom živote.

Mgr. Viňanská Ľubica

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Boháčová Jana

Prevencia a zvládanie stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na prevenciu a zvládanie stresu v školskom prostredí. Poukazuje na príčiny vyhorenia pedagogických zamestnancov a ponúka možnosti ako zlepšiť záťažové situácie.

Mgr. Kačur František

Agresivita na školách

Cieľom práce  je poukázať na problém agresivity n školách, agresívne správanie žiakov, prevencia a možnosti zastavenia nevhodného správania ako aj spoznať  prejavy šikany na školách, ktoré sú s agresivitou často spojené.

Mgr. Marta Vislocká

Ako predchádzať syndrómu vyhorenia a eliminovať jeho príznaky v profesii pedagóga

Cieľom práce je definovať syndróm vyhorenia, poukázať na prejavy syndrómu vyhorenia a prevenciu, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PaedDr. Helena Jendrichovská

Možnosti eliminácie zdrojov stresu v práci učiteľa.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov

Mgr. Janette Zoričáková, DiS.art.

Prevencia a zvládanie  stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na problematiku stresu a záťaže v práci učiteľa, zaoberá sa psychohygienou, duševným zdravím aj emocionálnou inteligenciou.

Mgr. Zuzana Ďurčová

Syndróm vyhorenia       pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí pedagogického zamestnanca. Charakterizuje ho, poukazuje  na  príznaky a príčiny vzniku syndrómu.  Opisuje jednotlivé štádiá  a možnosti  jeho eliminovania.

Bc. Tatiana Juhászová

Sebareflexia v práci vychovávateľa

Cieľom práce je zvládanie stresu v práci vychovávateľa. Poukázať ako je dôležité pracovať so schopnosťou zdokonaľovania seba samého aby sa predišlo situácii vyhorenia.

Bc. Tatiana Pagáčiková

Charakteristika stresu a syndrómu vyhorenia u pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stres – jeho charakteristiku a druhy. Poukázať ako dostať stres pod kontrolu, stručnú charakteristiku syndrómu vyhorenia a jeho prevenciu. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Anna Urbanová

Aby učiteľ ,,nevyhorel,,

Práca sa zaoberá  problematikou  vyhorenia učiteľov, stresu v práci učiteľa,  na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania.

Jozef Zoričák, DiS.art.

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Práca je zameraná na problematiku stresu a záťaže v práci učiteľa, zaoberá sa rôznymi chorobami vyplývajúcimi zo stresu, opisuje všeobecný adaptačný syndróm.

Mgr. Katarína Baňasová

Psychické vyhorenie - syndróm burnout

Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu syndróm burnout, na jeho príznaky, na jeho priebeh a na charakterizovanie interných a externých možnostiach jeho prevencie.

Mgr. Peter Komár

Syndróm vyhorenia

pedagogického zamestnanca

Cieľom práce  je eliminácia stresov a následného vyhorenia v pracovnom procese pedagogického zamestnanca, poukázanie na   možnosti  prevencie.

Mgr. Juraj Homola

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Róbert Dudek

Charakteristika a druhy

stresu v pedagogickom

prostredí.

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci

učiteľa, poukázať na prejavy a príčiny stresu a možnosti jeho

eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia

učiteľov.

Mgr. Vladimír Teplan

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania a prevencie s cieľom  predísť týmto stavom u učiteľov.

Mgr. Beata Rafajová

Prevencia vzniku záťažových situácií a stresu  v práci učiteľa špeciálnej základnej školy

Cieľom práce  je problematika vzniku záťažových situácií v práci učiteľa špeciálnej základnej školy. Príčiny  vzniku záťažových (stresových) situácií v praxi špeciálneho pedagóga.  Možnosti prevencie vzniku stresových situácií.

Mgr. Andrea Tóthová

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca

Práca prezentuje problematiku vyhorenia pedagóga v školskom prostredí a je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy,  príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie a eliminácie stresu pedagogického zamestnanca.

Ing. Róbert Polák

Syndróm vyhorenia a

jeho prevencia v školskom prostredí

Cieľom práce je odhalenie procesu syndrómu vyhorenia, jeho prejavy, príčiny, reakcie a prevencia v pedagogickej praxi.

Mgr. Henrieta Forgáčová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je priblížiť  problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca. Prezentácia je zameraná na príznaky, fázy, priebeh a dôsledky syndrómu vyhorenia. Taktiež poukazuje na možnosti prevencie a zvládania tohto syndrómu. Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Mgr. Zuzana Kunová

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na osobnosť učiteľa , jeho špecifické schopnosti a predpoklady. Cieľom práce je taktiež upozorniť na stresujúce činitele v práci učiteľa ,príčiny stresu , na aspekty edukačnej činnosti, ktoré sú zdrojmi stresu a možnosti využitia protistresových návrhov v edukačnej činnosti . 

Mgr. Miriam Krásna

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia, jeho príznaky, príčiny, vplyv prostredia na jeho vznik, jeho fázy a možnosti prevencie i jeho zvládnutie.

Mgr. Marta Urdová

Prevencia a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku prevencie a zvládanie stresu v práci pedagóga, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, psychohygienou a emocionálnymi treningmi predchádzať  častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Alexandra Ďurianová

Prevencia stresu a predchádzanie syndrómu vyhorenia

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Peter Novák

Zvládanie stresu a záťažových situácii pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na zdroje stresu v práci pedagogického a odborného zamestnanca, druhy záťažových situácii a coping.

Mgr. Jozefína Popovičová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom mojej práce je uviesť do problematiky stresu v práci vychovávateľa v detskom domove. Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, druhy stresu, príznaky stresového stavu. Zároveň popisuje stresový  mechanizmus a záťaž, GAS a ochorenia zo stresu a jeho vplyv na zdravotný stav.

Víťazoslav Lukačik

Syndróm vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca. Poukazuje na vývoj, príznaky a príčiny tohto syndrómu. Upozorňuje na okolnosti vzniku syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca. Ponúka možnosti predchádzania a prevencie burnout.

Mgr. Erika Schlettová

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

 v pedagogickom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v práci učiteľa. Popisuje možné príčiny vzniku, prejavy syndrómu vyhorenia a ponúka návod ako predchádzať

Mgr. Eva Perďochová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Dagmar Valková

Burnout syndróm – príznaky, príčiny a predchádzanie jeho vzniku v školskom prostredí

Cieľom prezentácie je poukázať na čoraz frekventovanejší jav v školskom prostredí, na indikátory jeho existencie a objektívne príčiny jeho vzniku. Práca taktiež ponúka stručný návod, ako Burnout - syndrómu možno predchádzať.

Bc. Jana Tencerová

Zvládanie stresu

Práca sa zaoberá stresom na pracovisku, jeho prejavmi a spôsobmi obrany proti nemu, príčinami, prevenciou a prostriedkami na jeho odstránenie.

Bc. Erika Molnárová

Aplikačné prístupy zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na prezentovanie problematiky zvládnutia stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa z pohľadu pedagogického zamestnanca

Bc. Miroslava Mintálová

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na problém syndrómu vyhorenia, na jeho príznaky, príčiny, zdroje, okolnosti, oblasti, ale aj na to ako mu predchádzať a naučiť sa mu predchádzať a zvládať.

Mgr. Iveta Barusová

Syndróm vyhorenia
pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia obsahuje súhrnný pohľad na syndróm vyhorenia v profesii pedagogického a odborného zamestnanca. Bližšie špecifikuje etapy i príčiny jeho vzniku u pedagógov, jeho symptómy v kognitívnej, pocitovej, telesnej i sociálnej rovine.  Obsahuje i odporúčania a spôsoby prevencie pre pedagógov,  pri postrehnutí prvých príznakov vyhorenia.

Mgr. Ivana Poliaková

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia  pojednáva o syndróme vyhorenia pedagogického zamestnanca. Charakterizuje ho, poukazuje  na  príznaky a príčiny vzniku syndrómu. Vymenúva oblasti najčastejšieho výskytu syndrómu. Opisuje jednotlivé štádiá  a možnosti  jeho eliminovania.

Mgr. Ľubica Húsková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia charakterizuje stres, druhy stresu. Zaoberá sa príznakmi stresového stavu a jeho vplyvu na zdravie pedagóga. Praktická čas obsahuje preventívny program zameraný proti stresu.

Mgr. Daniela Cigáňová

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia charakterizuje osobnosť učiteľa, ktorý na stres a záťaž reaguje ako človek s osobnostnými charakteristikami a špecificky ako učiteľ. Pozornosť venuje najčastejšie vyskytujúcim sa stresovým faktorom pri výkone učiteľského povolania a antistresovému programu. Podrobnejšie sa zaoberá stresovými činiteľmi.

Mgr. art. Eva Blaškovičová, ArtD.

Prevencia pred vyhorením osobnosti – vhodné a nevhodné prístupy
v boji so stresom

Cieľom práce je identifikovať základné zdroje stresu u učiteľov, stručne popísať jednotlivé štádiá GAS, priblížiť spôsoby ako riešiť stresové  situácie a  predchádzať syndrómu vyhorenia osobnosti

Erika Polenová, DiS. Art

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na stres a syndróm vyhorenia u pedagogických zamestnancov. Poukazuje na prejavy a príčiny stresu a možnosti jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciam vyhorenia učiteľov.

Mgr. Denisa Cimbaliková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom mojej práce je poukázať na problematiku stresu v pedagogickej profesii. Práca vymedzuje základné pojmy ako druhy stresu, stresové mechanizmy, záťaže, príznaky stresu, čo je všeobecný adaptačný syndróm. Opisuje problematiku stresu vsadenú do pedagogického prostredia a jeho dôsledky na zdravie učiteľov.

Mgr. Eva Gumanová

Syndróm vyhorenia

(burn-out) -

jeho príčiny a príznaky v učiteľskej profesii, spôsoby prevencie

Cieľom prezentácie je definovať problematiku syndrómu vyhorenia v učiteľskej profesii, všíma si príčiny vyhorenia pedagogických pracovníkov a ponúka možnosti jeho minimalizácie v školskom prostredí. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Vladimír Markovič

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca definuje stres, zaoberá sa rôznymi druhmi stresu a zároveň poukazuje na hlavné stresory v školstve. Cieľom práce je zdôrazniť vplyv stresu pedagogického a odborného zamestnanca na zdravie a psychiku. Práca je spracovaná v MS PowerPoint-e.

Agnesa Rubintová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je ozrejmiť  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a ich elimináciu v školskom prostredí.

PaedDr. Marek Ölvecký

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu a delenie stresu, rozpisuje krátkodobé prejavy stresu vo fyziologickej, emocionálnej a behaviorálnej oblasti. Rozpisuje individuálne  psychické a fyzické príčiny stresu v učiteľskom prostredí. V práci  je spracované  vyhorenie učiteľa a prevencia proti stresu.

Ing. Zuzana Bystrianska

Od stresu  k  „burn-out“  syndrómu  v práci učiteľa  a ako im predchádzať

Práca je zameraná na charakteristiku, druhy, príznaky a príčiny stresu v práci učiteľa. Oboznamuje s definíciou, vývojom, fázami a príznakmi syndrómu vyhorenia učiteľa ako dôsledku chronického stresu, reakciami na vyhorenie a predchádzanie syndrómu vyhorenia asertivitou.

Ing. Mária Zajičková

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá pojmom stres, jeho druhmi a príčinami, poukazuje na syndróm vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov, ich štádiami, systémom regulácie, pomenúva stresory, spôsoby a rady ako sa so stresom vyrovnať, ale aj ako mu predísť.

Bc. Zuzana Ondrušová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá stresom v učiteľskom prostredí- jeho charakteristikou, druhmi, príznakmi  a dôsledkami jeho pôsobenia na pedagógov. V záverečnej časti ponúka konkrétne typy a rady pre učiteľov ako dostať stres pod kontrolu. Prezentácia je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Mgr. Ivana Ondrejčíková

Prevencia a zvládanie stresu

Prezentácia je zameraná na problematiku stresu v práci  učiteľ, poukázať na riešenie problematiky a tým predchádzať vyhoreniu učiteľa.

Mgr. Mária Faltinová

Charakteristika  a druhy stresu pedagogického a odborného

zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na charakteristiku stresu, stresového mechanizmu, poukázať na príznaky stresového stavu a zdôrazniť vplyv stresu na zdravotný stav človeka.

Mgr. Ingrid Fabianová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je poukázať na problematiku syndrómu vyhorenia u pedagógov a odborných asistentov, možnosti prevencie  a zlepšenie pracovných podmienok v školskom prostredí.

Bc. Iveta Říhová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku a následky stresu v práci učiteľa a pedagogického pracovníka. Hľadanie možností eliminovať stres, čím zabránime negatívnym následkom syndrómu vyhorenia.

Mgr. Gabriela Kutálková

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov. Poukazuje na príčiny, príznaky, fázy a možnosti prevencie syndrómu vyhorenia.

Martina Szombathová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Mária Rosinská

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Sandra Sládečeková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Adriana Baková

Sebareflexia práce učiteľa

Práca sa zaoberá fázami, funkciami, metódami a významom sebareflexie v práci učiteľa.

Mgr. Jana Stančíková

Prevencia stresu a predchádzanie syndrómu vyhorenia

Prezentácia  upozorňuje  na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukazuje na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, ale aj dôležitosť relaxácie, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Rastislav Brezňák

Možnosti eliminácie zdrojov stresu v práci učiteľa.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Rastislav Bálint

Syndróm vyhorenia

pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku a súhrnný pohľad na syndróm vyhorenia v profesií pedagogického a odborného zamestnanca, pričom poukazuje na to, že syndróm vyhorenia postihuje všetky roviny osobnosti pedagóga. Poukazuje na prejavy a príznaky, taktiež spracováva možnosti prevencie vyhorenia. Cieľom je upozorniť na problém vyhorenia pedagóga a naviesť na vhodné riešenie.

Mgr. Juraj Gregor

Charakteristika  a druhy stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, druhy stresov, príčiny, prejavy stresu, mechanizmus stresu a záťaž u pedagogického zamestnanca, poukázanie na existenciu GAS ako všeobecného adaptačného syndrómu a vplyv stresu na zdravotný stav (choroby zo stresu) a prevenciu stresu. Prezentácia je spracovaná v programovom prostredí Power Point.

Miloš Blaško, Mgr.

Zvládanie záťažových situácií v práci pedagóga

Cieľom práce je upozorniť na  problematiku stresu v práci pedagogických pracovníkov pracujúcich v RC, poukázať na zdroje, prejavy a adaptáciu na stres a priblížiť im aj syndróm vyhorenia. 

Mgr. Svetozár Prokeš

Aktivity smerujúce na prevenciu a zvládanie  syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia a aktivity v rámci školy zamerané na prevenciu.

Mgr. Štefánia Novysedláková

Zvládanie stresu a záťažových situácií pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Zoltán Bacskai

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Záverečná práca definuje pojmy vyhorenie, stres, typy stresov a ich príčiny so zameraním na pedagogickú prax. Poukazuje na hlavné stresory v šškolskom prostredí , jednotlivé fázy vyhorenia a symptómy syndrómu vyhorenia u učiteľa. V závere poukazuje na spôsoby zvládania vyhorenia a  asertívne správanie ako prostriedok na zvládanie záťažových situácií v školskej praxi.

Mgr. Helena Kádašiová

Stres a syndróm vyhorenia v učiteľskej profesii

Cieľom prezentácie je v krátkosti charakterizovať základné pojmy, príčiny stresu a jeho vplyv na pedagóga. Ďalej sa zaoberá všeobecným adaptačným syndrómom (GAS) a poukazuje na príznaky, fázy syndrómu vyhorenia učiteľov. Zároveň ponúka stratégie na prekonanie stresu v pedagogickej profesii.

PaedDr. Ivana Palková

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Práca prezentuje  problematiku syndrómu vyhorenia v školskom prostredí. a je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy, príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie syndrómu vyhorenia a eliminácie stresu pedagogického a odborného zamestnanca..

PaedDr. Antónia Tchuríková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci pedagogických zamestnancov, poukázať na príčiny stresu, vplyv pracovného prostredia na stres, prejavy a účinky stresu, spôsoby zvládania stresu, poukázať  na prevenciu pred stresom. Poukazuje na špecifiká stresorov v práci pedagogických zamestnancov.

Mgr. Ján Tchurík

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je poznanie podstaty stresu, jeho príčiny vzniku v práci pedagóga a  prejavy s možnosťou hľadania východísk pre zvládnutie stresu a eliminovanie negatívneho vplyvu na pracovný výkon a zdravie učiteľa.

Mgr. Renáta Kosturská

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu a jeho vplyv na  prácu učiteľa, možnosti jeho eliminácie, a tým možnosti predchádzať syndrómu vyhorenia, ktorý pociťuje veľká skupina pedagógov.

Mgr. Peter Fedor

Prevencia syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Cieľom práce  je poukázať na  prejavy a príčiny vyhorenie.
Práca ponúka najmä možnosti  prevencie vyhorenia  pedagogických zamestnancov.

Mgr. Daniela Klimová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia sa zameriava na objasnenie pojmu stres, pričom sa špecifikuje na stres pedagogického a odborného zamestnanca a popisuje faktory jeho pracovnej záťaže. Práca poskytuje charakteristiku jednotlivých druhov stresu,zaoberá sa reakciou na stres, príznakmi stresového stavu a poukazuje tiež na vplyv stresu na telesné zdravie a psychický stav.

Mgr. Darina Deáková

Syndróm vyhorenia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Prezentácia je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy, príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie syndrómu vyhorenia a eliminácie stresu v školstve.

PhDr. Iveta Chovančíková

Stres ako jedna z príčin syndrómu vyhorenia

Cieľom práce je charakterizovať pojem stresu, jeho prejavy a príčiny vzniku u pedagogického pracovníka a poukázať na jeho priamu väzbu so syndrómom vyhorenia.

Zároveň práca poukazuje na možnosti ako obmedziť pôsobenie stresorov v práci pedagogických pracovníkov a návody ako predchádzať syndrómu vyhorenia.

Mgr. Rastislav Španka

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom  pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľom prezentácie je analyzovať problematiku stresu v živote pedagóga. V prezentácii sú definované individuálne psychické príčiny vzniku stresu, osobnostné vlastnosti pedagógov, faktory vzniku stresu a druhy stresov v učiteľskom povolaní. Súčasťou je aj niekoľko námetov zameraných na elimináciu stresu, ktoré sú bližšie popísané v časti antistresový program pre každého.

PaedDr. Martina Jakabšicová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia sa venuje téme Zdroje pracovného stresu pedagogického      a odborného zamestnanca.  Obsahom práce je stres v organizácii - tomto prípade v podmienkach špeciálnej základnej školy. Ďalej definuje stresory v pracovnom prostredí: pracovné podmienky, časovú záťaž a termínované úlohy, mimoriadnu zodpovednosť, konfliktné roly a neistotu, rozvoj profesijnej kariéry, zmeny    v organizácii, interpersonálne vzťahy v organizácii, konflikt medzi prácou a ostatnými rolami. Záver práce tvoria 2.antistresové aktivity určené pre pedagogických zamestnancov.

PaedDr. Jana Bernátová

Aplikačné prístupy zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom prezentácie je poukázať na problematiku zvládania stresu v edukačnom prostredí, priblížiť danú problematiku a v krátkosti charakterizovať základné pojmy ako je stres, jeho formy, príznaky a mechanizmy. Nachádza sa tu praktická ukážka zameraná na sebareflexiu.

Mgr. Veronika Lutzová

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je definovať stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa, oboznámiť sa s druhmi stresu a fázami syndrómu vyhorenia. Poukázať na prejavy  a príčiny stresu, a zároveň ako predchádzať týmto signálom. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Bc. Jana Hliničanová

Ako zvládnuť stres

Záverečná prezentácia je zameraná na charakteristiku hlavných faktorov stresu a stratégií zvládania stresu. Cieľom je zoznámiť sa s rôznymi metódami i  postupmi zvládania stresu v edukačnej činnosti pedagogického pracovníka.

Anna Lehotská

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá charakteristikou a druhmi stresu. Poukazuje na príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav pedagogického zamestnanca.

Jela Belobradová

Charakteristika a druhy stresov pedagogického a odborného zamestnanca

Práca sa venuje téme: "Stres v učiteľskej profesii". V teoretickej časti vymedzuje pojem a charakteristiku stresu, druhy stresu a jeho fázy. Opisuje spúšťací mechanizmus stresu v profesii učiteľa, stupne stresu a príznaky. Taktiežž uvádza prejavy stresu v myslení, správaní, emóciách a telesné príznaky, syndróm GAS a možné

choroby zo stresu. V závere uvádza praktické skúsenosti zvládania stresu v ŠKD.

Alena Debnárová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na faktory a zdroje stresu pedagogického zamestnanca. Zaoberá sa aspektmi vplyvu stresu a spôsobom jeho zvládania. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Beáta Forgáčová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia ponúka súhrnný pohľad na syndróm vyhorenia v profesií pedagogického a odborného zamestnanca, pričom poukazuje na to, že syndróm vyhorenia postihuje všetky roviny osobnosti pedagóga. Bližšie ššpecifikuje príznaky a príčiny vzniku u pedagógov, ako i vplyv šškolského prostredia na vznik syndrómu vyhorenia. Za najdôležitejšie považuje prevenciu a ponúka konkrétny návod ako dopad tohto syndrómu minimalizovať.

Mgr. Zuzana Hlavnová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je definovať a vyvodiť príčiny vzniku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Rozoberá hlavné stresory  v školstve a fázy procesu burnout. Zaoberá sa aj možnosťami antistresových opatrení.

Mgr. Viera Adamusová

Syndróm vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca, poukázať na prejavy, príčiny syndrómu vyhorenia, možnosti prevencie a eliminovania vzniku vyhorenia u týchto pracovníkov.

Mgr. Zdenka Opálková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci pedagogického a odborného zamestnanca, poukázať na vplyv stresu na zdravotný stav, uvedomiť si, že zvládanie stresových situácií a odpočinok vedie k posilneniu organizmu a zvýšeniu odolnosti voči stresu, zároveň  je príležitosťou k sebapoznaniu a sebareflexii.

Bc. Mária Vrábľová

Zvládanie stresu a záťažových situácií pedagogického a odborného  zamestnanca

Cieľom  práce je upozorniť na stres v práci učiteľov a pedagogických zamestnancov na príčiny a prejavy, zároveň delenie stresu a predchádzanie záťažovým situáciám. Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií, možnosti riešenia distresových situácií.

Mgr. Eva Košťalová

Stres v práci pedagogických zamestnancov

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci pedagogických zamestnancov, poukázať na príčiny stresu, vplyv pracovného prostredia na stres, prejavy a účinky stresu, spôsoby zvládania stresu, poukázať  na prevenciu pred stresom a antistresové programy, čím sa vo veľkej miere predíde stresujúcim situáciám.

Mgr. Zuzana Pavličková

Funkcionálna analýza v sebadiagnostike stresu

Práca predstavuje jednu z metód zvládania stresových situácií vhodnú aj pre pedagogických zamestnancov. Vybranú metódu demonštruje na modelových situáciách, metóde bludných kruhov a načrtáva modelové riešenie.

PaedDr. Ľubica Ostrožlíková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je definovať pojem stres, príčiny stresu a vplyv stresu na pedagóga. Poukazuje na zdroje stresu a zároveň na choroby spôsobené stresom. Ponúka stratégie zvládania stresu v pedagogickej profesii.

Mgr. Dušan Legenza

Prejavy stresu a syndróm vyhorenia učiteľa na strednej škole

Prezentácia vysvetľuje - čo spôsobuje stres v školskom prostredí, aké sú prejavy stresu u učiteľa a aké u žiaka. Ponúka riešenia ako prekonať stres, aby nedošlo k vyhoreniu učiteľa.

Mgr. Marta Dubová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca. Prezentácia je zameraná na príznaky, fázy, priebeh a dôsledky syndrómu vyhorenia. Taktiež poukazuje na možnosti prevencie a zvládania tohto syndrómu.

Bc. Jana Mešárová

Charakteristika  a druhy stresu
 pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je definovať stres, druhy stresu a príznaky stresu. Podrobnejšie rozoberám všeobecný adaptačný syndróm a vplyv stresu na pedagogického a odborného zamestnanca.

Katarína Filová

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Prezentácia je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy, príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie syndrómu vyhorenia a eliminácie stresu v školstve.

Bc. Elena Hrabovská

Vplyv školského prostredia na syndróm vyhorenia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu, možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov v edukačnom prostredí. Prezentácia zároveň predkladá návrhy antistresových opatrení.

Bc. Beáta Bukaiová

Stres v povolaní učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Bc. Ladislav Bukai

Stres učiteľa  v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Oľga Hraníková

Vplyv školského prostredia, pracovných  podmienok   a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov

Mgr. Blanka Mellenová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Cieľom prezentácie je charakterizovať stres, oboznámiť sa s druhmi stresorov, osobnostnými vlastnosťami a faktormi, ktoré vplývajú na vznik stresu a možností ich eliminovania.

Ing. Miriam Bezušková

Prevencia stresu a predchádzanie syndrómu vyhorenia

Cieľom práce  je poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Jozef Kolník

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

 

Prezentácia je zameraná na stres a syndróm vyhorenia u učiteľov. Cieľom práce je pochopiť, že pri  práci – službe s ľuďmi je syndróm vykorenia veľmi aktuálny a vážny. Treba poznať ako sa chrániť a sledovať signály, ktoré tomuto stavu predchádzajú.

 

Mgr. Peter Filip

Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií

Záverečná práca je zameraná na rôzne stratégie zvládania záťažových situácii a stresu u pedagógov v školskom prostredí. V závere ponúka spektrum odporúčaní na znižovanie stresu a syndrómu vyhorenia u učiteľov z praxe riaditeľov škôl.

Mgr. Viera Lohyňová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia pedagogických pracovníkov, poukazuje na prejavy a syndrómy, a taktiež spracováva možnosti prevencie vyhorenia. Cieľom je upozorniť na problém vyhorenia pedagóga a naviesť na vhodné riešenie.

Mgr. Daša Skovajová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca, poukázať na prejavy pracovného stresu a stresory v pracovnom prostredí školy.

Mgr. Jozef Šimunek

Charakteristika  a druhy stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia informuje o strese vo všeobecnosti, vymenúva druhy a prejavy stresov a bližšie ich rozoberá. Ďalej sa zaoberá dopadom stresu na zdravotný stav človeka, všeobecným adaptačným syndrómom (GAS) a najmä stresom v učiteľskom povolaní.

Mgr. Renáta Šmáliková

Prevencia a zvládanie stresu pedagogických zamestnancov v ZŠ pri zdravotníckom zariadení

Prezentácia, ktorej cieľ tvorí prevenciu a zvládanie stresu pedagogického zamestnanca v ZŠ pri zdravotníckom zariadení, je zameraná na spánok a jeho účinky s dôrazom na poruchy spánku.

Mgr. Lenka Urbanská

Charakteristika a druhy stresu, prejavy a príčiny stresu, stratégie zvládania stresu a techniky relaxácie v práci pedagóga.

Cieľom práce je poukázať na druhy stresu, jeho príčiny a prejavy a základné stratégie prekonávania stresu v učiteľskom povolaní. Práca je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

Andrea Černá, DiS.

Prevencia a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na prevenciu a zvládnutie stresu, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Cieľom je správne využívanie emocionálnej inventúry, psychohygieny,  autogénneho  tréningu, spánku, pohybu a športu.

Mária Bednárová

Syndróm vyhorenia – rizikové faktory, možnosti prevencie a jeho riešenie  v práci učiteľa.

Cieľom práce  je analyzovať  problematiku vyhorenia v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny syndrómu vyhorenia a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Diana Kamenistá

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Cieľom práce  je upriamiť pozornosť na  problematiku stresu v živote človeka/učiteľa. Poukázať na miesto stresu v našom živote prostredníctvom  prejavu a príčiny. Uvedomiť si, že stres je každodennou súčasťou a učí nás spoznávať samých seba a predísť tak hroziacim negatívnym vplyvom, ktoré stres môže spôsobiť v budúcnosti.

Eva Režná, DiS.

Aplikačné prístupy zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je poukázať na skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou osobnosti učiteľa je sebareflexia, sebadisciplína,  psychohygiena a sebavýchova, prinášajúce postupné zrenie osobnosti.  Pri sebareflexii prichádza k opisu, analýze, hodnoteniu, usporiadaniu a zovšeobecneniu vlastných pedagogických poznatkov a skúseností. Učiteľova osobnosť a jej schopnosť sebaovládania, ktoré je dosiahnutím podriadenosti zmyslov vôli človeka, schopnosti riadiť svoje vlastné správanie, reakcie, hnutia a city prejavujúce sa v procese zrenia.

Judita Němečková

Zdroje pracovného stresu pedagogických zamestnancov

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu pedagogického zamestnanca, definuje stres, učiteľský stres (vymedzenie pojmu),druhy stresu, zaoberá sa zdrojmi stresu, stresormi v pracovnom prostredí školy, medzi ktoré patria: pracovné podmienky, časová záťaž, termínované úlohy, zodpovednosť, konflikty, profesijný rozvoj a interpersonálne vzťahy.

Mgr. MgA. Katarína Trenčanská

Zdroje pracovného stresu v edukácii

Cieľom práce je  poukázať na stresové faktory, ktoré spôsobujú negatívny vplyv na pracovnú činnosť. Tie eliminujú motiváciu zamestnanca, spôsobujú konflikty, tenziu, monotónnosť práce, čo znižuje efektivitu samotného výkonu. Takáto činnosť sa stáva nekvalitnou a vytvára nedobrý obraz celej organizácie.

Rozália Habová, DiS.

Prevencia a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je  upozorniť na  zásady psychickej pohody a fyzického zdravia spojeného so správnymi stravovacími návykmi, a podpory emocionálneho tréningu v práci a odbore pedagogického zamestnanca.

Mgr. art. Adriana Vallová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je navrhnúť možnosti ako eliminovať zdravotné problémy a zároveň sa pokúsiť predísť stresu, napätiu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca prostredníctvom hierarchie potrieb, sociálnej opory, meditácie, psychoterapie a zdravého životného štýlu...

PaedDr. Viktória Krajčírová

Vplyv organizácie práce na stres v práci vychovávateľa.

Prezentácia, ktorej cieľ tvorí antistresový program pedagogického zamestnanca, je zameraná na zvládanie stresu v školskom prostredí.

Ing. Bc. Zuzana Lednárová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na problematiku syndrómu vyhorenia, jeho príčiny, fázy, ako aj možnosti prevencie a vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce učiteľa naň.

Viera Cabadajová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v učiteľskej profesii, charakterizovať jeho príznaky, príčiny a fázy, objasniť možnosti  prevencie syndrómu vyhorenia.

Bc. Jana Lišková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na druhy a mechanizmy stresu ako aj príznaky stresov a taktiež vplyv stresu na zdravotný stav pedagogického a odborného zamestnanca.

PaedDr. Daniela Malá

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa a odborného zamestnanca, poukázať na  prejavy a príčiny stresu, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Alena Ondrovičová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia v práci učiteľa, poukázať na prejavy a príčiny syndrómu vyhorenia a jeho eliminovania. Taktiež poukazuje na vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca.

Ľubica Jirková

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na prejavy a príčiny vzniku stresu a vyhorenia v učiteľskej profesii, jeho fázy a možnosti jeho eliminovania. Navrhuje prevenciu syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Mgr. Iveta Chovancová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca podáva stručnú charakteristiku pojmu stres, vymedzuje jeho príčiny, opisuje príznaky. Navrhuje možnosti prevencie, a predstavuje spôsoby jeho  eliminácie. Podáva prehľad chorôb zo stresu, a uvádza prostriedky, ktorými ho možno z tela  odstrániť.

 

 

PaedDr. Andrea Vallová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia u pedagogických a odborných zamestnancov. Poukázať  na  prvotné signály, prejavy a príčiny jeho vzniku, možnosti  eliminovania jeho nástupu, čím sa predíde alebo spomalí  jeho nástup.

Mgr. Adela Chudá

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom je poukázať na druhy stresu, príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav učiteľov a odborných zamestnancov.

Mgr. art Gabriel Škriečka

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia podáva stručnú charakteristiku pojmu stres a syndróm vyhorenia, reakciu na stres, vymedzuje zdroje pracovného stresu, jeho príčiny a príznaky syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Analyzuje osobnostné vlastnosti  a ohrozenia pedagogických zamestnancov stresom, syndrómom vyhorenia, ďalej navrhuje možnosti prevencie a spôsoby jeho  eliminácie.

Mgr. Alena Kolníková

Proces zvládania záťažových situácií učiteľa

Prezentácia je zameraná na záťažové situácie v živote každého človeka – stres , frustrácia, deprivácia a konflikt. Cieľom práce je pochopiť, aké sú   prejavy  nezvládania záťažových situácií a aká je stratégia ich zvládania.

Mgr. Kĺčová Ivana

Vplyv stresu na osobnosť pedagóga

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Janka Krištofová

Zvládanie stresu a záťažových situácií v edukačnom procese

Prezentácia  poukazuje na  zachovanie alebo znovuobnovenie psychickej a  fyzickej rovnováhy pedagogického zamestnanca so zameraním na  elimináciu počtu  stresových  situácií v priebehu pracovného dňa, zmenou spôsobu zaobchádzania so stresovou situáciou v edukačnom prostredí.

Mgr. Eva Migaľová

Stres a jeho zvládanie

Prezentácia popisuje  druhy stresu a príčiny, ktoré vedú k stresovým situáciám v edukačnom prostredí.

Mgr. Marcela Perenčajová

Charakteristika  a druhy stresu  pedagogického zamestnanca

Cieľom prezentácie je charakteristika stresu, jeho druhy a príznaky. V závere je rozpracovaný všeobecný adaptačný syndróm  a vplyv stresu na zdravotný stav pedagóga.

Mgr. Ľuboslava Turčanová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia definuje stres, druhy stresu a príznaky stresu. Podrobnejšie rozoberá vplyv stresu na pedagogického zamestnanca a fázy vyhorenia učiteľa.

Mgr. Katarína Pribilincová

Syndróm vyhorenia

Prezentácia nás oboznámi so stresom a jeho negatívnymi prejavmi v edukačnom prostredí. Prevedie nás od prvých prejavov  vyhorenia až po úplné vyhorenie. Bližšie nás oboznámi so všetkými piatimi fázami, ktoré vedú k úplnému vyhoreniu. Ponúkne nám tiež niektoré z antistresových  opatrení.

Mgr. Miroslava Zacharová

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca

Cieľom prezentácie je poukázať na problém syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi. Prináša teoretické poznatky čo znamená syndróm vyhorenia, jeho príznaky, fázy a typy ako mu predísť.

Mgr. Beáta Škytová

Druhy stresorov v práci učiteľa - charakteristika a identifikácia

Cieľom práce je oboznámiť sa  s druhmi stresorov, osobnostnými vlastnosťami a faktormi, ktoré vplývajú na vznik stresu. Spoznať stresory v práci  učiteľa.

Mgr. Marianna Balašková

 

 

Zvládanie stresu a záťažových situácií pedagogického zamestnanca

Záverečná práca je zameraná na stres v práci pedagogického zamestnanca. Zaoberá sa rôznymi aspektami vplyvu stresu na osobnosť pedagóga, zdrojom a príčinám stresu pedagogických zamestnancov, prejavom stresu, spôsobom jeho zvládania a obrane pred jeho pôsobením. Súčasťou záverečnej práce sú aj dva testy pre pedagógov, pomocou ktorých jednoducho zistia, či sú v strese a či im hrozí syndróm vyhorenia.

Mgr. Eva Kalmanová

Stres v povolaní učiteľa a jeho zdroje

Prezentácia je zameraná na definovanie pojmu učiteľský stres, jeho príčiny, vplyv a následky v práci učiteľa. Rozoberá  jednotlivé stratégie zvládania stresu v edukácii.

Mgr. Monika Dovalová

Mobbing - psychoteror na pracovisku

Prezentácia je venovaná téme "mobbing". Jej cieľom je rozobrať procesy mobbingu, jeho prejavy, prostriedky, techniky i dôsledky. Záver obsahuje formy ochrany.

Mgr. Andrea Vrbinská

 

 

 

 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností u žiakov 2.stupňa ZŠ

Cieľom práce v teoretickej časti je priblížiť žiakom základné informácie o  komunikácii a získa odpovede na otázky: Čo bráni otvorenej komunikácii a ako ju možno zlepšiť. Práca zdôrazňuje základné komunikačné techniky, ktorými sú umenie klásť otázky, umenie aktívne počúva a asertívne komunikovať. V praktickej časti práca poskytuje konkrétne techniky na rozvíjanie komunikačných schopností. Dôležitú pozornosť venuje súladu medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, nácviku spätnej väzby a prijímaniu pochvaly a kritiky asertívnym spôsobom.

Mgr. Alena Vontorčíková

Zásady psychohygieny v prevencii a zvládaní stresu pedagogického zamestnanca  

Práca sa zaoberá aktuálnym problémom psychohygieny pedagogických zamestnancov a jej prevenciou. Charakterizuje všeobecný pohľad na zdravie a stres, jeho prejavy, príčiny a následky v psychike učiteľa. Rozoberá  konkrétne jednotlivé zásady  psychohygieny, ich kritériá, podmienky ktoré môžeme ovplyvniť, ako aj spôsoby ako predchádzať záťaži a stresu.

Mgr. Oľga Ághová

Dlhodobý stres a jeho dôsledky na osobnosť učiteľa

Cieľom práce je upozorniť na dlhodobý stres v edukačnom prostredí a jeho dôsledky na osobnosť učiteľa. Prezentácia vymedzila základné pojmy, stres, druhy stresu, osobnosťučiteľa. Výstup analyzuje hlavné stresory v učiteľskom povolaní, ako pôsobí stres na osobnosťa výkon učiteľa.

Mgr. Oto Mareček

Stres a syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v edukácii, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.  Prvá čas prezentácie je venovaná stresu a definuje fázy, faktory, ochorenia zo stresu a odolnosťvoči  nemu. Druhá čas je zameraná  na syndróm vyhorenia a jeho priblíženie v edukácii. Záver je venovaný  liečbe a prevencii syndrómu vyhorenia.

Mgr. Renáta Onderčová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického  a odborného zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá problematikou stresu. Opisuje druhy stresu, stresový syndróm, príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav.  Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

PaedDr. Peter Folvarčík

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Práca opisuje príznaky, etapy, priebeh a dôsledky syndrómu vyhorenia, spôsobmi ako mu predchádzať, korigovať jeho dôsledky na prácu učiteľa. Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Mgr. Beáta Štefančíková

Charakteristika  a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa a odborného zamestnanca, poukázať na  prejavy a príčiny stresu,  stresory v pracovnom prostredí školy, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov. Práca je v programe MS Power Point.

Mgr. Nadežda Rurová

Prevencia a zvládanie stresu pedagogických a odborných zamestnancov

Cieľom práce je prevencia a návody a postupy ako zvládať stres a situácie s tým spojené u  pedagogických a odborných zamestnancov.  Objasňujú sa v nej pojmy psychohygiena, autogénny tréning, poruchy spánku, zásady stravovania, interpersonálne konflikty a ich riešenie, emocionálna inventúra. Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Mgr. Ivana Zimová

Charakteristika  a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia s názvom Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca – bola inšpiráciou hlavne vďaka svojej dôležitosti – Stres je chorobou posledných desaťročí . Prezentácia  oboznamuje s charakteristikami a druhmi stresu, príznakmi stresového stavu. Analyzuje pojem GAS a vplyvy stresu na náš zdravotný stav. Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Mgr. Beáta Čižmárová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je poukázať na čoraz častejšie sa vyskytujúci fenomén dnešnej doby a to stres v živote človeka, ktorý neobcháda ani pedagogických zamestnancov. Práca poukazuje na druhy a príznaky stresu, jeho dopad na zdravie človeka a riziko vzniku psychosomatických a duševných chorôb.

Mgr. Iveta Masníková

SYNDRÓM VYHORENIA PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Jozef Bakoš

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Viktória Teplanová

Charakteristika  a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca definuje pojem stres, rozoberá druhy, príčiny, prejavy  stresu. Hovorí o stresoroch na pracovisku a zásadách zvládnutia stresu. Práca je spracovaná v programe MS PowerPoint.

Mgr. Katarína Miškelová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia popisuje príznaky , príčiny a možnosti prevencie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Mgr. Viera Sitárová

Charakteristika, druhy stresu, jeho príčiny a choroby, ktoré vyvoláva. Typy, ako s ním zatočiť

Práca vysvetľuje pojem stres, jeho príčiny a faktory, ktoré ho vyvolávajú. Tiež upozorňuje na choroby, ktoré stresom vznikajú a ponúka typy, ako mu predchádzať.

Mgr. Slavomíra Markusová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagógov, na príčiny, prejavy, priebeh vyhorenia a na činnosti, ktoré môže učiteľ uplatniť pri predchádzaní syndrómu vyhorenia.

Mgr. Ľubomír Levák

Stres , jeho zvládanie a

prevencia v práci pedagogického

zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na prejavy a príčiny stresu a možnosti jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľa. Práca definuje stres a je zameraná na jeho zvládanie a prevenciu, odbúravanie stresových situácií.

PhDr. Ľubica Ďurišová Vanková

 

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na prejavy a príčiny vzniku stresu a vyhorenia v učiteľskej profesii, jeho fázy a možnosti jeho eliminovania. Navrhuje prevenciu syndrómu vyhorenia v práci učiteľa. Je spracovaná v programe MS Power Point.

Mgr. Božena Krajmerová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v učiteľskej profesii, charakterizovať jeho príznaky, príčiny a fázy ,objasniť možnosti  prevencie syndrómu vyhorenia.

Mgr. Adriana Rákošová

Stres, jeho zvládanie a prevencia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia charakterizuje duševné zdravie, stres a záťaže v práci učiteľa s dôrazom na rozpoznanie týchto záťaží a využitie možností ako im predchádzať alebo ich odbúravať.

Mgr. Soňa Barcajová

Charakteristika  a druhy stresu
 pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je spracovaná v prostrední Power Point. Cieľom je poukázať na druhy stresu, príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav učiteľov a odborných zamestnancov.

Mgr. Lucia Hudáková

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Práca uvádza teoretické východiská toho, čo syndróm vyhorenia je a zároveň poskytuje overené aj inovačné tipy, ako ho riešiť.

PaedDr. Jana Somogyiová

Prevencia a

zvládanie stresu

v edukačnom

prostredí

Práca je zameraná na prejavy a príčiny vzniku stresu učiteľa, jeho zdroje, možnosti eliminovania a rôzne stratégie prekonávania stresu v učiteľskej profesii. Je spracovaná v programe MS Power Point.

Mgr. Miloslav Cisko

Stres a syndróm vyhorenia – prejavy, prevencia, riešenie

V prezentácii je stres charakterizovaný ako aktuálny problém, je tu uvedená jeho charakteristika. Navrhujú sa tu tiež spôsoby predchádzania a riešenia stresových situácií.

Mgr. Marta Ovcarčíková

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa. Jeho zvládanie a prevencia

Prezentácia je zameraná na špecifiká a druhy stresu v edukácii. Cieľom práce je teoretické analyzovanie stresu, objasnenie prejavov a príčin stresu u učiteľov a charakterizovanie možnosti jeho eliminovania ako prevencie vzniku syndrómu vyhorenia. Práca je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

Mgr. Maya Howard

Syndróm vyhorenia

Cieľom práce  je vysvetliť čo je syndróm vyhorenia, ako mu predchádzať a ako s ním bojovať.

Mgr. Mária Krettová

Prevencia a zvládanie stresu                              pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na duševné zdravie a význam psychohygieny. Prezentácia je zameraná na to, čo ovplyvňuje naše duševné zdravie a aké sú podmienky psychohygieny. Práca upozorňuje na  účinky spánku, zásady zdravého stravovania, pohyb a šport a tiež autogénny tréning.

Mgr. Zuzana Vnenčáková

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom prezentácie je poukázať na stres ako príčinu vzniku syndrómu vyhorenia, na možnosti prevencie pred stresovými situáciami a tiež na spôsoby zvládania stresu.

Mgr. Ján Gemza

Charakteristika a druhy stresu
 pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Marta Mareková

Prevencia a zvládanie stresu   pedagogického a odborného zamestnanca

V prezentácii sú odborné rady, ktoré apelujú na  dôležitosť prevencie v práci,  na faktory ovplyvňujúce výkonnosť pedagogického zamestnanca (spánok, vhodné stravovanie, pohyb a šport, relexačno-pohybové aktivity) a návod ako zvládať konflikty a techniky riešenia konfliktov.

Mgr. Zuzana Petrášová

 

Syndróm vyhorenia a zvládanie stresu v práci učiteľa

Práca je zameraná na prejavy a príčiny vzniku stresu a vyhorenia, jeho fázy a možnosti jeho eliminovania v práci učiteľa. Je spracovaná v programe MS Power Point.

 

Mgr. Anna Bartková

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Prezentácia  je zameraná na pedagogického zamestnanca a zvládanie záťažových situácií s cieľom eliminácie stresu v edukačnej praxi.

Mgr. Renáta Viteková

Individuálny plán  dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá základnou charakteristikou syndrómu vyhorenia, jeho hlavnými príznakmi a vývojom. Záverečný výstup mapuje  hlavné stresory  autorky  a individuálny plán opatrení  proti vyhoreniu.

Mgr. Janka Laurová

Individuálny plán  dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Práca definuje pojem stres, rozoberá príčiny, prejavy  a fázy stresu. Ďalej sa venuje zásadám zvládania stresu, obzvlášť na pracovisku a vyhoreniu v edukácii. Autorka rozoberá na základe zvládnutých informácií vlastné stresory v práci učiteľa a sebareflexne navrhuje pre seba spôsoby zvládania stresu – prechádzky, mimoškolské aktivity s kolegami, ručné práce a zdravé stravovanie.

Mgr. Miriam Hačková

Individuálny plán  dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá základnou charakteristikou syndrómu vyhorenia, jeho hlavnými príznakmi a vývojom. Záverečný výstup uvádza, akým spôsobom sa snaží autorka predchádzať psychickému vyhoreniu.

Mgr. Soňa Haluzová

Individuálny plán  dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia teoreticky klasifikuje fenomény stres a syndróm vyhorenia. Zároveň prináša individuálny plán psychickej odolnosti využiteľný v pedagogickej praxi.Práca je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Radovan Šašala

Diagnostika a diferenciácia

syndrómu vyhorenia

Prezentácia diagnostikuje syndróm vyhorenia - burnout. Zameriava sa na príznaky psychickej, fyzickej a sociálnej  úrovni. Práca je spracovaná v MS PowerPoint.

PhDr. Ľubica Krajmerová

Syndróm vyhorenia a zvládanie stresu v práci učiteľa

Prezentácia teoreticky klasifikuje fenomény stres a syndróm vyhorenia. Zároveň prináša individuálny plán psychickej odolnosti využiteľný v pedagogickej praxi.

PaedDr. Róbert Mittermayer

Stres a vyhorenie v povolaní učiteľa

Prezentácia sa zameriava na definíciu stresu a vyhorenia v povolaní učiteľa. Charakterizuje základné východiská zvládania stresu a ako predchádzať vyhoreniu v pedagogickom povolaní.

Mgr. Mária Grešová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmov stres, pozitívny a negatívny  stres,  stresory  v škole  a zvládanie stresu v edukačnom prostredí. Práca upozorňuje na problematiku syndrómu vyhorenia a jeho príznaky, rizikové faktory syndrómu vyhorenia ako i zásady duševnej hygieny.

Aleksandar Čavić

Prevencia a zvládanie stresu

v edukačnom prostredí

Cieľom prezentácie je prehľadné zhrnutie zdrojov stresovanosti a príčin učiteľského stresu, ktorý súvisí aj so zdravím, životným postojom, pohybom, či súkromnými vzťahmi učiteľa, ako aj poukázanie na prevenciu a spôsoby zvládania tohto stresu v edukačnom prostredí.

Mgr. Helena Kasenčáková

Charakteristika a druhy stresu v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, druhy stresu a stresové situácie v edukatívnej praxi.

Mgr. Ľudmila Klimková

Zvládanie stresu a záťažových situácii

Cieľom  práce je poukázať na stresové situácie, príčiny stres. situácií  a ako sa im čo najľahšie vyhnúť, ako  reagovať v záťažovej situácii a ako predísť situáciám vyhorenia učiteľov. 

Mgr. Alena Tomková

Stres a jeho dôsledky na zdravie človeka

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, jeho výskyt v práci učiteľa a jeho dopad na ľudské zdravie.  Práca hovorí o tom, ako predchádzať a zvládať syndróm vyhorenia.

Mgr. Martina Dicová

Teória zvládania stresu a stresových situácii

Cieľom práce  je možnosť, ako sa vyvarovať stresu a stresovým situáciám, aby sa mohlo predísť  fáze vyhorenia.

PaedDr. Lucia Matišinová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa a odborného zamestnanca, poukázať na  prejavy a príčiny stresu, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PaedDr. Eva Gvotová

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia pedagogického zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na zdroje záťaže v práci učiteľa, navrhnúť minimálny protistresový program, definovať syndróm vyhorenia, poukázať na príznaky a fázy syndrómu vyhorenia,   navrhnúť možnosti prevencie syndrómu vyhorenia učiteľov.

RNDr. Zuzana Hradiská

Špecifiká a druhy stresu v edukácii

Prezentácia je zameraná na špecifiká a druhy stresu v edukácii. Cieľom práce je teoretické analyzovanie stresu, objasniť prejavy a príčiny stresu u učiteľov a charakterizovať možnosti jeho eliminovania ako prevencie vzniku syndrómu vyhorenia. Práca je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

Mgr. Monika Hurčíková

Faktory  ohrozujúce  osobnosť  pedagóga

Prezentácia je zameraná na špecifiká stresu a syndrómu vyhorenia v edukácii. Rozoberá faktory ohrozujúce osobnosť pedagóga, zdroje pracovného stresu v edukatívnom prostredí a stratégie prekonávania stresu pedagóga. Práca je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Henrieta Babeková

Syndróm vyhorenia v profesii učiteľa, jeho priebeh, prejavy, príčiny a prevencia.

Prezentácia sa zaoberá definíciou pojmu "syndróm vyhorenia", fázami vyhorenia od idealistického nadčenia v 1.fáze až po úplné vyhorenie, prejavmi syndrómu od prvotných cez akútne až po chronické. Ďalej sa práca venuje individuálnym, inštitucionálnym i spoločenským príčinám vyhorenia. Záver prezentácie ponúka desatoro pre učiteľa, antistresový program učiteľa ako prevenciu pred vyhorením. Práca je vypracovaná v programe Microsoft PowerPoint.

PaedDr. Zuzana Tináková

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmov stres, stres pozitívny a negatívny, stresové reakcie,  stresory v školstve, zvládanie stresu v práci  učiteľa,  vyhorenie, syndróm vyhorenia a jeho príznaky, rizikové faktory syndrómu vyhorenia, predchádzanie syndrómu vyhorenia, zásady duševnej hygieny, aktívny prístup k životu.

Mgr. Milena Bahureková

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca.

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmov a definície syndrómu vyhorenia, jeho príčinami, symptómami, prevenciou a terapiou. Práca poukazuje na hlavné príčiny vyhorenia u učiteľov a na možnosti prevencie a zvládania tohto syndrómu.

Mgr. Adriana Kĺbiková

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca.

Práca je zameraná na syndróm vyhorenia učiteľa, na príznaky a príčiny jeho vzniku.

Poukazujem na možnosti prevencie a zvládania tohto syndrómu.

Mgr. Eleonóra Čačaná

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je venovaná charakteristike,  odlišnosti syndrómu vyhorenia od iných psychických stavov, fázam procesu a tiežž jeho prevencii. Práca je vytvorená v programe MS Power Point.

Ľudmila Štangová

Stres, prevencia a povolania s najčastejším výskytom vyhorenia

Prezentácia poukazuje na najväčšie riziká, ktoré ovplyvňujú fyzické a psychické zdravie a ohrozené povolania.

Mgr. Zuzana Vraňáková

Charakteristika, druhy, prejavy a zvládanie stresu pedagogických a odborných zamestnancov

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a vzťahov medzi pojmami stres, stresor, reakcia na stres pedagogických zamestnancov a na základné možnosti prevencie stresu. Práca je vypracovaná v MS POWERPOINT.

Mgr. Alica Olachová

Charakteristika a druhy stresu, syndróm vyhorenia - prejavy, fázy, prevencia a zvládanie

Prezentácia vymedzuje pojmy stres, druhy, prejavy a príčiny vzniku stresu. Zameriava sa tiežž na syndróm vyhorenia, jeho prejavy a prevenciu. Práca je vypracovaná v MS POWERPOINT.

RNDr. Jana Šátková

Syndróm vyhorenia – jeho symptómy, fázy a príčiny vzniku v práci pedagogických zamestnancov.

Prezentácia definuje termín syndrómu vyhorenia (burn-out efect), jeho prvotné, akútne a chronické príznaky, charakterizuje fázy procesu vyhorenia, symptómy syndrómu vyhorenia u učiteľa ako aj príčiny vyhorenia u učiteľov.

Mgr. Ingrid Duláková

Syndróm vyhorenia v edukatívnej praxi

Prezentácia vymedzuje pojmy stres, druhy stresu, zdroje, prejavy a zvládanie v práci pedagogického zamestnanca. Zameriava sa na syndróm vyhorenia, jeho symptómy a následne na predchádzanie.Je vytvorená v programovom prostredí Microsoft PowerPoint.

Mgr. Helena Sláviková

Zvládanie stresu v práci pedagogických zamestnancov

Prezentácia je zameraná na osobnosť učiteľa, jeho vplyvu na žiakov a vysokej pracovnej zaťaženosti, ktorá oslabuje jeho fyzické a duševné zdravie. Práca vysvetľuje stres v povolaní učiteľa a jeho zdroje, následky stresu vo vedomí, v medziľudských vzťahoch. Zaoberá sa stratégiami a zásadami zvládania stresu v učiteľskom povolaní. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPointe s využitím interaktívnych prvkov.

Mgr. Ivana Murdzová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

V prezentácia sa venuje charakteristike syndrómu vyhorenia, jeho fázam, príčinám vzniku i príznakom. Bližšie rozoberá okolnosti vzniku burn-out efektu v práci pedagogického zamestnanca, poukazuje na negatívny vplyv stresu, prostredia a zlých pracovných podmienok. Zároveň predkladá niekoľko praktických rád, ako predchádzať a zvládať syndróm vyhorenia aj so zameraním na pozitívny vplyv sociálnej skupiny a opory. V závere práca ponúka autodiagnostický test na zistenie prítomnosti alebo neprítomnosti tohto syndrómu u pedagóga.

Mgr. Ivana Babiaková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia charakterizuje pojem stres, venuje sa vymedzeniu druhov stresu, opisuje príznaky stresového stavu. Práca taktiežž charakterizuje všeobecný adaptačný syndróm. Opisuje vplyv stresu na zdravie človeka a uvádza zopár rád, ako majú pedagógovia stres zvládať.

PaedDr. Helena Haščáková

Stres v práci pedagogických zamestnancov

Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu stres, príčiny jeho vzniku a jeho vplyv na prácu učiteľa. Popisuje stratégie zvládania stresových situácií v práci učiteľa.

Mgr. Katarína Šterbáková

STRES

Prezentácia je zameraná na príčiny stresu a syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi. Práca ponúka tipy ako zvládnuť stres - najdôležitejšie protistresové tipy.

Mgr. Valéria Jackulíková

Prevencia a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na prevenciu a zvládanie stresu pedagogického  a odborného zamestnanca, psychohygienu a jej zásady. Opisuje rôzne vplyvy na duševné zdravie pedagóga, antistresové a relaxačné aktivity  - pohyb a šport, emocionálny tréning a správnu žživotosprávu.

Bc. Radka Kormaníková

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia vymedzuje pojem stresu, jeho druhy, príznaky a príčiny v práci pedagogického pracovníka. Opisuje vzťah medzi emóciami a chorobou, spôsob zvládania stresu pomocou autogénneho tréningu a ako sa prejavuje syndróm vyhorenia.

RNDr. Rastislav Knapík

Stres a možnosti jeho prevencie

Práca je venovaná stresu a prevencii voči stresu. Obsahuje kapitoly ako: druhy stresu, príčiny a prejavy stresu, fázy stresu a možnosti zvládania stresu.

Mgr. Nadežda Šašalová

Stres a  techniky vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami

Prezentácia je zameraná na techniky  vyrovnávania sa s náročnými žživotnými situáciami a aplikácia v edukatívnej praxi.

Mgr. Monika Knapíková

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

Prezentácia je venovaná syndrómu vyhorenia, jeho definícii, priebehu, prejavom a príčinám vyhorenia. Opisuje rôzne reakcie na vyhorenie, odporúčania a možnosti prevencie v pedagogickej praxi.

Mgr. Monika Dicová

Teórie zvládania stresu a záťažových situácii

Prezentácia je zameraná na základné teórie zvládania stresu a záťažových situácii v edukačnej praxi. Je spracovaná v MS PowerPoint.

PaedDr. Monika Vilinová

Syndróm vyhorenia začínajúceho učiteľa

Prezentácia je zameraná na základné pojmy a vzťahy: čo je syndróm vyhorenia, fázy syndrómu vyhorenia v edukačnej praxi,  príčiny vyhorenia učiteľov. Práca rieši otázky: čo sa očakáva od začínajúceho učiteľa, ktoré sú frustrujúce činitele na začiatku praxe, rozoberá stresujúce profesijné činnosti a elimináciu stresových rizikových faktorov.

Záverom sa zamýšľa nad prevenciou syndrómu vyhorenia učiteľov zo strany štátu a spoločnosti.

Je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Katarína Gajdošová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na základné pojmy a  definície syndrómu vyhorenia, príznaky syndrómu vyhorenia,  fázy syndrómu vyhorenia a nakoniec sú rozobrané možnosti prevencie syndrómu vyhorenia. Práca je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

PaedDr. Ad§riana Farkašová

Príčiny stresu v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na klasifikáciu príčin stresu učiteľov. Obsahuje charakteristiku psychických, fyzických, inštitucionálnych a spoločenských príčin stresu v práci pedagogických zamestnancov.

Mgr. Jozef Roman

Pracovný stres pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu stres, príčiny jeho vzniku a vplyvu na osobnosť učiteľa a zásady jeho znižovania.

RNDr. Jana Haničáková

Možnosti eliminácie zdrojov stresu v práci učiteľa.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Ivana Konevalová

Osobnosť učiteľa a zvládanie  záťaže v pedagogickej praxi

Prezentácia je zameraná na charakteristiku osobnosti  učiteľa, príčiny záťaže /psychické, fyzické, inštitucionálne, spoločenské/   a vplyv stresu na učiteľa /následky v psychike, v stavoch vedomia a v medziľudských vzťahoch/.

Mgr. Mária Tešľová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia opisuje charakteristiku burn out efektu u ľudí, ktorých profesia je závislá od medziľudskej komunikácie  a popisuje doporučené  stratégie prekonávania stresu, prevenciu.

Mgr. Marcela Horská

Stres a záťažové situácie v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na príčiny, symptómy stresu a stratégie zvládania stresu a záťažových situácií v práci učiteľa.

 

 

Mgr. Alena Barancová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmu „syndróm vyhorenia“, fázy vyhorenia učiteľov. Charakterizuje stresory a stratégie prekonávania stresu v školstve.

Mgr. Alena Kaufmanová

Syndróm vyhorenia a stres v edukácii

Prezentácia vymedzuje pojmy stres, druhy stresu, zdroje, prejavy a zvládanie v práci pedagogického zamestnanca. Zameriava sa na syndróm vyhorenia, jeho symptómy a následne na predchádzanie v edukačnej praxi.

Mgr. Eva Ustinovová

Zdroje pracovného stresu v edukácii

Prezentácia vymedzuje jednotlivé typy stresov, konfliktov a aplikácia v interpersonálnych vzťahoch edukačného prostredia.

Mgr. Ján Ivan

Syndróm vyhorenia

Prezentácia definuje termín syndrómu vyhorenia (burn - out efect), vymedzuje druhy vyčerpania, prvé prejavy, prejavy stresu vo fyziologickej, emocionálnej a behaviorálnej oblasti a fázy vyhorenia učiteľov. Ďalej rieši príčiny vyhorenia a návrhy antistresových opatrení.

Použité programy: MS Office (Powerpoint, Word), Google Chrome

Mgr. Martin Tajboš

Faktory a zdroje na zvládania stresu v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na stres, faktory, prežívanie stresu a potreby a hierarchiu potrieb.

Mgr. Ľudmila Jánošková

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu pedagogického zamestnanca, zdroje stresu, jednotlivé fázy stresu, následky, zvládanie stresových situácií a stratégie prekonávania stresu.

PaedDr. Marta Fedorková

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom-aplikačný prístup zvládania stresu v pedagogickej praxi

Práca je zameraná na osobnostné vlastnosti učiteľa, jeho ohrozenie stresom, druhy stresorov a ich vplyv na psychický a fyzický stav človeka. V časti Antistresový program je viacero rád, ako čeliť stresu.

Mgr. Daniela Šipošová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu  v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na sociálnu oporu ako faktor pomoci pri zvládaní stresu, na zdroje, druhy, funkcie sociálnej opory, na zvládanie záťaže a medzipohlavné rozdiely.

PaedDr. Stanislava Ištoková

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá príčinami vzniku pracovného stresu, stresormi v pracovnom prostredí školy, prejavmi, účinkami a taktiežž spôsobmi prevencie.

Mgr. Miriam Hnatkovičová

Zvládanie stresu a záťažových situácií aplikačný prístup zvládania stresu v pedagogickej praxi 

Práca je zameraná na zvládanie stresu a záťažových situácií , druhy stresu a možnosti jeho zvládania, prejavy, prežívanie stresu a aplikačný prístup zvládania  stresu.

PaedDr. Mária Lampartová

Syndróm vyhorenia v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia a okolnosti jeho vzniku v práci pedagogického zamestnanca. Zameriava sa na stres, účinok stresovej situácie, spôsob odbúrania stresu, syndróm vyhorenia a jeho zvládanie.

PaedDr. Jozef Bretz

Charakteristika a druhy stresu - aplikačný prístup zvládania stresu v pedagogickej praxi

Prezentácia je zameraná na charakteristiku a vymedzenie pojmu stresu, príčiny vzniku stresu, príznaky stresu a choroby zo stresu v pedagogickej praxi.

Mgr. Ľudmila Majkutová

Syndróm vyhorenia v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia učiteľa, na príznaky a príčiny jeho vzniku. Zaoberá sa taktiežž možnosťami prevencie  a  zvládania tohto syndrómu.

Mgr. Jana Olejníková

Prevencia a zvládanie stresu v pedagogickej praxi

Prezentácia je zameraná na prevenciu a zvládanie stresu. Poskytuje informácie o psychohygiene a autogénnom tréningu. Zaoberá sa problematikou spánku a jeho poruchami.

Mgr. Eva Trenčíková

Prevencia a zvládanie stresu v pedagogickej praxi

V mojej prezentácii som sa zamerala na zásady psychohygieny, na zásady stravovania a stravovacích návykov a úlohu spánku a jeho účinky.

Mgr. Henrieta Hrešková

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Práca je zameraná na príznaky stresu, jeho delenie, techniky a metódy jeho zvládania.

Mgr. Anna Rabíková

Hierarchia našich potrieb a zdroje zvládania stresu v edukatívnej praxi

Práca je zameraná na analýzu ľudských potrieb s dôrazom na sebapoznanie ako zdroja zvládania stresu.

Mgr. Helena Fedorková

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom

Prezentácia je zameraná na charakteristiku základných typov osobností a pôsobiaci stres v pedagogickom prostredí. Vymedzuje vonkajšie, vnútorné stresory a hlavné stresory v školstve. Záverom uvádza 10 zásad na kontrolu stresoru a antistresový program pre učiteľov.

RNDr. Peter Höger

Charakteristika a druhy stresu

Cieľom práce je teoretické analyzovanie stresu, objasni prejavy a príčiny stresu u učiteľov a charakterizovať možnosti jeho eliminovania ako prevencie vzniku syndrómu vyhorenia.

Mgr. Ľubomíra Hovancová

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Prezentácia je zameraná na stratégie zvládania stresu a záťažových situácií. Popisuje jednotlivé stratégie, obranné mechanizmy a neefektívne spôsoby zvládania. Učiteľom podáva niekoľko námetov na prekonávanie stresu.

Mgr. Dagmar Džubáková

Charakteristika a druhy stresu

Prezentácia vymedzuje pojmy stres a charakteristika druhov stresu. Opisuje prejavy stresu a jeho najčastejšie príčiny  a príznaky stresového stavu. Aplikáciou sa zameriava na najčastejšie stresory v práci učiteľa a mechanizmy ich zvládania.

Mgr. Katarína Sušková

Charakteristika a druhy stresu

Prezentácia vymedzuje pojem stresu, jeho príčiny, typy, fázy a príznaky. Opisuje vplyv stresu na zdravotný stav pedagóga a záverom uvádza rady, ako zvládnuť stres v pedagogickej praxi.

Mgr. Soňa Buvaličová

Syndróm vyhorenia – jeho symptómy, fázy a príčiny vzniku v práci pedagogických zamestnancov.

Prezentácia je zameraná na odhalenie základných symptómov syndrómu vyhorenia, na bližšie objasnenie jednotlivých fáz a príčin vzniku v práci pedagogických zamestnancov.  Súčasťou prezentácie je testík syndrómu vyhorenia.

Ing. Helena Homzová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci učiteľa – na stresory v učiteľskom povolaní, druhy vyčerpania, prejavy, fázy a príčiny vyhorenia, antistresové opatrenia.

Mgr. Darina Jarkovská

Učiteľ a zvládanie stresu

Prezentácia je zameraná na osobnosť a vlastnosti úspešnosti učiteľa, vysvetlenie pojmu stres a učiteľský stres, na príčiny, zdroje, vplyv a následky stresu u učiteľa.

Mgr. Anna Koršňaková

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia definuje špecifické charakteristiky burn out efektu u ľudí, ktorých profesia je závislá od medziľudskej komunikácie  a popisuje doporučené  stratégie prekonávania stresu.

Mgr. Ľuboš Čajko

Príčiny stresu a syndrómu vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na príčiny a prevenciu stresu  a syndrómu vyhorenia u učiteľa.

Mgr. Mária Hajduková

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

V prezentácii sa zaoberáme charakteristikou syndrómu vyhorenia, popisujeme jeho príčiny a prejavy v emocionálnej, fyziologickej i behaviorálnej oblasti.

Bc. Lenka Čižiková

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stres vo vzdelávacej inštitúcii a stresory v pracovnom prostredí školy.          

Mgr. Janka Jakubkovičová

Zvládanie stresu a záťažových situácií v pedagogickej praxi

Prezentácia je zameraná na možnosti pôsobenia stresu, stratégie zvládania stresu a záťažových situácií, na prístupy v boji so stresom v pedagogickom prostredí.

Mgr. Anna Muchová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia sa venuje príčinám, príznakom a fázam syndrómu vyhorenia a jeho špecifík v profesii učiteľa. Zaoberá sa vplyvom školského prostredia a špecifických činiteľov na vznik daného syndrómu. V ostatnej časti je zameraná na predchádzanie syndrómu vyhorenia.

Mgr. Ivana Miklošová

Stres a jeho zvládanie v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia objasňuje pojem stresu, rozoberá jeho príčiny, príznaky, fázy, formy a taktiež sa zaoberá stresom v školskom prostredí a jeho vplyve na prácu učiteľa

Mgr. Jozef Mikloš

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia ako jeden z jeho dôsledkov

Prezentácia sa zaoberá problematikou stresu v podmienkach školy, jeho pôsobením na psychiku učiteľa, následkoch dlhotrvajúceho stresu a stratégiami jeho prekonávania.

Mgr. Milan Varchola

Faktory ohrozujúce osobnosť učiteľa a syndróm vyhorenia v pedagogickej praxi

Prezentácia sa zaoberá syndrómom vyhorenia – faktormi ohrozujúcimi osobnosť učiteľa, stresovo pôsobiacimi problémami v učiteľskej praxi. Poukazuje na príčiny a zdroje stresu a vyhorenia  v školskom prostredí, ich následky a možné stratégie prekonávania stresu a syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi.

Mgr. Dana Norková

Syndróm vyhorenia

Prezentácia je zameraná na charakteristiku syndrómu vyhorenia, jeho príčinami a prevenciou proti vyhoreniu.

Ing. Mária Prokopová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Práca sa zaoberá vymedzením pojmu „burn out“ syndrómu, príčinami jeho vzniku, fázami, príznakmi a dôsledkami.

Mgr. Bibiána Kaletová

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na stratégiu zvládania stresu a záťažových situácií.

Ing. Jaroslav Lichvár

 

Syndróm vyhorenia v profesii učiteľa

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia učiteľa vo vzťahu k vyučovaciemu procesu a kolektívu na škole

Mgr. Martina Mosoriaková

Syndróm vyhorenia a stres v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu a predchádzaniu syndrómu vyhorenia

Mgr. Jolana Kolcunová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu a zlyhania v práci učiteľa.

Mgr. Anna Pekarčíková

Syndróm vyhorenia začínajúceho učiteľa

Prezentácia je zameraná na zvládnutie stresu a prevenciu v práci začínajúceho učiteľa.

Mgr. Lucia Rindošová

Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stres v práci pedagogického zamestnanca, na jednotlivé stratégie jeho zvládania a na spôsoby prekonávania záťažových situácií

Mgr. Alena Ženčuchová

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa

Prezentácia je zameraná na opis stresu, stresorov,  psychických a telesných stresových reakcii v práci učiteľa. Vplyvom stresu na medziľudské vzťahy a pracovnú výkonnosť. Opisuje syndróm vyhorenia jeho príčiny a prejavy a tiež dostatočnú psychohygienu v učiteľskom povolaní.

Mgr. Lucia Uhlárová

Charakteristika a druhy stresu

Prezentácia popisuje druhy stresu, príznaky stresového stavu, vplyv stresu na učiteľa a následky stresu v psychike učiteľa

Mgr. Beáta Nemergutová

Stres v povolaní učiteľa a jeho zdroje

Príčiny stresu učiteľov – psychické, fyzické, individuálne, inštitucionálne, spoločenské. Vzťahy ku kolektívu a nadriadeným. Stresory doby a ich dopad na učiteľov. Vplyv stresu na učiteľa a ich následky.

Mgr. Bibiána Matisková

Zvládanie záťaže a stresu učiteľa

Prezentácia je zameraná vymedzenie symptómov syndrómu vyhorenia u učiteľov, na spôsoby zvládania stresu a psychickej záťaže v učiteľskom povolaní.

PaedDr. Andrea Špesová

Prevencia a zvládanie stresu v „Školách podporujúce zdravie"

Prevencia a zvládanie stresu v „Školách podporujúce zdravie"

Mgr. Ľubomíra Jelenčíková

Zdroje stresu a stratégie zvládania v učiteľskej praxi

Zdroje stresu a stratégie zvládania v učiteľskej praxi

Mgr. Darina Dudová

Predchádzanie a eliminovanie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa

Predchádzanie a eliminovanie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa

Mgr. Mária Jurkovská

Prevencia a zvládanie stresu v práci pedagogického zamestnanca

Prevencia a zvládanie stresu v práci pedagogického zamestnanca

RNDr. Mária Dvorožňáková

Charakteristika, druhy stresu a učiteľ ako poradca pri eliminácii stresu.

Charakteristika, druhy stresu a učiteľ ako poradca pri eliminácii stresu.

Mgr. Monika Pištejová

Eliminácia stresu na školách

Eliminácia stresu na školách

Mgr. Monika Podhorská

Syndróm vyhorenia učiteľa v pedagogickej praxi

Syndróm vyhorenia učiteľa v pedagogickej praxi

Mgr. Eva Balboneová

Syndróm vyhorenia - individuálne možnosti prevencie, zmysluplnosť, pozitívne myslenie, stresory a salutory, osobnostné charakteristiky.

Syndróm vyhorenia - individuálne možnosti prevencie, zmysluplnosť, pozitívne myslenie, stresory a salutory, osobnostné charakteristiky.

Mgr. Adriana Žembová

Charakteristika a druhy stresu v pedagogickej praxi

Charakteristika a druhy stresu v pedagogickej praxi

Mgr. Anna Kormaníková

Carakteristika a druhy stresu.

Carakteristika a druhy stresu.

Mgr. Erika Landorová

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Mgr. Zuzana Živčáková

Aplikačné prístupy zvládania stresu  učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov

Aplikačné prístupy zvládania stresu  učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Libuša Hnatová

Syndróm vyhorenia začínajúceho učiteľa

Syndróm vyhorenia začínajúceho učiteľa

Mgr. Monika Repková

Charakteristika stresu a jeho zvládanie v pedagogickej praxi

Charakteristika stresu a jeho zvládanie v pedagogickej praxi

Mgr. Silvia Sokolová

Prevencia a zvládanie stresu v pedagogickej praxi

Prevencia a zvládanie stresu v pedagogickej praxi

PaedDr. Alena Konevalová

Zvládanie stresu a záťažových situácií vo vyučovacom procese

Zvládanie stresu a záťažových situácií vo vyučovacom procese

Mgr. Zuzana Zbušková

Stres a syndróm vyhorenia v školstve

Stres a syndróm vyhorenia v školstve

Anna Sukovatá

Spracovanie individuálneho plánu dosahovanie psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia.

Spracovanie individuálneho plánu dosahovanie psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia.

Ing. Ľudmila Vagaská

Faktory ohrozujúce osobnosť pedagóga

Faktory ohrozujúce osobnosť pedagóga

Mgr. Andrea Beľanová

Syndróm vyhorenia učiteľa na 1. stupni ZŠ

Syndróm vyhorenia učiteľa na 1. stupni ZŠ

Mgr. Sergej Sukovatý

Sebareflexia – aplikačný prístup zvládania stresu pedagóga.

Sebareflexia – aplikačný prístup zvládania stresu pedagóga.

Mgr. Ružena Koberová

Sebareflexia - aplikačný prístup zvládania stresu učiteľa.

Sebareflexia - aplikačný prístup zvládania stresu učiteľa.

Svetlana Bittnerová

Analýza osobnostných vlastností učiteľa a detí  v predprimárnom vzdelávaní  a ohrozenia stresom v komunikácii s rodičmi.

Analýza osobnostných vlastností učiteľa a detí  v predprimárnom vzdelávaní  a ohrozenia stresom v komunikácii s rodičmi.

Mária Lichvárová

Spracovanie individuálneho plánu dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia – vlastný projekt.

Spracovanie individuálneho plánu dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia – vlastný projekt.

Márka Škvarová

Sebareflexia – aplikačný prístup zvládania stresu učiteľa

Sebareflexia – aplikačný prístup zvládania stresu učiteľa

Mgr. Eva Hetešová

Stres a jeho prevencia u detí predškolského veku.

Stres a jeho prevencia u detí predškolského veku.

Absolventi KV - Program:

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

PaedDr. Milan Morovský

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Halajčíková

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marián Bumbera

Rozprávkový deň                      s Dankou a Jankou

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Gajdošociová

Rozprávkový deň s Dankou a Jankou

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Radoslava Očenášová

Rozprávkový deň s Dankou a Jankou

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Daniela Trávniková

Rozprávkový deň s Dankou a Jankou

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miloš Grӧninger

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Anna Horňaková

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Ing. Anna Bumberová

Žiť zdravo – žiť dlho

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Žiť zdravo – žiť dlho“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -  overiť všetky možnosti, ktorými ovplyvňujeme svoje zdravie a navrhnúť optimálny životný štýl z hľadiska zdravia v oblasti stravovania a  pohybovej činnosti.

Mgr. Miloš Jenčík

Žiť zdravo – žiť dlho

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Žiť zdravo – žiť dlho“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -  overiť všetky možnosti, ktorými ovplyvňujeme svoje zdravie a navrhnúť optimálny životný štýl z hľadiska zdravia v oblasti stravovania a  pohybovej činnosti.

Ing. Marta Jenčíková

Žiť zdravo – žiť dlho

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Žiť zdravo – žiť dlho“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -  overiť všetky možnosti, ktorými ovplyvňujeme svoje zdravie a navrhnúť optimálny životný štýl z hľadiska zdravia v oblasti stravovania  a  pohybovej činnosti.

Ing. Anna Tkačová

Žiť zdravo – žiť dlho

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Žiť zdravo – žiť dlho“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -  overiť všetky možnosti, ktorými ovplyvňujeme svoje zdravie a navrhnúť optimálny životný štýl z hľadiska zdravia v oblasti stravovania a  pohybovej činnosti.

Ing. Lucia Kobulnická

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ľudovít Halajčík

Rozprávkový deň s Dankou a Jankou

V práci ide o zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“. Sú tu zakomponované všetky zložky stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marta Kostolányiová

Historický plagát

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. stupňa SŠ na tému „Historický plagát“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Navrhovanie (NVH) v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Mgr. Jana Sirotová

Projektové vyučovanie v predmete prírodoveda:

„Čistenie odpadových vôd“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. triedy ZŠ na tému „Čistenie odpadových vôd v ČOV“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Martina Puková

Fašiangy -  zvyky a tradície

Cieľom práce je, aby sa žiaci hravou formou čo najviac dozvedeli o Fašiangoch – zvykoch a tradíciách vo svojom regióne, o minulosti, o svojich predkoch a osvojili si tieto zvyky a tradície.

Ing. Dajana Sporná

Výroba dreveného šamlíka

Práca je zameraná na výrobu dreveného šamlíka v postupnosti v projektovom vyučovaní. Poukazuje na implementáciu teoretických vedomostí do praktických zručností.

Ing. Július Ostrožlík

Luskáčik na orechy z dreva

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prvého ročníka strednej odbornej školy na odbornom výcviky pre odbor Stolár  na tému „Luskáčik na orechy z dreva“ . Cieľom je vypracovať projekt, ktorý by obsahoval spracovanie vybraného technického materiálu až po finálny výrobok v teoretickej aj praktickej rovine.

Mgr. Zuzana Blahová

Viete, čo jete?

Práca je zameraná na problematiku stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy a dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu pre žiakov I. ročníka nadstavbového štúdia strednej odbornej školy  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Receptáru zdravých jedál podľa pyramídy zdravej výživy s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzorky jedál zdravej výživy a ich prezentácia rodičom a mladším spolužiakom. V rámci Športového dňa žiaci predvedú zdravotne orientované cvičenia.

Ing. Vladimíra Risznerová

Viete, čo jete?

Práca je zameraná na problematiku stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy a dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu pre žiakov I. ročníka nadstavbového štúdia strednej odbornej školy  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Receptáru zdravých jedál podľa pyramídy zdravej výživy s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzorky jedál zdravej výživy a ich prezentácia rodičom a mladším spolužiakom. V rámci Športového dňa žiaci predvedú zdravotne orientované cvičenia.

Gejza Farkaš, DiS.art.

 Návrh projektového vyučovania v edukačnom procese v  ZUŠ Nové Zámky -  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku

Práca je zameraná na projektového vyučovanie pre žiakov 1.-2. ročník, prvého stupňa, základného vzdelávania  na tému „Návrh projektové vyučovanie v edukačnom procese v ZUŠ Nové Zámky“. Práci sú zakompované hudobné predmety: Hudobná náuka, Hra na zobcovej flaute,  Hra na bicie, Hra husliach troch autorov,  nájdeme v nich všetky zložky stratégie projektového vyučovania a námety na spracovanie žiackych projektov priamo v praxi. Žiaci pracujú na hlavnú tému:  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku.  Práca motivuje žiakov k hľadaniu nových riešení v  hudbe pomocou žiackych projektov k  zlepšeniu čitateľnej gramotnosti nôt, hodnôt nôt, rytmu, intonácie a interpretácie drobných skladbičiek.

Bc. Ladislav Dráfi, DiS.art.

 Návrh projektového vyučovania v edukačnom procese v  ZUŠ Nové Zámky - Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku 

Práca je zameraná na projektového vyučovanie pre žiakov 1.-2. ročník, prvého stupňa, základného vzdelávania  na tému „Návrh projektové vyučovanie v edukačnom procese v ZUŠ Nové Zámky“. Práci sú zakompované hudobné predmety: Hudobná náuka, Hra na zobcovej flaute,  Hra na bicie, Hra husliach troch autorov,  nájdeme v nich všetky zložky stratégie projektového vyučovania a námety na spracovanie žiackych projektov priamo v praxi. Žiaci pracujú na hlavnú tému:  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku.  Práca motivuje žiakov k hľadaniu nových riešení v  hudbe pomocou žiackych projektov k  zlepšeniu čitateľnej gramotnosti nôt, hodnôt nôt, rytmu, intonácie a interpretácie drobných skladbičiek.

PhDr. Ladislav Dráfi, DiS.art.

 Návrh projektového vyučovania v edukačnom procese v  ZUŠ Nové Zámky -  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku

Práca je zameraná na projektového vyučovanie pre žiakov 1.-2. ročník, prvého stupňa, základného vzdelávania  na tému „Návrh projektové vyučovanie v edukačnom procese v ZUŠ Nové Zámky“. Práci sú zakompované hudobné predmety: Hudobná náuka, Hra na zobcovej flaute,  Hra na bicie, Hra husliach troch autorov,  nájdeme v nich všetky zložky stratégie projektového vyučovania a námety na spracovanie žiackych projektov priamo v praxi. Žiaci pracujú na hlavnú tému:  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku.  Práca motivuje žiakov k hľadaniu nových riešení v  hudbe pomocou žiackych projektov k  zlepšeniu čitateľnej gramotnosti nôt, hodnôt nôt, rytmu, intonácie a interpretácie drobných skladbičiek.

Mgr. Martina Kormann

Projektové vyučovanie na hodinách anglického jazyka v štvrtom a piatom ročníku  strednej školy – dovolenka.

 

Práca sa zameriava na využitie projektového vyučovania na hodinách anglického jazyka a sprievodcovskej činnosti na strednej škole. Témou je komplexné spracovanie možnosti trávenia dovolenky .

PaedDr. Daša Barátová

Projektové vyučovanie na hodinách anglického jazyka v štvrtom a piatom ročníku  strednej školy – dovolenka.

 

Práca sa zameriava na využitie projektového vyučovania na hodinách anglického jazyka a sprievodcovskej činnosti na strednej škole. Témou je komplexné spracovanie možnosti trávenia dovolenky .

Mgr. Peter Tkáč, DiS.art.

Blues o bluese

Projektové vyučovanie je v súčasnosti jednou z najprogresívnejších edukačných metód. Jej voľná forma a úloha pedagóga ako facilitátora umožňuje žiakom samostatne či v skupinách nachádzať a objavovať nové poznatky a skúsenosti, čo je mimoriadne vhodné v oblasti štúdia hudby. Pod vedením skúseného pedagóga sa touto metódou dajú dosiahnuť vynikajúce výsledky hravou, voľnou formou. Konkrétnym cieľom práce ukázať žiakom ako a akým spôsobom improvizovať.

PhDr. Rastislav Knapik

Projektové vyučovanie v predmete Dejepis

,,História olympijských hier a ich prínos pre spoločnosť´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. ročníka gymnázia na tému ,, História olympijských hier a ich prínos pre súčasnosť´´ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete dejepis v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Juraj Fidermák

Projektové vyučovanie

,,História olympijských hier a ich prínos pre spoločnosť´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. ročníka gymnázia na tému ,, História olympijských hier a ich prínos pre súčasnosť´´ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete dejepis v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Darina Jeleňová

Projektové vyučovanie v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti „Červená čiapočka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnych tried  vo variante B na  tému „Červená čiapočka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Mgr. Marta Vislocká

Projektové vyučovanie v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti „Červená čiapočka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnych tried  vo variante B na  tému „Červená čiapočka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

PaedDr. Helena Jendrichovská

Projektové vyučovanie v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti „Červená čiapočka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnych tried  vo variante B na  tému „Červená čiapočka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Ing. Štefan Száraz

Projektové vyučovanie:

„Prezentácia edukačného prostredia v stavebníctve“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre študentov stredných odborných škôl s cieľom prezentácie edukačného prostredia v stavebníctve. V návrhu projektového vyučovania sú všetky zložky stratégie projektového vyučovania v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Róbert Dudek

Deň otvorených dverí SOŠ s  v Nových zámkoch

Práca je zameraná na zadanie projektu pre žiakov 3 . ročníka SOŠ stavebnej  na tému  prečo si vybrať práve toto štúdium, predstaviť a priblížiť školu budúcim študentom a ich rodičom v rámci dňa otvorených dverí, aké skúsenosti získajú študenti SOŠ stavebnej a čo sa naučia, aká je perspektíva stavebníctva a aké sú možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Výstupom je projekt zameraný na prezentáciu odboru hlavne  vo vizuálnej podobe.

Mgr. Vladimír Teplan

Orgánové sústavy človeka – OBEHOVÁ SÚSTAVA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov stredných škôl na tému „Orgánové sústavy človeka – obehová sústava“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch: Biológia, Informatika a Etická výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Soňa Haluzová

Fašiangy – zvyky a tradície regiónu Požitavia

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Fašiangy – zvyky a tradície regiónu Požitavia“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch: Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie,  Informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Slavomíra Gribová

Význam VODY

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovanie pre žiakov  nižšieho sekundárneho vzdelávania na tému „Význam VODY“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch biológia, fyzika, chémia, matematika, geografia, informatika. Etapy projektového vyučovania sú spracované v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Bc. Zuzana Hamalová

Navarím lepšie ako Ty – minútkové jedlá

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov SOŠ odbor kuchár, cukrár kuchár „Navarím lepšie ako Ty-minútkové jedlá“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete odborný výcvik v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marek Lontoš

Projektové vyučovanie

,,Ponorka, Potápač´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Ponorka, Potápač“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Fyzika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Lucia Uhríková

Projektové vyučovanie  „Úsmev na tanieri“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. Stupňa ZŠ na tému „Úsmev na tanieri“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Lucia Buranská

Projektové vyučovanie „Úsmev na tanieri“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. Stupňa ZŠ na tému „Úsmev na tanieri“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Daniel Vido

Projektové vyučovanie

„Deň elektrotechnikov na SPŠE v Piešťanoch“

Práca je zameraná na zadanie projektu pre žiakov 3 . ročníka SPŠE na tému  prečo zvoliť v dnešnej dobe práve štúdium elektrotechniky a aká je jeho perspektíva  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v odborných predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Výstupom je projekt zameraný na prezentáciu odboru hlavne  vo vizuálnej podobe.

Mgr. Jozef Kolník

Projektové vyučovanie

„Deň elektrotechnikov na SPŠE v Piešťanoch“

Práca je zameraná na zadanie projektu pre žiakov 3 . ročníka SPŠE na tému  prečo zvoliť v dnešnej dobe práve štúdium elektrotechniky a aká je jeho perspektíva  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v odborných predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Výstupom je projekt zameraný na prezentáciu odboru hlavne  vo vizuálnej podobe

Mgr. Ivana Stanková

Projektové vyučovanie

„Voda zázrak života“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Voda – zázrak života“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete chémia  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

RNDr. Helena Lelovská

Projektové vyučovanie

„Fyzikálne pomôcky vytvorené z jednoduchých vecí“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.stupňa,  konkrétne žiakov 9.ročníka na tému „Fyzikálne pomôcky vytvorené z jednoduchých vecí“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete fyzika  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Iveta Ježová

Projektové vyučovanie

„OBEHOVÁ SÚSTAVA A TELOVÉ TEKUTINY“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov sexty SŠ  na tému „Obehová sústava a telové tekutiny“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete biológia v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ivana Miklošová

Plánujeme školský výlet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania v 5 -9.ročníku ZŠ s projektovými úlohami na tému „Plánujeme školský výlet“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výstupom je žiacka prezentácia rôznych návrhov a katalóg rôznych ponúk. PV prebieha vo  viacerých vyučovacích predmetoch – matematika, informatika a geografia. Návrh projektového vyučovania je spracovaný v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Viera Karašová

Projektové vyučovanie v predmete pracovné vyučovanie – Použitie korenín pri príprave pokrmov

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ v špeciálnej triede na tému „Použitie korenín pri príprave pokrmov“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete pracovné vyučovanie v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Petra Focková

Projektové vyučovanie v predmete vlastiveda

,, Životné prostredie = Aký požičaj – taký vráť´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Životné prostredie = Aký požičaj – taký vráť“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete vlastiveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Aleksandar Čavić

Projektové vyučovanie v predmete Anglický jazyk

,,Mestá a miesta´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. ročníka SŠ na tému „Mestá a miesta“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Gabriela Kutálková

Bývam, bývaš, bývame

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7. ročníka ZŠ na tému ,,Bývam, bývaš, bývame“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch MAT, FYZ, TEC, BIO, GEG, INF, ETV v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Andrea Filová

Projektové vyučovanie v predmete Anglický jazyk

„Naša obec“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Naša obec“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete anglický jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mikuláš Zemanek

Správna životospráva

Projekt je zameraný na zásady zdravého životného štýlu a správnu výživu. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 7. ročníka, ktorých úlohou je na základe potravinovej pyramídy porovnať zdravé a nezdravé zdroje potravín (bielkovín, tukov, cukrov). Tematika vychádza z učebných osnov a zo Štátneho vzdelávacieho programu s využitím medzipredmetových vzťahov.

Ing. Zuzana Pálmayová

Správna životospráva

Projekt je zameraný na zásady zdravého životného štýlu a správnu výživu. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 7. ročníka, ktorých úlohou je na základe potravinovej pyramídy porovnať zdravé a nezdravé zdroje potravín (bielkovín, tukov, cukrov). Tematika vychádza z učebných osnov a zo Štátneho vzdelávacieho programu s využitím medzipredmetových vzťahov.

Mgr. Marcela Jiričková

Malý princ v nás

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému - Malý princ v nás - so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Beáta Szabóová

Dreviny v našej obci

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ  na tému drevín v obci, v okolí školy. V práci sú zakomponované všetky zložky projektového vyučovania, návrh projektu vychádza zo vzdelávacích štandardov predmetu biológia  -dreviny. Návrh je spracovaný v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Čalfová

  Moja kniha

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Moja kniha“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania –  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Lucia Urbanová

Projektové vyučovanie „Meteorologické pozorovanie“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Meteorologické pozorovanie“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmete fyzika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Múčková

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda „1. apríl - Deň vtáctva“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „1. apríl – Deň vtáctva“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Magdaléna Madarászová

 1. apríl – Deň vtáctva

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému 1. Apríl – Deň vtáctva so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Viera Kasanovská

Projektové vyučovanie v predmete Slovenský jazyk a literatúra

„Moja kniha“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5.a 6.ročníka na tému „Moja kniha“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Podporuje u žiakov kreativitu a radosť z novoobjavených informácií a vedomostí.

Mgr. Ľudmila Servanská

Svetový deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnej ZŠ na tému „Svetový deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Jej obsahom sú rôzne spôsoby získavania a spracovania mlieka a mliečnych produktov ako základnej zložky zdravej výživy a je vyhotovená v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Mgr. Marta Gerencsériová

Svetový deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnej ZŠ na tému „Svetový deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Jej obsahom sú rôzne spôsoby získavania a spracovania mlieka a mliečnych produktov ako základnej zložky zdravej výživy a je vyhotovená v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Helena Krajčovičová

  Svetový deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnej ZŠ na tému „Svetový deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Jej obsahom sú rôzne spôsoby získavania a spracovania mlieka a mliečnych produktov ako základnej zložky zdravej výživy a je vyhotovená v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Erika Schlettová

Svetový deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnej ZŠ na tému „Svetový deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Jej obsahom sú rôzne spôsoby získavania a spracovania mlieka a mliečnych produktov ako základnej zložky zdravej výživy a je vyhotovená v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Arendáčová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda.

“V zdravom tele zdravý duch“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov  1. stupňa ZŠ (2. ročník) na tému „V zdravom tele zdravý duch“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Mgr. Silvia Pavlíková

Vtáčiky, kdeže ste?!

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka na tému „Vtáčiky, kdeže ste?!“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. PV prebieha vo  viacerých vyučovacích predmetoch, kde žiaci získavajú širší rozhľad o danej problematike.

PaedDr. Renáta Lukácsová

Mikuláš, odkiaľ si sa vzal?

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 6.ročníka ZŠ na tému „Mikuláš, odkiaľ si sa vzal?“ s projektovými úlohami: preskúmať históriu, ktorá je spätá s postavou Svätého Mikuláša, ľudové zvyky, piesne a tradície, podoby Mikuláša v rôznych krajinách. Cieľom práce je dosiahnuť, aby žiaci v kontexte s hudbou, výtvarným umením, slovenským jazykom a literatúrou dokázali spracovať získané poznatky, informácie a podnety k zadanej projektovej téme a vedeli ich použiť v praktickej činnosti.

Mgr. Imrich Sajko

Vtáčiky, kdeže ste?!

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka na tému „Vtáčiky, kdeže ste?!“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. PV prebieha vo  viacerých vyučovacích predmetoch, kde žiaci získavajú širší rozhľad o danej problematike.

Mgr. Michal Jendželovský

Okná do hlbín Zeme

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa – 8. ročníka  ZŠ na tému „Sopky – Okná do hlbín Zeme“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Chémia, Geografia, Biológia, Slovenský jazyk a literatúra,  Matematika Informatika, Technika, Etická výchova, Výtvarná výchova, Občianska náuka  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mariana Hajduová

Hovorme o jedle

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Hovorme o jedle“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania

Mgr. Dana Molnárová

Módna prehliadka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ pre 6. ročník na tému „Módna prehliadka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu triedneho projektu v predmete slovenský jazyk a literatúra so zakomponovaním viacerých medzipredmetových vzťahov podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Eva Abrmanová

Maňa – sprievodca regiónom

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Maňa – sprievodca regiónom“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Oľga Barancová

Maňa – sprievodca regiónom

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Maňa – sprievodca regiónom“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Andrea Banásová

Poznaj sám seba

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Poznaj sám seba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Andrea Ďuricová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda „Poznaj sám seba“

Práca je zameraná na zadanie projektového  vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „Poznaj sám seba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava Tináková

Všetky cesty vedú cez Maňu

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7.ročníka  ZŠ na tému „Všetky cesty vedú cez Maňu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch MAT,ANJ,TSV,BIO,GEO,INF v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Vidová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda

,, Poznaj sám seba´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „Poznaj sám seba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Andrea Pösová

Všetky cesty vedú cez Maňu

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7.ročníka  ZŠ na tému „Všetky cesty vedú cez Maňu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch MAT,ANJ,TSV,BIO,GEO,INF v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Martina Kazíková

Poznaj sám seba

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4.ročníka ZŠ na tému Poznaj sám seba so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania .

Mgr. Dana Trstianska

Maňa – sprievodca regiónom

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Maňa – sprievodca regiónom“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Ing. Hana Feješová

Maňa – sprievodca regiónom

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Maňa – sprievodca regiónom“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Tomáš Slovák

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7.ročníka  ZŠ na tému „Všetky cesty vedú cez Maňu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch MAT,ANJ,TSV,BIO,GEO,INF v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Želmíra Andiová

Krajina, ktorej jazyk sa učíme

Cieľom je zvýšenie záujmu o výučbu cudzieho jazyka, získaním informácií z rôznych zdrojov. Žiaci plánujú a realizujú, prezentujú a hodnotia svoj projekt. Učia sa tvorivo pracovať, niesť zodpovednosť, komunikovať, tolerovať, spolupracovať.

Mgr. Darina Deáková

Valentínska diskotéka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ na tému „Valentínska diskotéka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch etickej výchovy i hudobnej výchovy v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Denisa Szimethová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda

,,Deň jablka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Deň jablka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výstupný plagát je zhrnutím všetkých  nadobudnutých vedomostí o jablku v danom ročníku a v rôznych predmetoch. Realizovaný je  pri príležitosti Dňa jablka, ktorý je 21.októbra.

Mgr. Miroslava Hincová

Deň jablka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. ročníka ZŠ na tému „Deň jablka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu triedneho projektu v predmetoch : SJL, MAT, INF, PDV, ETV, VV a HUV v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava  Skubeňová             

 Deň jablka

Výstup je zameraný na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.ročníka ZŠ na tému „Deň jablka“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výstupom je žiacka prezentácia a ochutnávka výrobkov z jabĺk a plagát s témou jablko. Návrh projektového vyučovania je spracovaný v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Sylvia Vargová

Jablkový deň – Deň jablka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ na tému „Jablkový deň - Deň jablka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatiky, prírodovedy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, etickej výchovy a hudobnej výchovy v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marianna Čontošová

VODA – jej význam pre ľudstvo

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovanie pre žiakov 2.stupňa ZŠ na tému „VODA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch biológia, fyzika, chémia, matematika, geografia, informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Viera Tomášková

Voda

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Voda“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  Biológia, Fyzika, Chémia, Matematika, Informatika a Geografia v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jozef Turanec

Voda a jej význam pre ľudstvo.

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov

nižšieho sekundárneho vzdelávania na tému: „Voda a jej význam pre ľudstvo“ a obsahuje všetky zložky stratégie PV. Jednotlivé etapy  školského projektu sú v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr.Eva Bausová

Voda

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Voda“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  Biológia, Fyzika,Chémia,Matematika, Informatika a Geografia v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PhDr. Iveta Chovančíková

Valentínska diskotéka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „ Valentínska diskotéka “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch etickej výchovy i hudobnej výchovy v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Claudia Szikhartová

Podiel Ľudovíta Štúra na formovaní novodobého slovenského národa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ /8., 9. ročník/ na tému „Podiel Ľudovíta Štúra na formovaní novodobého slovenského národa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete SJ, DEJ, OV, HUV, VV, ETV  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PhDr. Elena Macková

Podiel Ľudovíta Štúra na formovaní novodobého slovenského národa

 V projekte sa so zreteľom na aktuálny Rok Ľudovíta Štúra spracovali všetky oblasti jeho činnosti. Pri tvorbe sa prihliadalo na obsahový a výkonový štandard ŠVP, uplatnenie medzipredmetových vzťahov, zásady tvorby a realizácie  projektového vyučovania i dodržanie požiadaviek podľa Osnovy projektového vyučovania.

Andrea Černá, DiS.

Projektové vyučovanie v predmete  Výtvarná a  hudobná výchova

,, Odev od praveku  po súčasnosť“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov6.roč. 2.. stupňa ZŠ na tému - Odev od praveku po súčasnosť-  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete  výtvarná, hudobná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mária Bednárová

Projektové vyučovanie v predmete  Výtvarná a  hudobná výchova

,,Odev od praveku  po súčasnosť“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov6.roč. 2.. stupňa ZŠ na tému - Odev od praveku po súčasnosť-  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete  výtvarná, hudobná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Andrea Vallová

Projektové vyučovanie v predmete prírodoveda „Význam lesa“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „Význam lesa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Iveta Babincová

Projektové vyučovanie

„Učíme sa s rozprávkou“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 6.ročníka variantu B ŠZŠ na tému „UČÍME SA S ROZPRÁVKOU“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  SJL, RKS, VUC, ETV, MAT, PVC,VYV, HUV, TEV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Vlasta Czoborová

Projektové vyučovanie - Jablko na našom stole.

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka A variant ŠZŠ na tému „Jablko na našom stole“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, informatika, hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jozefína Glogovská

Projektové vyučovanie „Strom”

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ŠZŠ na tému “Strom” so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania-spracovanie návrhu školského projektu v predmete SJL,MAT,VLA,PVC,VYV,HUV v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jaroslava Hulková

Projektové vyučovanie

„Farebný svet okolo

nás „

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prípravného ročníka ŠZŠ na tému „Farebný svet okolo nás so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Adela Chudá

 

 

Projektové vyučovanie “Strom”

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ŠZŠ na tému “Strom” so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete SJL, MAT, VLA, PVC, VYV, HUV v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Katarína Kaňová

 

Moje budúce povolanie. Projektové vyučovanie

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 9. ročníka ŠZŠ na tému – Moje budúce povolanie so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  v predmetoch SLJ? CHE, GEG, OBN, ETV, MAT, IFV, PVC, SEE, VYV, HUV, TEV.

Mgr. Mária Karásková

Projektové vyučovanie

„Farebný svet okolo nás“

Práca je zameraná na osvojenie si učiva o farbách a jeho implementáciu do reálneho života pre žiakov prípravného ročníka  ŠZŠ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovaním návrhu školského projektu vo všetkých vyučovacích  predmetoch prípravného ročníka v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Kĺčová Ivana

Projektové vyučovanie „Zdravie nad zlato“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.ročníka PŠ na tému „Zdravie nad zlato“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  ROV, ZDR, PJV, MAT, TEV, VYV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Anetta Lebánková

Projektové vyučovanie - Jablko na našom stole.

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka A variant ŠZŠ na tému „Jablko na našom stole“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, informatika, hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr.Anna Marečková

Projektové vyučovanie na tému „Jablko na našom stole“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka ŠZŠ na tému Jablko na našom stole so zakomponovaním stratégie projektového vyučovania v  predmetoch SJL, MAT, VLA, INF, PVC, VYV, HUV podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Silvia Mihályová

Projektové vyučovanie „Učíme sa s rozprávkou“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 6.ročníka variantu B ŠZŠ na tému „UČÍME SA S ROZPRÁVKOU“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  SJL, RKS, VUC, ETV, MAT, PVC,VYV, HUV, TEV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Nesnadná

Projektové vyučovanie „Učíme sa s rozprávkou“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 6.ročníka variantu B ŠZŠ na tému „UČÍME SA S ROZPRÁVKOU“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  SJL, RKS, VUC, ETV, MAT, PVC,VYV, HUV, TEV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Emília Prítulová

Moje budúce povolanie. Projektové vyučovanie

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 9. ročníka ŠZŠ na tému – Moje budúce povolanie so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  v predmetoch SLJ? CHE, GEG, OBN, ETV, MAT, IFV, PVC, SEE, VYV, HUV, TEV.

Mgr. Leona Režnáková

Projektové vyučovanie „Zdravie nad zlato“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.ročníka PŠ na tému „Zdravie nad zlato“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  ROV, ZDR, PJV, MAT, TEV, VYV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Slavka Stehlíčková

Projektové vyučovanie

„Farebný svet okolo

nás „

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prípravného ročníka ŠZŠ na tému „Farebný svet okolo nás so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mg. Viera Vinceková

Projektové vyučovanie „Moje budúce povolanie“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 9.ročníka ŠZŠ na tému – Moje budúce povolanie so zakompovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch- SJL, CHE, GEG, OBN, ETV, MAT, INF, PVC, SEE, VYV, HUV, TEV, v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Edita Glindová

Projektové vyučovanie „Zdravie nad zlato“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.ročníka PŠ na tému „Zdravie nad zlato“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  ROV, ZDR, PJV, MAT, TEV, VYV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Alena Kolníková

Projektové vyučovanie „SPŠE v Piešťanoch  má 50 rokov – www stránka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej  so zakomponovaním všetkých zložiek projektového vyučovania – spracovanie návrhu  a realizácia   funkčnej školskej webovej stránky.

Mgr. Marta Bardyová

Projektové vyučovanie

„Fašiangové posedenie“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka ZŠ na tému „Fašiangové posedenie“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výstupom je žiacka prezentácia a spracovanie návrhu pohostenia fašiangového posedenia žiakov, jeho zloženia a finančnou kalkuláciou. Návrh projektového vyučovania je spracovaný v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PhDr. Daniela Hamarová

Projektové vyučovanie ,,Čas vianočný – čas čarovný.´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Čas vianočný – čas čarovný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Mediálna výchova, Svet práce, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Hudobná výchova, Etická výchova, Dejepis, Občianska náuka, Náboženská výchova a spoločenská etiketa  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava Klusová

Projektové vyučovanie z prierezovej témy Dopravná výchova

,,Čo ma čaká na ceste?´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Čo ma čaká na ceste?“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu z  prierezovej témy Dopravná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Projektové vyučovanie je určené pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s cieľom osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky. 

Mgr. Marika Hajdúchová

Projektové vyučovanie

 ,,Obchod´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Obchod“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Výtvarná výchova, Prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Patrícia Kršková

Projektové vyučovanie „STROMY SÚ BÁSNE, KTORÉ ZEM PÍŠE DO NEBA.“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  Biológia, Geografia, Environmentálna výchova, Informatika, Tvorba projektov a prezentačných zručností, Slovenský jazyk, Občianska náuka, Svet práce, Technická výchova, Výtvarná výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Slavomíra Repková

Projektové vyučovanie ,, Čas vianočný – čas čarovný.´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Čas vianočný – čas čarovný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Mediálna výchova, Svet práce, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Hudobná výchova, Etická výchova, Dejepis, Občianska náuka, Náboženská výchova a spoločenská etiketa  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Habinová

Projektové vyučovanie z prierezovej témy Dopravná výchova

,,Čo ma čaká na ceste?´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Čo ma čaká na ceste?“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu z  prierezovej témy Dopravná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Projektové vyučovanie je určené pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s cieľom osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky. 

Mgr. Jarmila Markovičová

Projektové vyučovanie z prierezovej témy Dopravná výchova

,,Čo ma čaká na ceste?´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Čo ma čaká na ceste?“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu z  prierezovej témy Dopravná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Projektové vyučovanie je určené pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s cieľom osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky. 

Mgr. Jana Lazarová

Projektové vyučovanie

 ,,Obchod´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Obchod“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Výtvarná výchova, Prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Alexandra Zelenáková

Projektové vyučovanie ,, Čas vianočný – čas čarovný.´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Čas vianočný – čas čarovný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Mediálna výchova, Svet práce, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Hudobná výchova, Etická výchova, Dejepis, Občianska náuka, Náboženská výchova a Spoločenská etiketa  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Anetta Omámiková

Projektové vyučovanie „Na svete je detí ako smetí“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7. triedy ZŠ  na tému „Na svete je detí ako smetí“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  slovenský jazyk a literatúra, tvorivé písanie, matematika, praktická matematika, informatika, mediálna výchova, občianska náuka, hudobná výchova a v záujmovom útvare Varím, varíš, varíme  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Jana Beláková

Projektové vyučovanie Na svete je detí ako smetí“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ ( 7. ročník) na tému „ Na svete je detí ako smetí“- AKTIVITY PRE DETI POĆAS MDD v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Tvorivé písanie, Hudobná výchova, Občianska náuka, Matematika, Praktická matematika, Mediálna výchova, Informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Janka Bajzová

Projektové vyučovanie „STROMY SÚ BÁSNE, KTORÉ ZEM PÍŠE DO NEBA.“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  Biológia, Geografia, Environmentálna výchova, Informatika, Tvorba projektov a prezentačných zručností, Slovenský jazyk, Občianska náuka, Svet práce, Technická výchova, Výtvarná výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mariana Cvengrošová

Projektové vyučovanie

„Osobnosť Štefana Závodníka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „Osobnosť Štefana Závodníka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra (SJL), Tvorivé písanie (TOF), Mediálna výchova (MDV), Informatika (INF), Náboženská výchova (NBV), Biológia (BIO), Svet práce (SEE), Technika (THD), Dejepis (DEJ), Výtvarná výchova (VYV) v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Šebáková

Projektové vyučovanie

„Osobnosť Štefana Závodníka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „Osobnosť Štefana Závodníka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra (SJL), Tvorivé písanie (TOF), Mediálna výchova (MDV), Informatika (INF), Náboženská výchova (NBV), Biológia (BIO), Svet práce (SEE), Technika (THD), Dejepis (DEJ), Výtvarná výchova (VYV) v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava Talašová

Projektové vyučovanie

„Osobnosť Štefana Závodníka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „Osobnosť Štefana Závodníka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra (SJL), Tvorivé písanie (TOF), Mediálna výchova (MDV), Informatika (INF), Náboženská výchova (NBV), Biológia (BIO), Svet práce (SEE), Technika (THD), Dejepis (DEJ), Výtvarná výchova (VYV) v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Darina Michálková

Projektové vyučovanie

„Osobnosť Štefana Závodníka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „Osobnosť Štefana Závodníka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra (SJL), Tvorivé písanie (TOF), Mediálna výchova (MDV), Informatika (INF), Náboženská výchova (NBV), Biológia (BIO), Svet práce (SEE), Technika (THD), Dejepis (DEJ), Výtvarná výchova (VYV) v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Gabriela Bieliková

Odpad náš každodenný

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „ Odpad náš každodenný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v bloku vyučovacích hodín slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a vlastiveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Jana Brigantová

Odpad náš každodenný

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „ Odpad náš každodenný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v bloku vyučovacích hodín slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a vlastiveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Radovan Šašala

Projektové vyučovanie v edukačnom procese -

„Naše pesničky“

Vypracovaný projekt vyučovania metódou projektového vyučovania prezentuje ideu projektu primárne určeného pre 8. ročník ZŠ, predmet Výchova umením, v ktorom predstavuje tvorbu hudby od elementárneho nahrávania až po tvorbu obalu CD a jeho distribúciu.

Mgr. Adriána Žembová

Roald Dahl - Čarodejnice

Vlastná prezentácia výstupu projektového vyučovania  pre žiakov 5. ročníka ZŠ na tému Čarodejnice od autora Roalda Dahla  v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.. Následná tvorba a dopĺňanie tajničiek, prešmyčiek, hlavolamov vypracovaných žiakmi. Rozbor literárneho diela, práca s literárnym textom (čitateľská gramotnosť), práca s interaktívnou tabuľou.

Mgr. Katarína Sušková

Čarodejnice – Roald Dahl

Zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka ZŠ na tému „Čarodejnice“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Preskúmať všetky spôsoby, ako rozprávka vplýva na mladého čitateľa. Na základe rozprávky vie žiak v reálnom živote rozlíšiť pozitívne a negatívne javy. Výstup PV – vlastná prezentácia výstupu PV, tvorba a dopĺňanie tajničiek, práca s textom.

PaedDr. Andrea Špesová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda

,,Ovocníčkovia žijú zdravo´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Ovocníčkovia žijú zdravo“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Silvia Ňaňková

Fašiangová párty -  Príprava posedenia pre spolužiakov v triede

Zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka ZŠ na tému „Fašiangová párty“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Úlohou pre žiakov je vytvoriť rozpočet na fašiangovú párty pre celú triedu a pre jednotlivca. Navrhnúť čo najefektívnejší a cenovo najprijateľnejší spôsob obstarania pohostenia a kultúrneho programu. Výstupom je vlastná prezentácia a spracovanie návrhu obsahu pohostenia, jeho zloženia a cenovej kalkulácie,  žiaci 5. ročníka navrhnú konkrétny spôsob organizácie a priebehu pohostenia pre spolužiakov v triede.

Mgr. Henrieta Hrešková

Ako sa žije u protinožcov

Práca je zameraná na projektové vyučovanie objavovania Austrálie, domorodcov, zoznamovanie s faunou a flórou, hospodárstva, kultúry  a spoznávanie života dnešných Austrálčanov. Materiál je spracovaný v MS WORD podľa Osnovy projektového vyučovania.

Absolventi KV - Program:

Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

Mgr. Hedviga Némethová

O rímskom divadle

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 9. ročník ZŠ s VJM je zameraný na otestovanie vedomostí zo slovenskej literatúry s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov, kde žiaci majú doplniť, označiť a vybrať si z roletky správne odpovede. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Katarína Tóthová, PhD.

Čítanie s porozumením pre 5. ročník ZŠ -   maďarský jazyk a literatúra 

Prezentácia je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti v 5. ročníku  ZŠ s VJM. Vďaka interaktívnym a kreatívnym úlohám si žiaci môžu hravo rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť na hodine maďarského jazyka a literatúry. Prezentácia obsahuje konkrétne metodické pokyny pre spracovanie úryvku z povinnej literatúry.  

Mgr. Imrich Kolláth

Pracovný list - Futbal

Interaktívny list z telesnej výchovy pre 6.,7.,8. ročník základných škôl zameraný na základy futbalu, vývoj futbalu až po jej dnešnú podobu. Cieľom je zvýšiť čitateľskú gramotnosť v oblasti športu. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Adám Jakubecz

Work and teenagers

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 9. ročník ZŠ je zameraný na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Monika Herics Hideghéty

I-pracovný list z matematiky pre 1.ročník ZŠ

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 1. ročník ZŠ je zameraný na sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísiel do 10 a porovnávanie čísiel na základe čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Csilla Vinczeová

Pracovný list - Prečo je sneh biely?

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ je zameraný na čítanie s porozumením, na logické myslenie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov .  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Enikő Molnárová

I-pracovný list z maďarského jazyka pre 5.ročník ZŠ

Interaktívny pracovný list z maď. jazyka pre 5. ročník ZŠ je zameraný na   zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. Na uvedený pracovný list sa používa  pomocný materiál, ktorý nám pomáha zvíšiť efektivitu práce. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Kristína Hanková

Global Warming-its biggest cause - Globálne otepľovanie a jeho príčiny

Interaktívny pracovný  list z anglického jazyka pre 8. ročník ZŠ je zameraný  na rozšírenie slovnej zásoby  v oblasti životného  prostredia s cieľom zvýšenia úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Enikő Baráthová

Rodinná oslava

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ s VJM je zameraný na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Katarína Nagyová

O zvedavom kuriatku

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Beatrix Hlaváčová

Zvieratá a ich mláďatá

Tvorba pracovného listu k vybranému textu z učebnice pre žiakov z vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 3. ročník ZŠ s VJM, s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Ivana Češková

Orientácia pomocou svetových strán

Interaktívny pracovný list je určený pre žiakov 5. ročníka na základnej škole, pre predmet geografia. Je zameraný na orientáciu pomocou svetových strán. Edukatívny materiál je spracovaný v programe MS WORD s ovládacími prvkami vývojára.

PaedDr. Henrieta Borková

Bielkoviny

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 3. ročník gymnázia je zameraný na prácu s textom s cieľom zvýšenia čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Valéria Arpášová

Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej krásy – Jozef Pavlovič

Interaktívny pracovný list z čítania pre žiakov 2. ročníka ZŠ  k téme Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej krásy – Jozef Pavlovič na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s použitím ovládacích prvkov Vývojára.

Mgr. Soňa Tóthová

Cyril a Metod, Čítanie-Slovenský jazyk

Interaktívny pracovný list z čítania pre žiakov 2. ročníka ZŠ k téme Cyril a Metod na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s použitím ovládacích prvkov Vývojára.

Mgr. Andrea Arpášová

Krt obyčajný

Interaktívny pracovný list z prírodovedy pre 3. ročník ZŠ je zameraný na rozšírenie vedomostí o krtovi obyčajnom s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Peter Tkáč, DiS.art

Tvorba úloh na podporu porozumenia umeleckého a vecného textu

Interaktívny pracovný list z Dejín hudby pre 3. ročník konzervatórií je zameraný na pochopenie umeleckého a odborného textu. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Developer -  Vývojár.

Mgr.art.Ján Samsely

Baroková hudba

Interaktívny pracovný list z Dejín hudby je zameraný na pochopenie umeleckého a odborného textu. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr.art.Monika Samselyová

Klasicizmus

Interaktívny pracovný list z Dejín hudby je zameraný na pochopenie umeleckého a odborného textu. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

PaedDr. Eva Brathová

Lesné kvitnúce byliny

Interaktívny pracovný list z biológie  pre 5. ročník ZŠ je zameraný na porozumenie textu s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Oľga Kršáková

Nukleové kyseliny

Interaktívny pracovný list z chémie pre 3. ročník GYM  je zameraný na druhy, vlastnosti a význam nukleových kyselín s cieľom zvýšenia čitateľskej  gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

PhDr. Andrea Dobsonyová

Interaktívny pracovný list z predmetu Základy ošetrovania a asistencie pre 1. ročník SZŠ, zameraný na čitateľskú gramotnosť s využitím IKT.

Interaktívny pracovný list z predmetu Základy ošetrovania a asistencie pre 1. ročník Strednej zdravotníckej školy je zameraný na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. František Marinčák

Test z predmetu Geografia na tému „Austrália“

Interaktívny pracovný list z Geografie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Melinda Takácsová

 Zemetrasenie

Interaktívny pracovný list z biológie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na vnútorný geologický proces – zemetrasenie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Dana Molnárová

Povolania ľudí

Interaktívny pracovný list z prvouky pre 2.ročník ZŠ je venovaný tematickej oblasti Spoznávame človeka. Témou sú povolania ľudí. V spojitosti s prierezovou témou Regionálna výchova a ľudová kultúra sa zameriava na odlíšenie vybraných profesií a ich náplní, oboznamuje deti s ľudovými remeslami vyskytujúcimi sa v minulosti i súčasnosti v blízkom okolí. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Ing. Róbert Polák

Postnatálne obdobie

Interaktívny pracovný list pre stredné školy je zameraný na tému_- Postnatálne obdobie.  Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Bc. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Individuálna tvorba interaktívneho edukatívneho materiálu pre žiakov v hre  na husle  v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

Interaktívny pracovný materiál je zameraný na rozvoj inovatívnych prvkov sólovej a  v komornej  hre na husle, sú doplňovacím inovatívnym materiálom ku knihám  hudobnej náuky v základných umeleckých školách 1. - 4. ročník.  Edukatívny materiál   bol realizovaný  v praxi v projekte Jasličková slávnosť 2017 v Nových Zámkoch vo Františkánskom kostole.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami,  je možné ho neustále inovovať  a dopĺňať.

PhDr. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Individuálna tvorba interaktívneho edukatívneho materiálu pre žiakov v komornej hre v  súbore Luxurians v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

Interaktívny pracovný materiál je zameraný na rozvoj inovatívnych prvkov v komornej a súborovej hry, ktoré sú doplňovacím inovatívnym materiálom ku knihám  hudobnej náuky v základných umeleckých školách 5.-7.ročník.  Edukatívny materiál   bol realizovaný  v praxi v projekte Jasličková slávnosť 2017 a Novoročný trojkráľový koncert 2018 v Nových Zámkoch vo Františkánskom kostole. 

Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami,  je možné ho neustále inovovať pre rôzne komorné súbory v ZUŠ.

Mgr. Melinda Takácsová

 Zemetrasenie

Interaktívny pracovný list z biológie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na vnútorný geologický proces – zemetrasenie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Dana Molnárová

Povolania ľudí

Interaktívny pracovný list z prvouky pre 2.ročník ZŠ je venovaný tematickej oblasti Spoznávame človeka. Témou sú povolania ľudí. V spojitosti s prierezovou témou Regionálna výchova a ľudová kultúra sa zameriava na odlíšenie vybraných profesií a ich náplní, oboznamuje deti s ľudovými remeslami vyskytujúcimi sa v minulosti i súčasnosti v blízkom okolí. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Ing. Róbert Polák

Postnatálne obdobie – Biológia pre stredné školy

Interaktívny pracovný list z biológie pre stredné školy je zameraný na postnatálne obdobie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Bc. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Individuálna tvorba interaktívneho edukatívneho materiálu pre žiakov v hre  na husle  v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

Interaktívny pracovný materiál je zameraný na rozvoj inovatívnych prvkov sólovej a  v komornej  hre na husle, sú doplňovacím inovatívnym materiálom ku knihám  hudobnej náuky v základných umeleckých školách 1. - 4. ročník.  Edukatívny materiál   bol realizovaný  v praxi v projekte Jasličková slávnosť 2017 v Nových Zámkoch vo Františkánskom kostole.  Edukatívny materiál  je