Zoznam absolventov KV

 

Zoznam záverečných prác

 

Absolventi KV - Program:

Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančnej gramotnosti

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

Mgr. Andrea Tóthová

Interaktívny pracovný list z  finančnej gramotnosti

Interaktívny pracovný list  na rozvoj finančnej gramotnosti je určený pre žiakov ZŠ. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Vojtech Tóth

Test finančnej gramotnosti

Interaktívny pracovný list  na rozvoj finančnej gramotnosti je určený pre žiakov ZŠ. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Jana Mrázová

Test finančnej gramotnosti pre 3.a 4. ročník SŠ

Interaktívny pracovný list  pre 3.a 4. ročník pre odbor  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, na rozvoj finančnej gramotnosti

v rámci  odbornej výchovy. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Mária Medzihradská

Viete si vybrať vhodný úver?

Interaktívny pracovný list z matematiky je určený žiakom 4. ročníka SOŠ. Je zameraný na aplikáciu vzorca pre výpočet splátok úveru v úlohách posudzujúcich výhodnosť úverov, ktoré zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Jana Hollá

Pracovný list pre predmet Počítačová grafika – Platobné karty

Interaktívny pracovný list z predmetu Počítačová grafika zameraný na platobné karty pre učebné odbory na stredných odborných školách. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

PaedDr. Rastislav Brezina

Bohatí a chudobní

Interaktívny pracovný list z informatiky pre 1. ročník SŠ je zameraný na pochopenie podstaty vzťahu ľudská práca – peniaze ako aj na porozumenie etickej súvislosti medzi chudobou a bohatstvom.

Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

PhDr. Peter Izsóff

Poznáte základy investovania?

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 4. ročník SŠ je zameraný na pochopenie základov investovania a základných investičných produktov.

Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

Ing. Jaroslav Plachy

Sporenie a investovanie -

Percentá a úroky

Prezentácia je zameraná na problematiku sporenia, investícií a hospodárneho nakladania s financiami vzhľadom na ľudské hodnoty a potreby. Poskytuje aplikačné rady ako sa orientovať vo svete financií. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS POWERPOINT  s prepojením na interaktívny pracovný list – Percentá a úrok. Test z matematiky pre I. ročník SŠ je zameraný na počtové výkony s percentami s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Bronislava Tomljenovičová

Opakovací test z predmetu Ekonomika a podnikanie

Interaktívny test zo základných pojmov Ekonomiky a podnikania z prvého tematického celku predmetu EaP žiakov štvrtého ročníka v strojárskom odbore Programátor  obrábacích a zváracích  strojov a zariadení, ktorý je zameraný na orientovanie sa v základných ekonomických pojmoch , ako napr.  potreby, spotreba, tovar, peniaze, výroba  a výrobné faktory. Cieľom spracovania tohto edukatívneho materiálu nebolo len záverečné opakovanie tematického celku, ale aj  zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Pavol Zajac

Hospodárenie s peniazmi - Úver a dlh

Interaktívny pracovný list z odborného výcviku pre 3. ročník SŠ je zameraný na rozvoj a aplikáciu finančnej gramotnosti v elektrotechnike.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Róbert Lacko

Pracovný list pre predmet Počítačová grafika – Platobné karty

Interaktívny pracovný list z predmetu Počítačová grafika zameraný na platobné karty pre učebné odbory na stredných odborných školách. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

Bc. Ján Salaj

Banky vo sfére finančnej sústavy

Prezentácia je určená pre žiakov stredných škôl a je zameraná  na tému finančnej gramotnosti – Banky vo sfére finančnej sústavy. Zaoberá sa úverových operácií, členení úverov, likvidity a zisku banky. Zároveň ponúka test z finančnej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS Powerpoint.

Mgr. Alexander Gábor

Úver a dlh

Edukatívny materiál pre žiakov stredných škôl je zameraný  na tému finančnej gramotnosti pod názvom Úver a dlh. Týka sa úverovej a dlhovej činnosti finančných spoločností. Vzťah finančnej spoločnosti a veriteľa. Typy a princípy úverov a ročnej percentuálnej miery nákladov RPMN. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojár.

Bc. Štefan Nap

Test finančnej gramotnosti pre 3.a 4. ročník

 odbor - Programátor obrábacích a zváracích strojov

Interaktívny pracovný list  pre 3.a 4. ročník pre odbor  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení ,na rozvoj finančnej gramotnosti

v rámci  odbornej výchovy. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Anna Veselovská

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi -  RODINNÝ ROZPOČET

Interaktívny pracovný list z občianskej náuky pre 9. ročník ZŠ je zameraný na hospodárenie s peniazmi, s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Marta Kucerová

NAKUPUJEME -

interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry

na zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ je zameraný na úlohy, ktorých cieľom je rozvíjanie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD  s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Claudia Szikhartová

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 7. ročník ZŠ je zameraný na vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Denisa Lukáčová

Dávnoveké Grécko -

interaktívny pracovný list z dejepisu zameraný

na zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 6. ročník ZŠ je zameraný na upevnenie  a preverenie vedomostí žiakov na tému Dávnoveké Grécko, s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Marianna Čontošová

Rozvoj finančnej gramotnosti v predmete geografia na tému „Metropoly Európy“

Interaktívny pracovný list z geografie pre 8. ročník ZŠ  je zameraný  na tému cestovný ruch v metropolách Európy s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lucia Zverbíková

Kde, kedy, ako a prečo vznikli peniaze

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ je zameraný na príslovkové určenie s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti.  Materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Denisa Szimethová

Chudoba a bohatstvo v slovenských povestiach: Bebek z Krásnej Hôrky

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník ZŠ je zameraný na tému chudoby a bohatstva s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný  v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Miroslava Mendelová

Reformy Márie Terézie - interaktívny pracovný list z dejepisu zameraný

na zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 8. ročník ZŠ je zameraný na premenu jednotiek  s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov uvedomenia si výhodného nakupovania.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Ing. Viera Lešková

Príjmy a výdavky v domácnosti

Prezentácia je zameraná na problematiku hospodárenia v domácnosti. Cieľom je naučiť žiakov vedieť roztriediť výdavky a príjmy v domácnosti. Poznať pravidelné a nepravidelné príjmy a výdavky. Edukatívny materiál je spracovaný v MS Power-point.

Mgr. Ivana Češková

Prepočet meny konverzným kurzom

Interaktívna prezentácia v programe MS PowerPoint je zameraná na opakovanie násobenia a delenia desatinných čísel, určená žiakom 6. ročníka ZŠ. Jej cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov. Prvá časť prezentácie je určená na vysvetlenie a pochopenie si žiaci precvičia v druhej časti prezentácie interaktívnym testom.

Mgr. Lucia Uhríková

Úlohy z finančnej gramotnosti

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 3. ročník ZŠ je zameraný na stimuláciu finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lucia Popadičová

Práva spotrebiteľa- reklamácia

Interaktívny pracovný list, vhodný na triednickú hodinu v 5. ročníku ZŠ je zameraný na práva spotrebiteľa s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Lucia Hajtmaníková

Chudoba a bohatstvo. Človek vo sfére peňazí.

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 8. ročník ZŠ  je zameraný na pochopenie vzťahu medzi ľudskou prácou a peniazmi a etickej súvislosti medzi bohatstvom a chudobou s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Katarína Bielková

Ročníkový projekt

-       Náš dom

Interaktívne pracovné listy z matematiky, slovenského jazyka, etickej výchovy a informatickej výchovy -

pre 4. ročník ZŠ sú zamerané na:

1.) sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel v obore do 10 000, riešenie slovných úloh,

2.) schopnosť vyjadriť svoj názor, obhájiť a zdôvodniť svoje rozhodnutie,

3.) uvedomenie si rozdielu medzi želaním a potrebou,

4.) vyhľadávanie a práca s informáciami, prezentácia výsledkov svojej práce,

s cieľom zvýšenia finančnej  gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Mgr. Andrea Fialová

Ochrana práv spotrebiteľa

Interaktívny pracovný list pre tretí ročník SŠ. Je zameraný na ochranu práv spotrebiteľa s prihliadaním na Zákon o ochrane práv spotrebiteľa a na dokument EÚ o ochrane práv spotrebiteľa. Cieľom  je zvýšiť finančnú a čitateľskú gramotnosť žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

PaedDr. Elena Backová

Maco Mlieč -

interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry

na zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. ročník štvorročného gymnázia s cieľom zvýšenia finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s ovládacími prvkami Vývojára.

Absolventi KV - Program:

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

2018

Mgr. Zuzana Demová

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Martin Blaško

Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.ročníka gymnázií na tému „ Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Anglický a Nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Petra Gerhátová

Projektové vyučovanie v predmete Dejepis „Po stopách hradu v Šuranoch“

Prezentácia je zameraná na projektové vyučovanie pre žiakov 2.ročníka gymnázia na tému „Po stopách hradu v Šuranoch“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete dejepis v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Katarína Hoppanová

Putujeme Mikroregiónom Cedron - Nitrava

Práca je  zameraná na zadanie projektu žiakom tretieho ročníka gymnázia. Návrh bude realizovaný formou stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s implementovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami ISCED 3A gymnázium.

Mgr. Karin Mentelová

Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.ročníka gymnázií na tému „ Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Anglický a Nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Lucia Morvai

Projektové vyučovanie v predmete španielčina „GYMSU objavuje Španielsko“

Práca zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov SŠ na tému „GYMSU objavuje Španielsko“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie školského projektu v predmete španielčina v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Beáta Kodadová

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Oľga Kršáková

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Kristína Kvasnovská

Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.ročníka gymnázií na tému „ Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Anglický a Nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ivana Švandová

Putujeme Mikroregiónom Cedron - Nitrava

Práca je  zameraná na zadanie projektu žiakom tretieho ročníka gymnázia. Návrh bude realizovaný formou stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s implementovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami ISCED 3A gymnázium.

Mgr. Beáta Teplanová

Putujeme Mikroregiónom Cedron - Nitrava

Práca je  zameraná na zadanie projektu žiakom tretieho ročníka gymnázia. Návrh bude realizovaný formou stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s implementovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami ISCED 3A gymnázium.

Mgr. Marek Vittek

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marián Štekláč

„Jedlo ako  jed, jedlo ako liek“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov tretích ročníkov gymnázia na tému: „ Jedlo ako jed, jedlo ako liek.“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Zeleňáková

Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1.ročníka gymnázií na tému „ Slovenská a anglická/nemecká kuchyňa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Anglický a Nemecký jazyk v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Silvia Malíková

Projektové vyučovanie v predmete Vlastiveda

,,Mestá a dediny´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4.ročníka ZŠ na tému „Mestá a dediny“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Vlastiveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Eva Čviriková

Projektové vyučovanie v predmete Slovenský jazyk a literatúra

,,Regionálne povesti“

Prezentácia je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému ,, Regionálne povesti “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Adriana Bednárová

Vieme sa správne stravovať?

Práca je zameraná na problematiku správneho stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy pre žiakov III. ročníka učebného odboru kuchár SOŠ na tému   „Vieme sa správne stravovať ?“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Kuchárskej knihy zdravých jedál podľa potravinovej pyramídy a zásad zdravej výživy spolu s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzoriek jedál podľa vytvorenej kuchárskej knihy a ich prezentácia rodičom, pedagogickému zboru a spolužiakom.

Ing. Radmila Dvořáková

Vieme sa správne stravovať?

Práca je zameraná na problematiku správneho stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy pre žiakov III. ročníka učebného odboru kuchár SOŠ na tému   „Vieme sa správne stravovať ?“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Kuchárskej knihy zdravých jedál podľa potravinovej pyramídy a zásad zdravej výživy spolu s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzoriek jedál podľa vytvorenej kuchárskej knihy a ich prezentácia rodičom, pedagogickému zboru a spolužiakom.

Ing. Silvia Bilková

Vieme sa správne stravovať?

Práca je zameraná na problematiku správneho stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy pre žiakov III. ročníka učebného odboru kuchár SOŠ na tému   „Vieme sa správne stravovať ?“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Kuchárskej knihy zdravých jedál podľa potravinovej pyramídy a zásad zdravej výživy spolu s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzoriek jedál podľa vytvorenej kuchárskej knihy a ich prezentácia rodičom, pedagogickému zboru a spolužiakom.

Mgr. Valéria Arpášová

Deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov

1. – 9. ročníka ZŠ + ŠKD  na tému „Deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Soňa Tóthová

Deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov

1. – 9. ročníka ZŠ + ŠKD  na tému „Deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava Staníková

Deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov

1. – 9. ročníka ZŠ + ŠKD  na tému „Deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ladislav Bukai

Dobrodružstvá na notovej osnove

Predkladaná práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prvého stupňa ZŠ na ZUŠ na tému Dobrodružstvá na notovej osnove. Cieľom projektu je spoločná aktivizácia žiakov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, návrh notového materiálu s vlastnými kompozíciami a zorganizovanie koncertu.

Navrhovaný projekt sa svojim obsahom zameriava na aktivizujúce metódy a využíva inovatívne metodické postupy vo všetkých odboroch ZUŠ.

Mgr. Beáta Bukaiová

Dobrodružstvá na notovej osnove

Predkladaná práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prvého stupňa ZŠ na ZUŠ na tému Dobrodružstvá na notovej osnove. Cieľom projektu je spoločná aktivizácia žiakov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, návrh notového materiálu s vlastnými kompozíciami a zorganizovanie koncertu.

Navrhovaný projekt sa svojim obsahom zameriava na aktivizujúce metódy a využíva inovatívne metodické postupy vo všetkých odboroch ZUŠ.

Mgr. art. Helga Varga Bach

Návrh -  Projektového vyučovania  v ZUŠ  Nové Zámky.

Súborová hra – spoznávanie grafickej notácie hudby 20. – 21. storočia.

V záverečnej prezentácii poukazujeme na návrh projektového vyučovania pre spevácke oddelenie, participácia predmetov Hudobná náuka, Súborová hra  - spoznávanie grafickej notácie hudby 20.-21. storočia  so žiakmi, kde poukazujeme  na vhodné metódy  projektového vyučovania so žiakmi a s pedagógmi.

Mgr. Blanka Mellenová

Projektové vyučovanie v predmete spev „Zahrajme si hudobnú rozprávku“

Predkladaná práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania  s názvom „ Zahrajme si hudobnú rozprávku“ pre žiakov 1. až 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia  v predmete spev  na základnej umeleckej škole. Cieľom tvorby projektového vyučovania je aktivizácia  žiakov k sebarealizácii v umeleckom vzdelávaní implementovaním  inovatívnych metód vo vyučovacom procese.

Mgr. Ján Pásztor, Dis.art

Projektové vyučovanie Hudobná melódia v praxi - otázky a odpovede“

Práca je zameraná pre projektové vyučovanie všetkých ročníkov ZUŠ na tému „Hudobná melódia v praxi – otázky a odpovede“ s dôrazom na všetky zložky PV. Práca je navrhnutá

v súlade s platnými učebnými osnovami pre ZUŠ a osnovy projektového vyučovania.

RNDr. Melinda Jonášová

VODA SÚČASŤ ŽIVOTA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prima – kvarta, kvinta a prvý ročník s názvom „VODA SÚČASŤ ŽIVOTA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, geografia, fyzika a slovenský jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Linda Mináriková

VODA SÚČASŤ ŽIVOTA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prima – kvarta, kvinta a prvý ročník s názvom „VODA SÚČASŤ ŽIVOTA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, geografia, fyzika a slovenský jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Juraj Sedláček

Netradičnými športmi tradične zdravo

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia na tému „Netradičnými športmi tradične zdravo“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch -  Biológia, Technická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Peter Paulik

Netradičnými športmi tradične zdravo

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia na tému „Netradičnými športmi tradične zdravo“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch -  Biológia, Technická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Zuzana Orémuszová

VODA SÚČASŤ ŽIVOTA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prima – kvarta, kvinta a prvý ročník s názvom „VODA SÚČASŤ ŽIVOTA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, geografia, fyzika a slovenský jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Tomáš Adamovics

Netradičnými športmi tradične zdravo

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia na tému „Netradičnými športmi tradične zdravo“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch -  Biológia, Technická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Henrieta Borková

VODA SÚČASŤ ŽIVOTA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prima – kvarta, kvinta a prvý ročník s názvom „VODA SÚČASŤ ŽIVOTA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch chémia, biológia, geografia, fyzika a slovenský jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Ľudmila Kvasnovska

Personálne činnosti

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií na tému „Personálne činnosti“. V projekte sú zakomponované činnosti na upevnenie vedomostí z personálnej oblasti, získanie zručností vyhotovovaním písomností, prácu s právnymi normami, vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie rozvoj komunikačných zručností žiakov, prezentáciu výsledkov

PaedDr. Mária Bujdáková

Personálne činnosti

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií na tému „Personálne činnosti“. V projekte sú zakomponované činnosti na upevnenie vedomostí z personálnej oblasti, získanie zručností vyhotovovaním písomností, prácu s právnymi normami, vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie rozvoj komunikačných zručností žiakov, prezentáciu výsledkov

Ing. Ingrid Komžíková

Personálne činnosti

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií na tému „Personálne činnosti“. V projekte sú zakomponované činnosti na upevnenie vedomostí z personálnej oblasti, získanie zručností vyhotovovaním písomností, prácu s právnymi normami, vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie rozvoj komunikačných zručností žiakov, prezentáciu výsledkov

Mgr. Andrea Tóthová

Projektové vyučovanie „Zahrajme sa na Zlatú bránu“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2. ročníka 1. stupňa základného vzdelávania v edukačnom procese  na tému ,,Zahrajme sa na Zlatú bránu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - nácvik piesne Orechovci so zameraním na jej problematiku rytmickej stránky za pomoci nástrojov Orffovho inštrumentára                                                                                                           

Mgr. Vojtech Tóth

Projektové vyučovanie „Zahrajme sa na Zlatú bránu“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2. ročníka 1. stupňa základného vzdelávania v edukačnom procese  na tému ,,Zahrajme sa na Zlatú bránu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - nácvik piesne Orechovci so zameraním na jej problematiku rytmickej stránky za pomoci nástrojov Orffovho inštrumentára                                                                                                           

Absolventi KV - Program:

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

Ing. Gabriela Kováčová

Prevencia a zvládanie stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na zásady psychohygieny, možnosti prevencie, eliminovania stresu a techniky riešenia konfliktov na pracovisku.

Mgr. Jaroslava Lehotkaiová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľom prezentácie je upozorniť na zdroje, faktory a možnosti  na zvládanie stresu pedagogického, ale i odborného zamestnanca.

Práca poukazuje na potreby človeka a z toho vyplývajúce radosti, ale i frustrácie. Zároveň sa v práci dozviete o súvise medzi chorobou a emóciou. Následne dáva návod ako sa pomocou viacerých rôznych techník zbavíte frustrácie.

Bc. Štefan Špaňo

Faktory a zdroje zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na faktory a zdroje stresu, vyskytujúce sa v práci učiteľa. Poskytuje rady na zvládanie a riešenie stresových situácií. Približuje alternatívnu formu zvládania stresov formou meditácie.

Mgr. Jaroslav Horňák

Prevencia a zvládanie stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na zásady psychohygieny, možnosti prevencie, eliminovania stresu a techniky riešenia konfliktov na pracovisku.

Ing. Michal Berkeš

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stresory v pracovnom prostredí školy, príčiny stresu v práci pedagogického a odborného zamestnanca.

Uvádza príklady na zvládanie stresu zlepšením vnútornej klímy - vzťahov v kolektíve pedagogických zamestnancov.

Ing. Lívia Marčeková

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stresory v pracovnom prostredí školy, príčiny stresu v práci pedagogického a odborného zamestnanca.

Uvádza príklady na zvládanie stresu zlepšením vnútornej klímy - vzťahov v kolektíve pedagogických zamestnancov.

Beáta Homolová

Stres v práci vychovávateľa v školskom internáte

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci vychovávateľa, poukázať na druhy, fázy , príznaky a príčiny stresu a možnosti jeho prevencie a systém jeho regulácie, čím sa predíde  syndrómu vyhorenia vychovávateľov v školskom internáte

Mgr. Tímea Graňová

Stres v práci vychovávateľa v školskom internáte

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci vychovávateľa, poukázať na druhy, fázy , príznaky a príčiny stresu a možnosti jeho prevencie a systém jeho regulácie, čím sa predíde  syndrómu vyhorenia vychovávateľov v školskom internáte

Ing. Denisa Nitranová

Faktory a zdroje zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na faktory a zdroje stresu, vyskytujúce sa v práci učiteľa. Poskytuje rady na zvládanie a riešenie stresových situácií. Približuje alternatívnu formu zvládania stresov formou meditácie.

Ing. Jozef Kotrus

Zdroje pracovné stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upriamiť pozornosť na problematiku stresu a stresorov v práci pedagogického a odborného zamestnanca.

 Hlavným cieľom je poukázať na časté zdroje stresov v edukačnom prostredí.

Mgr. Veronika Lauková

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na stres vyplývajúci z povolania učiteľa a aká je prevencia syndrómu vyhorenia.

PaedDr. Radoslava Horváthová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca.

Prezentácia je zameraná na problematiku zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca, pričom upozorňuje na jeho zdroje a faktory. Cieľom sú potreby človeka a z toho vyplývajúce radosti ale i frustrácie. Pomocou prezentácie dostanete návod ako sa zbaviť faktoru vyhorenia v práci a tým aj zbavenia sa rôznych chorôb z neho vyplývajúcich.

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze

Zdroje pracovné stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upriamiť pozornosť na problematiku stresu a stresorov v práci pedagogického a odborného zamestnanca. Hlavným cieľom je poukázať na časté zdroje stresov v edukačnom prostredí.

  Mgr. Ľudovít Halajčík

Zdroje  stresu pedagóga vyplývajúce z jeho vnútorného prežívania,

 z prostredia v ktorom sa nachádza a možnosti predchádzania jeho vyhorenia 

Prezentácia sa v prvej časti zaoberá potenciálnymi ,,čiernymi dierami“, v ktorých sa stráca energia pedagóga , prostredím a zdrojmi stresu pri ktorých sa plazivo i skokovo rozvíja vyhorenie pedagóga. V druhej časti sa snažím hľadať možnosti ako tomuto negatívnemu javu predchádzať.   

Mgr. Andrea Margetínyová

Prevencia syndrómu vyhorenia v práci

vychovávateľa v detskom domove

Práca popisuje druhy, prejavy a príčiny stresu. Zaoberá sa syndrómom vyhorenia a možnosťami psychohygieny a prevencie syndrómu vyhorenia so zameraním na vychovávateľov detských domovov, u ktorých bola výskumom zistená signifikantne najvyššia miera úrovne vyhorenia v realizovanom výskume.

Mgr. Patrícia Steberlová

Stres a syndróm vyhorenia v práci vychovávateľa detského domova

Práca opisuje prejavy a príčiny stresu, popisuje syndróm vyhorenia, jeho zvládanie a prevenciu.

Mgr. Július Ostrožlík

Charakteristika a druhy stresu /hypostres, hyperstres, eustres, distres/ a stresový mechanizmus, záťaž v práci pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je charakterizovať stres a druhy stresu, poukázať na problematiku stresu v pedagogickej práci majstra odborného výcviku a zadefinovať prejavy a zvládanie stresu na individuálnej úrovni majstra odborného výcviku.

Ing. Gabriela Kováčová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca sa zaoberá  problematikou  záťaže a stresu. Stručne načrtáva historické aspekty výskumu v oblasti stresu a záťaže a ich vplyvu na  ľudský organizmus. Zvláštny dôraz sa v práci kladie na stres v profesii učiteľa a odborného zamestnanca v školskom prostredí. V záverečnej časti práce sú vymedzené a podrobne popísané stresory pôsobiace v pracovnom prostredí školy.

PaedDr. Monika Bednárová

Druhy stresorov a antistresový program

pre každého

Cieľom mojej práce bolo poukázať na to, čo všetko stres spôsobuje a v druhej časti som sa snažila zostaviť tzv. antistresový program, ktorý môže realizovať každý človek, pretože každý je vystavený stresu takmer každodenne.

PhDr. Beáta Bugyíková, PhD.

Charakteristika a druhy stresu, stresový mechanizmus, záťaž.

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, druhy psychologického stresu, stresové faktory, mechanizmus stresu a vplyv psychickej záťaže na pedagogického zamestnanca.

PaedDr. Milan Buranský

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom

Cieľom práce bolo charakterizovať osobnosť a jej vlastnosti. V ďalšej časti je rozobraná problematika sebaúcty a jej vzťah k vzniku stresu. A napokon sú vymenované faktory, ktoré môžu zapríčiniť vznik stresu.

Mgr. Kornélia Kontár

Príznaky stresového stavu /fyziologické, emocionálne, správanie a konanie/ GAS – všeobecný adaptačný syndróm

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  príznaky a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PhDr. Andrea Dobsonyová

Vplyv stresu na zdravotný stav                      /choroby zo stresu/

Cieľom práce  je upozorniť  na vplyv stresu na zdravotný stav človeka, poukázať  na  prejavy stresu a jeho vplyv na ochorenia jednotlivých orgánových systémov.

Ing. Milan Eliáš

Teórie zvládania stresu a záťažových situácií,možnosti riešenia distresových situácií

Práca je zameraná na teoretické prístupy zvládania stresu a záťažových situácií a tiež na možnosti riešenia distresových situácií v živote. 

PaedDr. Martina Fridrichová

Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií. Vhodné a nevhodné prístupy v boji so stresom.

Prezentácia rozoberá zvládacie stratégie (coping) ako rozličné spôsoby, ktorými jedinec môže pristupovať k zvládaniu záťažovej situácie. Práca môže byť odporučením, ako správne zvládať stres používaním rôznych techník. Zdôrazňuje však aj nevhodné postupy, ktorým by sa mal jedinec vyvarovať v stresovej situácii.

RNDr. Darina Karvajová, MPH

Prevencia a zvládanie stresu. Emocionálna a osobnostná inventúra. Emocionálny tréning. Interpersonálne konflikty a techniky ich riešenia.

Prezentácia sa venuje problematike prevencie a zvládania stresu s dôrazom na pôsobenie stresu v školskom prostredí. Teoreticky vymedzuje viaceré modely delenia copingových stratégií, pričom pozornosť je venovaná práve otázke regulovania negatívnych emócií pôsobiacich v stresových situáciách. Poukazuje na možnosti využitia emocionálneho tréningu, resp. tréningu emocionálnej inteligencie; ako aj na možnosti využitia vhodných stratégií a techník riešenia interpersonálnych konfliktov, ktoré analyzuje.

Mgr. Alica Csákváriová

Prevencia a zvládanie stresu. Emocionálna a osobnostná inventúra. Emocionálny tréning. Interpersonálne konflikty a techniky ich riešenia.

Práca sa venuje problematike prevencie a zvládania stresu s dôrazom na pôsobenie stresu v školskom prostredí. Teoreticky vymedzuje viaceré modely delenia copingových stratégií, pričom pozornosť je venovaná práve otázke regulovania negatívnych emócií pôsobiacich v stresových situáciách. Poukazuje na možnosti využitia emocionálneho tréningu, resp. tréningu emocionálnej inteligencie; ako aj na možnosti využitia vhodných stratégií a techník riešenia interpersonálnych konfliktov, ktoré analyzuje.

PhDr., Mgr. Lívia Kollárová, PhD., MHA

Vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia

-Odlišnosť syndrómu vyhorenia od iných negatívnych psychických stavov

Cieľom prezentácie  je upozorniť na  vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v povolaní učiteľa. V práci vymedzujeme rizikové faktory vzniku syndrómu vyhorenia v práci učiteľa       a  poukazujeme na odlišnosť od iných negatívnych javov, ako sú napr. stres alebo depresia. Záverom uvádzame modelový príklad a plán na dosahovanie psychickej odolnosti a elimináciu syndrómu vyhorenia.

PhDr. Božena Laurová

Faktory a zdroje na zvládnutie stresu

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PaedDr. Katarína Lukácsová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca sa zaoberá  problematikou  záťaže a stresu. Stručne načrtáva historické aspekty výskumu v oblasti stresu a záťaže a ich vplyvu na  ľudský organizmus. Zvláštny dôraz sa v práci kladie na stres v profesii učiteľa a odborného zamestnanca v školskom prostredí. V záverečnej časti práce sú vymedzené a podrobne popísané stresory pôsobiace v pracovnom prostredí školy.

doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.

Charakteristika syndrómu vyhorenia – príznaky, príčiny vzniku syndrómu vyhorenia.

Oblasti najčastejšieho výskytu syndrómu vyhorenia a okolnosti jeho vzniku v práci

pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na charakteristiku syndrómu vyhorenia, opisuje príčiny, prejavy a fázy syndrómu vyhorenia a uvádza možnosti prevencie syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca.

Mgr. Andrea Palatická

Aplikačné prístupy zvládania stresu - sebareflexia, sebaovládanie, sebadisciplína a sebavýchova

Prezentácia je zameraná na definovanie pojmu sebareflexia a jej charakteristika.  Ďalej sa v prezentácii popisuje  sebaovládanie. Následne sa popisuje sebadisciplína a päť pilierov sebadisciplíny. Definuje sa pojem sebavýchova a päť etáp sebavýchovy. Poskytuje sa príklad riešenia zvládania sebaovládania.

PhDr. Alena Pukšová

Prevencia a zvládanie stresu. Spánok a jeho účinky, poruchy spánku. Zásady stravovania a stravovacích návykov. Pohyb a šport.

Prezentácia sa zaoberá problematikou stresu ,jeho prevenciou a zásadami zvládania stresu. Popisuje spánok a jeho účinky, poruchy spánku a zameriava sa na zásady stravovania a dodržiavania stravovacích návykov v bežnom živote. Popisuje dôležitosť pohybu a športu a v závere prezentácie uvádza TOP spôsoby odbúravania stresu v zrýchlenom svete.

Mgr. Zuzana Samuelová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu: Ako zvládať negatívne emócie.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku negatívnych emócií, poukázať na  možnosti riešenia jednotlivých situácií. Možnosti  ich eliminovania, čím sa predíde možnému konfliktu, agresii i zdravotných komplikácií organizmu.

Mgr. Mária Sebestyénová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu

Prezentácia je zameraná na spôsob zvládania stresu prostredníctvom meditácie, imaginácie a vizualizácie, zdôrazňuje význam sociálnej opory ako faktora pomoci pri zvládaní stresu. Opisuje diagnostiku stresu a prostredníctvom 10 krokov ku zdraviu zdôrazňuje kladný pohľad na život.

Mgr. Dávid Szabó

Riskantné a nebezpečné spôsoby zvládania stresu

Prezentácia je zameraná na poruchy správania spojené s agresivitou a šikanovaním. Okrem všeobecných informácií o problematike, uvádza podrobnejšie hyperkinetickú poruchu ADHD,  Porucha opozičného vzdoru (ODD), záškoláctvo, disociálnu poruchu osobnosti (krádež).

PaedDr. Tímea Švecová

Prevencia a zvládanie stresu. Zásady psychohygieny. Nácvik autogénneho tréningu.

Prezentácia sa venuje problematike prevencie a zvládania stresu, popisuje adaptívne a neadaptívne stratégie zvládania stresu. V rámci prevencie, resp. eliminácie rizík sa zaoberá stratégiami v oblasti individuálnej prevencie, ako aj  preventívnymi stratégiami v oblasti pôsobenia pracovného prostredia. Rozpracúva taktiež otázky psychohygieny a aplikácie jej zásad, podrobne popisuje relaxačnú metódu Schultzov autogénny tréning a možnosti jeho využitia v prevencii stresu a pri jeho zvládaní.

PaedDr. Andrea Letková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná  na  problematiku stresu v práci učiteľa, objasňuje stresový stav a poukazuje na vplyv stresu a jeho súvislosť zo zdravotným stavom človeka. Uvádza príklady eliminácie stresu a príklady nácviku trpezlivosti ako prevencii  pred stresom.

Mgr. et. Mgr. Lenka Kocvárová

Stres, psychická a telesná záťaž ako príčina syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

V práci je poukázané na stres, psychickú a telesnú záťaž, ktoré sú príčinou syndrómu vyhorenia pedagogických zamestnancov. Aké sú príznaky stresu a samotné prejavy syndrómu vyhorenia. Zároveň sú v práci uvedené aj možnosti individuálnej prevencie a možnosti prevencie zo strany školy.

Zuzana Paločková

Stres ako jedna z príčin syndrómu vyhorenia

Prezentácia sa zaoberá problematikou stresu. Opisuje druhy stresu, syndróm vyhorenia – burnout, jeho fázy, príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav.  Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Bc. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Príznaky stresového stavu  žiakov v základnej umeleckej škole v Hre na husle fyziologické, emocionálne, správanie a konanie.

V záverečnej prezentácii  poukazujeme na  príznaky stresového stavu  žiakov  vo vyučovacom procese so žiakmi v hre na husle fyziologické,  emocionálne, správanie a konanie v základnej umeleckej škole, kde sa zaoberáme  vhodnými metódami  pri zvládaní stresu, záťaže, afektívne a neurotické poruchy u žiakov.  Hlavným cieľom je poukázanie na stratégie zvládania stresu, záťažových situáciách v školskom umeleckom prostredí.

PhDr. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Aplikácia zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

V záverečnej prezentácii poukazujeme na  aplikáciu  problematiku stratégiu zvládania stresu a syndróm vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov v základnej umeleckej škole, kde definujeme náročné životné situácie. Poukazujeme  na význam supervízie ako vhodnej metódy pomoci pri zvládaní stresu, záťaže a syndrómu vyhorenia pedagóga.  Hlavným cieľom je poukázanie na stratégie zvládania stresu, záťažových situácií a syndrómu vyhorenia v školskom umeleckom prostredí.

Ing. Ferdinand Jurkovič

Charakteristika  a druhy stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PaedDr. Alena Sádovská

Prevencia a zvládanie stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na problematiku stresu pedagogického zamestnanca. Zdôrazňuje význam a potrebu psychohygieny a autogénneho tréningu a navrhuje možnosti riešenia konfliktných situácii v pedagogickej praxi.

Ing. Silvia Bolyová

Prevencia a zvládanie stresu v práci pedagogických a odborných  zamestnancov

Cieľom práce  je v rámci prevencie a zvládania stresu v profesii pedagóga charakterizovať zásady a návody  ,ktorými sa môže duševné zdravie udržať a prehĺbiť. V práci sa uvádzajú zásady psychohygieny – ako správna životospráva , biorytmus, denné aktivity, správny time-management, význam optimistického svetonázoru -  čím sa predíde častým situáciám vyhorenia  v tejto náročnej a spoločensky nedocenenej  profesii.

Ing. Helena Patschová

Stres a jeho zvládanie

Cieľom prezentácie je pomenovať hlavné príčiny stresu ako také a zamerať sa na stresové a záťažové situácie v práci učiteľa. Východiskom  je uvedomenie si vážnosti situácie a komplexné ponímanie tohto problému - psychohygiena, zdravá strava, aktívny oddych, aktivity zamerané na regeneráciu psychických a fyzických síl. Výsledkom má byť nájdenie primeraného spôsobu, ako danú situáciu zvládnuť čo najlepšie.

Mgr. Marta Kozárová

Charakteristika a druhy stresu

Vo svojej  práci prezentujem vplyv stresu na prácu učiteľa. Je rozdelená na .... časti, v ktorých vo všeobecnosti definujem jednotlivé druhy stresu a ich vplyv na telesný a psychický dopad na človeka.  Každá časť je výstižne ilustrovaná tak, aby bolo zrejmé o aký druh stresu sa jedná. V závere práce hovorím o tom, ako sa prejavuje stres priamo v praxi učiteľa. 

Mgr. Blažena Felvídékyová

Syndróm vyhorenia
      pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia charakterizuje základné znaky a príčiny  syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca.   Informuje o príčinách,  symptómoch a prejavoch vyhorenia a zároveň uvádza spôsoby prevencie, nielen zo strany zamestnanca, ale aj organizácie, v ktorej pedagogický, resp. odborný zamestnanec vykonáva svoju činnosť.

Ing. Linda Őlvecká

Syndróm vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je poukázať na čoraz častejšie sa vyskytujúci problém v pomáhajúcich profesiách a to konkrétne u pedagogických zamestnancov. Syndróm vyhorenia je fenoménom v súčasnosti a problematika záťaže a syndrómu vyhorenia u učiteľov je dôležitá najmä preto, že stres znižuje kvalitu ich výkonu, učitelia strácajú motiváciu a uspokojenie z práce, čo vedie k zníženému pracovnému výkonu a k celkovej nechuti vykonávať túto profesiu.

Ing. Jana Šipekyová

Syndróm vyhorenia v živote pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov, popísať príznaky, príčiny i priebeh syndrómu vyhorenia, navrhnúť spôsoby prevencie a uviesť námety vytvárajúce podmienky pre elimináciu syndrómu vyhorenia zo strany zamestnancov i zo strany vzdelávacej inštitúcie.

Bc. Júlia Dovičovičová

Psychické vyhorenie – fázy procesu, predchádzanie a zvládanie

Prezentácia je zameraná na problematiku psychického vyhorenia pedagóga. Opisuje príčiny jeho vzniku ako aj stratégie predchádzania. V prezentácii sú predstavené aj techniky asertívneho správania ako jedna z možností eliminovania stresu,  ktorý je jedným z faktorov častého vyhorenia pedagóga.

Bc. Ľubica Chovancová

Charakteristika syndrómu    vyhorenia

-  príznaky a príčiny vzniku syndrómu vyhorenia

Prezentácia je zameraná na učiteľskú profesiu, ktorá  je často predmetom zvýšeného záujmu verejnosti a je psychicky, ale často aj fyzicky vyčerpávajúca. Vďaka pracovnému zaťaženiu sa postupne vytráca nadšenie a elán z práce a objavujú sa apatia, smútok, vyčerpanie.  Záťaž, ktorú učiteľ pociťuje, môže prerásť až do syndrómu vyhorenia.

Ing. Ivana Kalinová

Charakteristika a druhy

stresu

Prezentácia záverečnej práce sa sústredí na vysvetlenie základných

pojmov stresu, stresových mechanizmov, záťaže, príznakov a v

neposlednom rade na vplyv stresu na zdravotný stav človeka.

Mgr. Veronika Madarász

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom prezentácie  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia a stresu v práci učiteľa, s upriamením pozornosti na špecifiká práce učiteľa základnej umeleckej školy, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov. Súčasťou prezentácie sú dve modelové situácie z prostredia základnej umeleckej školy.

Mgr. Peter Tkáč, DiS.art.

Zvládanie stresu a záťažových situácií

v edukačnom prostredí

Práca prezentuje  problematiku stresu  a záťažových situácií v školskom prostredí. Je zameraná na charakteristiku, predchádzanie a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a rôzne stratégie prekonávania stresu v edukačnom prostredí.

Mgr. Melinda Takácsová

Charakteristika stresu a syndróm vyhorenia

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu a syndrómu vyhorenia. Cieľom práce bolo oboznámenie sa s príčinami, prejavmi stresu a pomocou antistresových opatrení predchádzať syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca.

Mgr. Dana Molnárová

Charakteristika a druhy stresu

Cieľom práce je poskytnúť reálny pohľad na problematiku stresu v práci pedagogického zamestnanca a pomáhať tak hľadať cestu efektívnejšieho zvládnutia problémových situácií v pedagogickej praxi.

Ing. Štefan Száraz

Syndróm vyhorenia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Prezentácia je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy, príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie syndrómu vyhorenia a eliminácie stresu v školstve.

Mgr. Baločková Lucia

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na prejavy a príčiny stresu a možnosti jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľa.

MVDr. Bellová Marianna

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom prezentácie je upozorniť na povolanie učiteľa ako na profesiu spojenú s vysokou pracovnou záťažou, ktorá predstavuje ohrozenie somatického aj psychického zdravia.

Mgr. Boková Mária

Syndróm  vyhorenia pedagogických a odborných zamestnancov

Cieľom práce  je upozorniť  na  problém  syndrómu vyhorenia, na  príčiny jeho vzniku, a hlavne  poukázať na príznaky a prejavy, ako aj vymedziť skupiny ľudí, ktoré sú najviac ohrozené a  poukázať na možnosti, ako syndrómu vyhorenia predísť.

                                                                                                                                                                                                          

Mgr. Kornúc Jozef

Syndróm vyhorenia -príčiny, dôsledky a predchádzanie v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia poukazuje na syndróm vyhorenia v práci pedagóga.

Mgr. Michaličová Zuzana

Stratégie zvládania stresových situácií

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázaťna  stratégie zvládania stresových situácií .

Mgr. Pazičová Zuzana

Syndróm vyhorenia

Cieľom práce bolo charakterizovať syndróm vyhorenia a psychické vyhorenie v práci pedagogického zamestnanca jeho najčastejšie okolnosti a výskyt.

Priblížila som aj vplyv prostredia a pracovných podmienok na syndróm vyhorenia individuálne možnosti prevencie a externe vplyvy v prevencii.

Mgr. Petrovčik Václav

Syndróm vyhorenia

a jeho prevencia

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia učiteľa, poukázaťna  prejavy, priebeh a príčiny vyhorenia učiteľa. Prezentácia zároveň ponúka odporúčania v rámci prevencie a možnosti prevencie na pôde školy.

Mgr. Pšaková Alica

Prevencia a zvládanie stresu

v edukačnom prostredí

Cieľom prezentácie je upozorniť na problematiku stresu učiteľov, prevencii zvládania stresu v školskom prostredí.

Mgr. Šľachtová Gabriela

Prevencia a zvládanie stresu

Prezentácia poukazuje na problém stresu učiteľov, venuje sa prevencii zvládania stresu a eliminácii stresu v školskom prostredí.

Mgr. Šmigová Marta

Prevencia a zvládanie stresu

Cieľom prezentácie je poukázať pri prevencii na dôležitosť psychohygieny a iných faktorov pri zvládaní stresu.

Mgr. Vasiľ Marián

Charakteristika a druhy stresu pedagogického  odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  charakteristiku, prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov a jednotlivých stresorov učiteľov ako aj rôznych ochorení zapríčinené stresom.

Mgr. Vasiľová Dáša

Aplikačné prístupy zvládania stresu

Cieľom práce je zamerať sa na aplikačné prístupy zvládania stresu akými sú sebareflexia, sebaovládanie, sebadisciplína a sebavýchova v každodennom živote.

Mgr. Viňanská Ľubica

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Boháčová Jana

Prevencia a zvládanie stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na prevenciu a zvládanie stresu v školskom prostredí. Poukazuje na príčiny vyhorenia pedagogických zamestnancov a ponúka možnosti ako zlepšiť záťažové situácie.

Mgr. Kačur František

Agresivita na školách

Cieľom práce  je poukázať na problém agresivity n školách, agresívne správanie žiakov, prevencia a možnosti zastavenia nevhodného správania ako aj spoznať  prejavy šikany na školách, ktoré sú s agresivitou často spojené.

Mgr. Marta Vislocká

Ako predchádzať syndrómu vyhorenia a eliminovať jeho príznaky v profesii pedagóga

Cieľom práce je definovať syndróm vyhorenia, poukázať na prejavy syndrómu vyhorenia a prevenciu, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PaedDr. Helena Jendrichovská

Možnosti eliminácie zdrojov stresu v práci učiteľa.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov

Mgr. Janette Zoričáková, DiS.art.

Prevencia a zvládanie  stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na problematiku stresu a záťaže v práci učiteľa, zaoberá sa psychohygienou, duševným zdravím aj emocionálnou inteligenciou.

Mgr. Zuzana Ďurčová

Syndróm vyhorenia       pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí pedagogického zamestnanca. Charakterizuje ho, poukazuje  na  príznaky a príčiny vzniku syndrómu.  Opisuje jednotlivé štádiá  a možnosti  jeho eliminovania.

Bc. Tatiana Juhászová

Sebareflexia v práci vychovávateľa

Cieľom práce je zvládanie stresu v práci vychovávateľa. Poukázať ako je dôležité pracovať so schopnosťou zdokonaľovania seba samého aby sa predišlo situácii vyhorenia.

Bc. Tatiana Pagáčiková

Charakteristika stresu a syndrómu vyhorenia u pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stres – jeho charakteristiku a druhy. Poukázať ako dostať stres pod kontrolu, stručnú charakteristiku syndrómu vyhorenia a jeho prevenciu. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Anna Urbanová

Aby učiteľ ,,nevyhorel,,

Práca sa zaoberá  problematikou  vyhorenia učiteľov, stresu v práci učiteľa,  na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania.

Jozef Zoričák, DiS.art.

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Práca je zameraná na problematiku stresu a záťaže v práci učiteľa, zaoberá sa rôznymi chorobami vyplývajúcimi zo stresu, opisuje všeobecný adaptačný syndróm.

Mgr. Katarína Baňasová

Psychické vyhorenie - syndróm burnout

Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu syndróm burnout, na jeho príznaky, na jeho priebeh a na charakterizovanie interných a externých možnostiach jeho prevencie.

Mgr. Peter Komár

Syndróm vyhorenia

pedagogického zamestnanca

Cieľom práce  je eliminácia stresov a následného vyhorenia v pracovnom procese pedagogického zamestnanca, poukázanie na   možnosti  prevencie.

Mgr. Juraj Homola

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Róbert Dudek

Charakteristika a druhy

stresu v pedagogickom

prostredí.

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci

učiteľa, poukázať na prejavy a príčiny stresu a možnosti jeho

eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia

učiteľov.

Mgr. Vladimír Teplan

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania a prevencie s cieľom  predísť týmto stavom u učiteľov.

Mgr. Beata Rafajová

Prevencia vzniku záťažových situácií a stresu  v práci učiteľa špeciálnej základnej školy

Cieľom práce  je problematika vzniku záťažových situácií v práci učiteľa špeciálnej základnej školy. Príčiny  vzniku záťažových (stresových) situácií v praxi špeciálneho pedagóga.  Možnosti prevencie vzniku stresových situácií.

Mgr. Andrea Tóthová

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca

Práca prezentuje problematiku vyhorenia pedagóga v školskom prostredí a je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy,  príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie a eliminácie stresu pedagogického zamestnanca.

Ing. Róbert Polák

Syndróm vyhorenia a

jeho prevencia v školskom prostredí

Cieľom práce je odhalenie procesu syndrómu vyhorenia, jeho prejavy, príčiny, reakcie a prevencia v pedagogickej praxi.

Mgr. Henrieta Forgáčová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je priblížiť  problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca. Prezentácia je zameraná na príznaky, fázy, priebeh a dôsledky syndrómu vyhorenia. Taktiež poukazuje na možnosti prevencie a zvládania tohto syndrómu. Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Mgr. Zuzana Kunová

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na osobnosť učiteľa , jeho špecifické schopnosti a predpoklady. Cieľom práce je taktiež upozorniť na stresujúce činitele v práci učiteľa ,príčiny stresu , na aspekty edukačnej činnosti, ktoré sú zdrojmi stresu a možnosti využitia protistresových návrhov v edukačnej činnosti . 

Mgr. Miriam Krásna

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia, jeho príznaky, príčiny, vplyv prostredia na jeho vznik, jeho fázy a možnosti prevencie i jeho zvládnutie.

Mgr. Marta Urdová

Prevencia a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku prevencie a zvládanie stresu v práci pedagóga, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, psychohygienou a emocionálnymi treningmi predchádzať  častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Alexandra Ďurianová

Prevencia stresu a predchádzanie syndrómu vyhorenia

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Peter Novák

Zvládanie stresu a záťažových situácii pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na zdroje stresu v práci pedagogického a odborného zamestnanca, druhy záťažových situácii a coping.

Mgr. Jozefína Popovičová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom mojej práce je uviesť do problematiky stresu v práci vychovávateľa v detskom domove. Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, druhy stresu, príznaky stresového stavu. Zároveň popisuje stresový  mechanizmus a záťaž, GAS a ochorenia zo stresu a jeho vplyv na zdravotný stav.

Víťazoslav Lukačik

Syndróm vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca. Poukazuje na vývoj, príznaky a príčiny tohto syndrómu. Upozorňuje na okolnosti vzniku syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca. Ponúka možnosti predchádzania a prevencie burnout.

Mgr. Erika Schlettová

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

 v pedagogickom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v práci učiteľa. Popisuje možné príčiny vzniku, prejavy syndrómu vyhorenia a ponúka návod ako predchádzať

Mgr. Eva Perďochová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Dagmar Valková

Burnout syndróm – príznaky, príčiny a predchádzanie jeho vzniku v školskom prostredí

Cieľom prezentácie je poukázať na čoraz frekventovanejší jav v školskom prostredí, na indikátory jeho existencie a objektívne príčiny jeho vzniku. Práca taktiež ponúka stručný návod, ako Burnout - syndrómu možno predchádzať.

Bc. Jana Tencerová

Zvládanie stresu

Práca sa zaoberá stresom na pracovisku, jeho prejavmi a spôsobmi obrany proti nemu, príčinami, prevenciou a prostriedkami na jeho odstránenie.

Bc. Erika Molnárová

Aplikačné prístupy zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na prezentovanie problematiky zvládnutia stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa z pohľadu pedagogického zamestnanca

Bc. Miroslava Mintálová

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na problém syndrómu vyhorenia, na jeho príznaky, príčiny, zdroje, okolnosti, oblasti, ale aj na to ako mu predchádzať a naučiť sa mu predchádzať a zvládať.

Mgr. Iveta Barusová

Syndróm vyhorenia
pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia obsahuje súhrnný pohľad na syndróm vyhorenia v profesii pedagogického a odborného zamestnanca. Bližšie špecifikuje etapy i príčiny jeho vzniku u pedagógov, jeho symptómy v kognitívnej, pocitovej, telesnej i sociálnej rovine.  Obsahuje i odporúčania a spôsoby prevencie pre pedagógov,  pri postrehnutí prvých príznakov vyhorenia.

Mgr. Ivana Poliaková

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia  pojednáva o syndróme vyhorenia pedagogického zamestnanca. Charakterizuje ho, poukazuje  na  príznaky a príčiny vzniku syndrómu. Vymenúva oblasti najčastejšieho výskytu syndrómu. Opisuje jednotlivé štádiá  a možnosti  jeho eliminovania.

Mgr. Ľubica Húsková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia charakterizuje stres, druhy stresu. Zaoberá sa príznakmi stresového stavu a jeho vplyvu na zdravie pedagóga. Praktická čas obsahuje preventívny program zameraný proti stresu.

Mgr. Daniela Cigáňová

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia charakterizuje osobnosť učiteľa, ktorý na stres a záťaž reaguje ako človek s osobnostnými charakteristikami a špecificky ako učiteľ. Pozornosť venuje najčastejšie vyskytujúcim sa stresovým faktorom pri výkone učiteľského povolania a antistresovému programu. Podrobnejšie sa zaoberá stresovými činiteľmi.

Mgr. art. Eva Blaškovičová, ArtD.

Prevencia pred vyhorením osobnosti – vhodné a nevhodné prístupy
v boji so stresom

Cieľom práce je identifikovať základné zdroje stresu u učiteľov, stručne popísať jednotlivé štádiá GAS, priblížiť spôsoby ako riešiť stresové  situácie a  predchádzať syndrómu vyhorenia osobnosti

Erika Polenová, DiS. Art

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na stres a syndróm vyhorenia u pedagogických zamestnancov. Poukazuje na prejavy a príčiny stresu a možnosti jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciam vyhorenia učiteľov.

Mgr. Denisa Cimbaliková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom mojej práce je poukázať na problematiku stresu v pedagogickej profesii. Práca vymedzuje základné pojmy ako druhy stresu, stresové mechanizmy, záťaže, príznaky stresu, čo je všeobecný adaptačný syndróm. Opisuje problematiku stresu vsadenú do pedagogického prostredia a jeho dôsledky na zdravie učiteľov.

Mgr. Eva Gumanová

Syndróm vyhorenia

(burn-out) -

jeho príčiny a príznaky v učiteľskej profesii, spôsoby prevencie

Cieľom prezentácie je definovať problematiku syndrómu vyhorenia v učiteľskej profesii, všíma si príčiny vyhorenia pedagogických pracovníkov a ponúka možnosti jeho minimalizácie v školskom prostredí. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Vladimír Markovič

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca definuje stres, zaoberá sa rôznymi druhmi stresu a zároveň poukazuje na hlavné stresory v školstve. Cieľom práce je zdôrazniť vplyv stresu pedagogického a odborného zamestnanca na zdravie a psychiku. Práca je spracovaná v MS PowerPoint-e.

Agnesa Rubintová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je ozrejmiť  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a ich elimináciu v školskom prostredí.

PaedDr. Marek Ölvecký

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu a delenie stresu, rozpisuje krátkodobé prejavy stresu vo fyziologickej, emocionálnej a behaviorálnej oblasti. Rozpisuje individuálne  psychické a fyzické príčiny stresu v učiteľskom prostredí. V práci  je spracované  vyhorenie učiteľa a prevencia proti stresu.

Ing. Zuzana Bystrianska

Od stresu  k  „burn-out“  syndrómu  v práci učiteľa  a ako im predchádzať

Práca je zameraná na charakteristiku, druhy, príznaky a príčiny stresu v práci učiteľa. Oboznamuje s definíciou, vývojom, fázami a príznakmi syndrómu vyhorenia učiteľa ako dôsledku chronického stresu, reakciami na vyhorenie a predchádzanie syndrómu vyhorenia asertivitou.

Ing. Mária Zajičková

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá pojmom stres, jeho druhmi a príčinami, poukazuje na syndróm vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov, ich štádiami, systémom regulácie, pomenúva stresory, spôsoby a rady ako sa so stresom vyrovnať, ale aj ako mu predísť.

Bc. Zuzana Ondrušová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá stresom v učiteľskom prostredí- jeho charakteristikou, druhmi, príznakmi  a dôsledkami jeho pôsobenia na pedagógov. V záverečnej časti ponúka konkrétne typy a rady pre učiteľov ako dostať stres pod kontrolu. Prezentácia je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Mgr. Ivana Ondrejčíková

Prevencia a zvládanie stresu

Prezentácia je zameraná na problematiku stresu v práci  učiteľ, poukázať na riešenie problematiky a tým predchádzať vyhoreniu učiteľa.

Mgr. Mária Faltinová

Charakteristika  a druhy stresu pedagogického a odborného

zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na charakteristiku stresu, stresového mechanizmu, poukázať na príznaky stresového stavu a zdôrazniť vplyv stresu na zdravotný stav človeka.

Mgr. Ingrid Fabianová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je poukázať na problematiku syndrómu vyhorenia u pedagógov a odborných asistentov, možnosti prevencie  a zlepšenie pracovných podmienok v školskom prostredí.

Bc. Iveta Říhová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku a následky stresu v práci učiteľa a pedagogického pracovníka. Hľadanie možností eliminovať stres, čím zabránime negatívnym následkom syndrómu vyhorenia.

Mgr. Gabriela Kutálková

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov. Poukazuje na príčiny, príznaky, fázy a možnosti prevencie syndrómu vyhorenia.

Martina Szombathová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Mária Rosinská

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Sandra Sládečeková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Adriana Baková

Sebareflexia práce učiteľa

Práca sa zaoberá fázami, funkciami, metódami a významom sebareflexie v práci učiteľa.

Mgr. Jana Stančíková

Prevencia stresu a predchádzanie syndrómu vyhorenia

Prezentácia  upozorňuje  na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukazuje na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, ale aj dôležitosť relaxácie, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Rastislav Brezňák

Možnosti eliminácie zdrojov stresu v práci učiteľa.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Rastislav Bálint

Syndróm vyhorenia

pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku a súhrnný pohľad na syndróm vyhorenia v profesií pedagogického a odborného zamestnanca, pričom poukazuje na to, že syndróm vyhorenia postihuje všetky roviny osobnosti pedagóga. Poukazuje na prejavy a príznaky, taktiež spracováva možnosti prevencie vyhorenia. Cieľom je upozorniť na problém vyhorenia pedagóga a naviesť na vhodné riešenie.

Mgr. Juraj Gregor

Charakteristika  a druhy stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, druhy stresov, príčiny, prejavy stresu, mechanizmus stresu a záťaž u pedagogického zamestnanca, poukázanie na existenciu GAS ako všeobecného adaptačného syndrómu a vplyv stresu na zdravotný stav (choroby zo stresu) a prevenciu stresu. Prezentácia je spracovaná v programovom prostredí Power Point.

Miloš Blaško, Mgr.

Zvládanie záťažových situácií v práci pedagóga

Cieľom práce je upozorniť na  problematiku stresu v práci pedagogických pracovníkov pracujúcich v RC, poukázať na zdroje, prejavy a adaptáciu na stres a priblížiť im aj syndróm vyhorenia. 

Mgr. Svetozár Prokeš

Aktivity smerujúce na prevenciu a zvládanie  syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia a aktivity v rámci školy zamerané na prevenciu.

Mgr. Štefánia Novysedláková

Zvládanie stresu a záťažových situácií pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Zoltán Bacskai

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Záverečná práca definuje pojmy vyhorenie, stres, typy stresov a ich príčiny so zameraním na pedagogickú prax. Poukazuje na hlavné stresory v šškolskom prostredí , jednotlivé fázy vyhorenia a symptómy syndrómu vyhorenia u učiteľa. V závere poukazuje na spôsoby zvládania vyhorenia a  asertívne správanie ako prostriedok na zvládanie záťažových situácií v školskej praxi.

Mgr. Helena Kádašiová

Stres a syndróm vyhorenia v učiteľskej profesii

Cieľom prezentácie je v krátkosti charakterizovať základné pojmy, príčiny stresu a jeho vplyv na pedagóga. Ďalej sa zaoberá všeobecným adaptačným syndrómom (GAS) a poukazuje na príznaky, fázy syndrómu vyhorenia učiteľov. Zároveň ponúka stratégie na prekonanie stresu v pedagogickej profesii.

PaedDr. Ivana Palková

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Práca prezentuje  problematiku syndrómu vyhorenia v školskom prostredí. a je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy, príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie syndrómu vyhorenia a eliminácie stresu pedagogického a odborného zamestnanca..

PaedDr. Antónia Tchuríková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci pedagogických zamestnancov, poukázať na príčiny stresu, vplyv pracovného prostredia na stres, prejavy a účinky stresu, spôsoby zvládania stresu, poukázať  na prevenciu pred stresom. Poukazuje na špecifiká stresorov v práci pedagogických zamestnancov.

Mgr. Ján Tchurík

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je poznanie podstaty stresu, jeho príčiny vzniku v práci pedagóga a  prejavy s možnosťou hľadania východísk pre zvládnutie stresu a eliminovanie negatívneho vplyvu na pracovný výkon a zdravie učiteľa.

Mgr. Renáta Kosturská

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu a jeho vplyv na  prácu učiteľa, možnosti jeho eliminácie, a tým možnosti predchádzať syndrómu vyhorenia, ktorý pociťuje veľká skupina pedagógov.

Mgr. Peter Fedor

Prevencia syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Cieľom práce  je poukázať na  prejavy a príčiny vyhorenie.
Práca ponúka najmä možnosti  prevencie vyhorenia  pedagogických zamestnancov.

Mgr. Daniela Klimová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia sa zameriava na objasnenie pojmu stres, pričom sa špecifikuje na stres pedagogického a odborného zamestnanca a popisuje faktory jeho pracovnej záťaže. Práca poskytuje charakteristiku jednotlivých druhov stresu,zaoberá sa reakciou na stres, príznakmi stresového stavu a poukazuje tiež na vplyv stresu na telesné zdravie a psychický stav.

Mgr. Darina Deáková

Syndróm vyhorenia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Prezentácia je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy, príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie syndrómu vyhorenia a eliminácie stresu v školstve.

PhDr. Iveta Chovančíková

Stres ako jedna z príčin syndrómu vyhorenia

Cieľom práce je charakterizovať pojem stresu, jeho prejavy a príčiny vzniku u pedagogického pracovníka a poukázať na jeho priamu väzbu so syndrómom vyhorenia.

Zároveň práca poukazuje na možnosti ako obmedziť pôsobenie stresorov v práci pedagogických pracovníkov a návody ako predchádzať syndrómu vyhorenia.

Mgr. Rastislav Španka

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom  pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľom prezentácie je analyzovať problematiku stresu v živote pedagóga. V prezentácii sú definované individuálne psychické príčiny vzniku stresu, osobnostné vlastnosti pedagógov, faktory vzniku stresu a druhy stresov v učiteľskom povolaní. Súčasťou je aj niekoľko námetov zameraných na elimináciu stresu, ktoré sú bližšie popísané v časti antistresový program pre každého.

PaedDr. Martina Jakabšicová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia sa venuje téme Zdroje pracovného stresu pedagogického      a odborného zamestnanca.  Obsahom práce je stres v organizácii - tomto prípade v podmienkach špeciálnej základnej školy. Ďalej definuje stresory v pracovnom prostredí: pracovné podmienky, časovú záťaž a termínované úlohy, mimoriadnu zodpovednosť, konfliktné roly a neistotu, rozvoj profesijnej kariéry, zmeny    v organizácii, interpersonálne vzťahy v organizácii, konflikt medzi prácou a ostatnými rolami. Záver práce tvoria 2.antistresové aktivity určené pre pedagogických zamestnancov.

PaedDr. Jana Bernátová

Aplikačné prístupy zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom prezentácie je poukázať na problematiku zvládania stresu v edukačnom prostredí, priblížiť danú problematiku a v krátkosti charakterizovať základné pojmy ako je stres, jeho formy, príznaky a mechanizmy. Nachádza sa tu praktická ukážka zameraná na sebareflexiu.

Mgr. Veronika Lutzová

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Cieľom práce je definovať stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa, oboznámiť sa s druhmi stresu a fázami syndrómu vyhorenia. Poukázať na prejavy  a príčiny stresu, a zároveň ako predchádzať týmto signálom. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Bc. Jana Hliničanová

Ako zvládnuť stres

Záverečná prezentácia je zameraná na charakteristiku hlavných faktorov stresu a stratégií zvládania stresu. Cieľom je zoznámiť sa s rôznymi metódami i  postupmi zvládania stresu v edukačnej činnosti pedagogického pracovníka.

Anna Lehotská

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá charakteristikou a druhmi stresu. Poukazuje na príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav pedagogického zamestnanca.

Jela Belobradová

Charakteristika a druhy stresov pedagogického a odborného zamestnanca

Práca sa venuje téme: "Stres v učiteľskej profesii". V teoretickej časti vymedzuje pojem a charakteristiku stresu, druhy stresu a jeho fázy. Opisuje spúšťací mechanizmus stresu v profesii učiteľa, stupne stresu a príznaky. Taktiežž uvádza prejavy stresu v myslení, správaní, emóciách a telesné príznaky, syndróm GAS a možné

choroby zo stresu. V závere uvádza praktické skúsenosti zvládania stresu v ŠKD.

Alena Debnárová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na faktory a zdroje stresu pedagogického zamestnanca. Zaoberá sa aspektmi vplyvu stresu a spôsobom jeho zvládania. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Beáta Forgáčová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia ponúka súhrnný pohľad na syndróm vyhorenia v profesií pedagogického a odborného zamestnanca, pričom poukazuje na to, že syndróm vyhorenia postihuje všetky roviny osobnosti pedagóga. Bližšie ššpecifikuje príznaky a príčiny vzniku u pedagógov, ako i vplyv šškolského prostredia na vznik syndrómu vyhorenia. Za najdôležitejšie považuje prevenciu a ponúka konkrétny návod ako dopad tohto syndrómu minimalizovať.

Mgr. Zuzana Hlavnová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je definovať a vyvodiť príčiny vzniku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Rozoberá hlavné stresory  v školstve a fázy procesu burnout. Zaoberá sa aj možnosťami antistresových opatrení.

Mgr. Viera Adamusová

Syndróm vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca, poukázať na prejavy, príčiny syndrómu vyhorenia, možnosti prevencie a eliminovania vzniku vyhorenia u týchto pracovníkov.

Mgr. Zdenka Opálková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci pedagogického a odborného zamestnanca, poukázať na vplyv stresu na zdravotný stav, uvedomiť si, že zvládanie stresových situácií a odpočinok vedie k posilneniu organizmu a zvýšeniu odolnosti voči stresu, zároveň  je príležitosťou k sebapoznaniu a sebareflexii.

Bc. Mária Vrábľová

Zvládanie stresu a záťažových situácií pedagogického a odborného  zamestnanca

Cieľom  práce je upozorniť na stres v práci učiteľov a pedagogických zamestnancov na príčiny a prejavy, zároveň delenie stresu a predchádzanie záťažovým situáciám. Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií, možnosti riešenia distresových situácií.

Mgr. Eva Košťalová

Stres v práci pedagogických zamestnancov

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci pedagogických zamestnancov, poukázať na príčiny stresu, vplyv pracovného prostredia na stres, prejavy a účinky stresu, spôsoby zvládania stresu, poukázať  na prevenciu pred stresom a antistresové programy, čím sa vo veľkej miere predíde stresujúcim situáciám.

Mgr. Zuzana Pavličková

Funkcionálna analýza v sebadiagnostike stresu

Práca predstavuje jednu z metód zvládania stresových situácií vhodnú aj pre pedagogických zamestnancov. Vybranú metódu demonštruje na modelových situáciách, metóde bludných kruhov a načrtáva modelové riešenie.

PaedDr. Ľubica Ostrožlíková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je definovať pojem stres, príčiny stresu a vplyv stresu na pedagóga. Poukazuje na zdroje stresu a zároveň na choroby spôsobené stresom. Ponúka stratégie zvládania stresu v pedagogickej profesii.

Mgr. Dušan Legenza

Prejavy stresu a syndróm vyhorenia učiteľa na strednej škole

Prezentácia vysvetľuje - čo spôsobuje stres v školskom prostredí, aké sú prejavy stresu u učiteľa a aké u žiaka. Ponúka riešenia ako prekonať stres, aby nedošlo k vyhoreniu učiteľa.

Mgr. Marta Dubová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagogického a odborného zamestnanca. Prezentácia je zameraná na príznaky, fázy, priebeh a dôsledky syndrómu vyhorenia. Taktiež poukazuje na možnosti prevencie a zvládania tohto syndrómu.

Bc. Jana Mešárová

Charakteristika  a druhy stresu
 pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je definovať stres, druhy stresu a príznaky stresu. Podrobnejšie rozoberám všeobecný adaptačný syndróm a vplyv stresu na pedagogického a odborného zamestnanca.

Katarína Filová

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Prezentácia je zameraná na charakteristiku, priebeh, prejavy, príčiny, reakcie a dôsledky syndrómu vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca. Zároveň poskytuje odporúčania a možnosti v rámci prevencie syndrómu vyhorenia a eliminácie stresu v školstve.

Bc. Elena Hrabovská

Vplyv školského prostredia na syndróm vyhorenia v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu, možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov v edukačnom prostredí. Prezentácia zároveň predkladá návrhy antistresových opatrení.

Bc. Beáta Bukaiová

Stres v povolaní učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Bc. Ladislav Bukai

Stres učiteľa  v edukačnom prostredí

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Oľga Hraníková

Vplyv školského prostredia, pracovných  podmienok   a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov

Mgr. Blanka Mellenová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Cieľom prezentácie je charakterizovať stres, oboznámiť sa s druhmi stresorov, osobnostnými vlastnosťami a faktormi, ktoré vplývajú na vznik stresu a možností ich eliminovania.

Ing. Miriam Bezušková

Prevencia stresu a predchádzanie syndrómu vyhorenia

Cieľom práce  je poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Jozef Kolník

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

 

Prezentácia je zameraná na stres a syndróm vyhorenia u učiteľov. Cieľom práce je pochopiť, že pri  práci – službe s ľuďmi je syndróm vykorenia veľmi aktuálny a vážny. Treba poznať ako sa chrániť a sledovať signály, ktoré tomuto stavu predchádzajú.

 

Mgr. Peter Filip

Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií

Záverečná práca je zameraná na rôzne stratégie zvládania záťažových situácii a stresu u pedagógov v školskom prostredí. V závere ponúka spektrum odporúčaní na znižovanie stresu a syndrómu vyhorenia u učiteľov z praxe riaditeľov škôl.

Mgr. Viera Lohyňová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia pedagogických pracovníkov, poukazuje na prejavy a syndrómy, a taktiež spracováva možnosti prevencie vyhorenia. Cieľom je upozorniť na problém vyhorenia pedagóga a naviesť na vhodné riešenie.

Mgr. Daša Skovajová

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca, poukázať na prejavy pracovného stresu a stresory v pracovnom prostredí školy.

Mgr. Jozef Šimunek

Charakteristika  a druhy stresu
pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia informuje o strese vo všeobecnosti, vymenúva druhy a prejavy stresov a bližšie ich rozoberá. Ďalej sa zaoberá dopadom stresu na zdravotný stav človeka, všeobecným adaptačným syndrómom (GAS) a najmä stresom v učiteľskom povolaní.

Mgr. Renáta Šmáliková

Prevencia a zvládanie stresu pedagogických zamestnancov v ZŠ pri zdravotníckom zariadení

Prezentácia, ktorej cieľ tvorí prevenciu a zvládanie stresu pedagogického zamestnanca v ZŠ pri zdravotníckom zariadení, je zameraná na spánok a jeho účinky s dôrazom na poruchy spánku.

Mgr. Lenka Urbanská

Charakteristika a druhy stresu, prejavy a príčiny stresu, stratégie zvládania stresu a techniky relaxácie v práci pedagóga.

Cieľom práce je poukázať na druhy stresu, jeho príčiny a prejavy a základné stratégie prekonávania stresu v učiteľskom povolaní. Práca je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

Andrea Černá, DiS.

Prevencia a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na prevenciu a zvládnutie stresu, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Cieľom je správne využívanie emocionálnej inventúry, psychohygieny,  autogénneho  tréningu, spánku, pohybu a športu.

Mária Bednárová

Syndróm vyhorenia – rizikové faktory, možnosti prevencie a jeho riešenie  v práci učiteľa.

Cieľom práce  je analyzovať  problematiku vyhorenia v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny syndrómu vyhorenia a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Diana Kamenistá

Charakteristika a druhy stresu pedagogického zamestnanca

Cieľom práce  je upriamiť pozornosť na  problematiku stresu v živote človeka/učiteľa. Poukázať na miesto stresu v našom živote prostredníctvom  prejavu a príčiny. Uvedomiť si, že stres je každodennou súčasťou a učí nás spoznávať samých seba a predísť tak hroziacim negatívnym vplyvom, ktoré stres môže spôsobiť v budúcnosti.

Eva Režná, DiS.

Aplikačné prístupy zvládania stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je poukázať na skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou osobnosti učiteľa je sebareflexia, sebadisciplína,  psychohygiena a sebavýchova, prinášajúce postupné zrenie osobnosti.  Pri sebareflexii prichádza k opisu, analýze, hodnoteniu, usporiadaniu a zovšeobecneniu vlastných pedagogických poznatkov a skúseností. Učiteľova osobnosť a jej schopnosť sebaovládania, ktoré je dosiahnutím podriadenosti zmyslov vôli človeka, schopnosti riadiť svoje vlastné správanie, reakcie, hnutia a city prejavujúce sa v procese zrenia.

Judita Němečková

Zdroje pracovného stresu pedagogických zamestnancov

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu pedagogického zamestnanca, definuje stres, učiteľský stres (vymedzenie pojmu),druhy stresu, zaoberá sa zdrojmi stresu, stresormi v pracovnom prostredí školy, medzi ktoré patria: pracovné podmienky, časová záťaž, termínované úlohy, zodpovednosť, konflikty, profesijný rozvoj a interpersonálne vzťahy.

Mgr. MgA. Katarína Trenčanská

Zdroje pracovného stresu v edukácii

Cieľom práce je  poukázať na stresové faktory, ktoré spôsobujú negatívny vplyv na pracovnú činnosť. Tie eliminujú motiváciu zamestnanca, spôsobujú konflikty, tenziu, monotónnosť práce, čo znižuje efektivitu samotného výkonu. Takáto činnosť sa stáva nekvalitnou a vytvára nedobrý obraz celej organizácie.

Rozália Habová, DiS.

Prevencia a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je  upozorniť na  zásady psychickej pohody a fyzického zdravia spojeného so správnymi stravovacími návykmi, a podpory emocionálneho tréningu v práci a odbore pedagogického zamestnanca.

Mgr. art. Adriana Vallová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je navrhnúť možnosti ako eliminovať zdravotné problémy a zároveň sa pokúsiť predísť stresu, napätiu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca prostredníctvom hierarchie potrieb, sociálnej opory, meditácie, psychoterapie a zdravého životného štýlu...

PaedDr. Viktória Krajčírová

Vplyv organizácie práce na stres v práci vychovávateľa.

Prezentácia, ktorej cieľ tvorí antistresový program pedagogického zamestnanca, je zameraná na zvládanie stresu v školskom prostredí.

Ing. Bc. Zuzana Lednárová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na problematiku syndrómu vyhorenia, jeho príčiny, fázy, ako aj možnosti prevencie a vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce učiteľa naň.

Viera Cabadajová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v učiteľskej profesii, charakterizovať jeho príznaky, príčiny a fázy, objasniť možnosti  prevencie syndrómu vyhorenia.

Bc. Jana Lišková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na druhy a mechanizmy stresu ako aj príznaky stresov a taktiež vplyv stresu na zdravotný stav pedagogického a odborného zamestnanca.

PaedDr. Daniela Malá

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa a odborného zamestnanca, poukázať na  prejavy a príčiny stresu, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Alena Ondrovičová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca.

Cieľom práce je upozorniť na problematiku syndrómu vyhorenia v práci učiteľa, poukázať na prejavy a príčiny syndrómu vyhorenia a jeho eliminovania. Taktiež poukazuje na vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca.

Ľubica Jirková

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na prejavy a príčiny vzniku stresu a vyhorenia v učiteľskej profesii, jeho fázy a možnosti jeho eliminovania. Navrhuje prevenciu syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Mgr. Iveta Chovancová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca podáva stručnú charakteristiku pojmu stres, vymedzuje jeho príčiny, opisuje príznaky. Navrhuje možnosti prevencie, a predstavuje spôsoby jeho  eliminácie. Podáva prehľad chorôb zo stresu, a uvádza prostriedky, ktorými ho možno z tela  odstrániť.

 

 

PaedDr. Andrea Vallová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia u pedagogických a odborných zamestnancov. Poukázať  na  prvotné signály, prejavy a príčiny jeho vzniku, možnosti  eliminovania jeho nástupu, čím sa predíde alebo spomalí  jeho nástup.

Mgr. Adela Chudá

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom je poukázať na druhy stresu, príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav učiteľov a odborných zamestnancov.

Mgr. art Gabriel Škriečka

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia podáva stručnú charakteristiku pojmu stres a syndróm vyhorenia, reakciu na stres, vymedzuje zdroje pracovného stresu, jeho príčiny a príznaky syndrómu vyhorenia v edukačnom prostredí. Analyzuje osobnostné vlastnosti  a ohrozenia pedagogických zamestnancov stresom, syndrómom vyhorenia, ďalej navrhuje možnosti prevencie a spôsoby jeho  eliminácie.

Mgr. Alena Kolníková

Proces zvládania záťažových situácií učiteľa

Prezentácia je zameraná na záťažové situácie v živote každého človeka – stres , frustrácia, deprivácia a konflikt. Cieľom práce je pochopiť, aké sú   prejavy  nezvládania záťažových situácií a aká je stratégia ich zvládania.

Mgr. Kĺčová Ivana

Vplyv stresu na osobnosť pedagóga

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Janka Krištofová

Zvládanie stresu a záťažových situácií v edukačnom procese

Prezentácia  poukazuje na  zachovanie alebo znovuobnovenie psychickej a  fyzickej rovnováhy pedagogického zamestnanca so zameraním na  elimináciu počtu  stresových  situácií v priebehu pracovného dňa, zmenou spôsobu zaobchádzania so stresovou situáciou v edukačnom prostredí.

Mgr. Eva Migaľová

Stres a jeho zvládanie

Prezentácia popisuje  druhy stresu a príčiny, ktoré vedú k stresovým situáciám v edukačnom prostredí.

Mgr. Marcela Perenčajová

Charakteristika  a druhy stresu  pedagogického zamestnanca

Cieľom prezentácie je charakteristika stresu, jeho druhy a príznaky. V závere je rozpracovaný všeobecný adaptačný syndróm  a vplyv stresu na zdravotný stav pedagóga.

Mgr. Ľuboslava Turčanová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia definuje stres, druhy stresu a príznaky stresu. Podrobnejšie rozoberá vplyv stresu na pedagogického zamestnanca a fázy vyhorenia učiteľa.

Mgr. Katarína Pribilincová

Syndróm vyhorenia

Prezentácia nás oboznámi so stresom a jeho negatívnymi prejavmi v edukačnom prostredí. Prevedie nás od prvých prejavov  vyhorenia až po úplné vyhorenie. Bližšie nás oboznámi so všetkými piatimi fázami, ktoré vedú k úplnému vyhoreniu. Ponúkne nám tiež niektoré z antistresových  opatrení.

Mgr. Miroslava Zacharová

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca

Cieľom prezentácie je poukázať na problém syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi. Prináša teoretické poznatky čo znamená syndróm vyhorenia, jeho príznaky, fázy a typy ako mu predísť.

Mgr. Beáta Škytová

Druhy stresorov v práci učiteľa - charakteristika a identifikácia

Cieľom práce je oboznámiť sa  s druhmi stresorov, osobnostnými vlastnosťami a faktormi, ktoré vplývajú na vznik stresu. Spoznať stresory v práci  učiteľa.

Mgr. Marianna Balašková

 

 

Zvládanie stresu a záťažových situácií pedagogického zamestnanca

Záverečná práca je zameraná na stres v práci pedagogického zamestnanca. Zaoberá sa rôznymi aspektami vplyvu stresu na osobnosť pedagóga, zdrojom a príčinám stresu pedagogických zamestnancov, prejavom stresu, spôsobom jeho zvládania a obrane pred jeho pôsobením. Súčasťou záverečnej práce sú aj dva testy pre pedagógov, pomocou ktorých jednoducho zistia, či sú v strese a či im hrozí syndróm vyhorenia.

Mgr. Eva Kalmanová

Stres v povolaní učiteľa a jeho zdroje

Prezentácia je zameraná na definovanie pojmu učiteľský stres, jeho príčiny, vplyv a následky v práci učiteľa. Rozoberá  jednotlivé stratégie zvládania stresu v edukácii.

Mgr. Monika Dovalová

Mobbing - psychoteror na pracovisku

Prezentácia je venovaná téme "mobbing". Jej cieľom je rozobrať procesy mobbingu, jeho prejavy, prostriedky, techniky i dôsledky. Záver obsahuje formy ochrany.

Mgr. Andrea Vrbinská

 

 

 

 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností u žiakov 2.stupňa ZŠ

Cieľom práce v teoretickej časti je priblížiť žiakom základné informácie o  komunikácii a získa odpovede na otázky: Čo bráni otvorenej komunikácii a ako ju možno zlepšiť. Práca zdôrazňuje základné komunikačné techniky, ktorými sú umenie klásť otázky, umenie aktívne počúva a asertívne komunikovať. V praktickej časti práca poskytuje konkrétne techniky na rozvíjanie komunikačných schopností. Dôležitú pozornosť venuje súladu medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, nácviku spätnej väzby a prijímaniu pochvaly a kritiky asertívnym spôsobom.

Mgr. Alena Vontorčíková

Zásady psychohygieny v prevencii a zvládaní stresu pedagogického zamestnanca  

Práca sa zaoberá aktuálnym problémom psychohygieny pedagogických zamestnancov a jej prevenciou. Charakterizuje všeobecný pohľad na zdravie a stres, jeho prejavy, príčiny a následky v psychike učiteľa. Rozoberá  konkrétne jednotlivé zásady  psychohygieny, ich kritériá, podmienky ktoré môžeme ovplyvniť, ako aj spôsoby ako predchádzať záťaži a stresu.

Mgr. Oľga Ághová

Dlhodobý stres a jeho dôsledky na osobnosť učiteľa

Cieľom práce je upozorniť na dlhodobý stres v edukačnom prostredí a jeho dôsledky na osobnosť učiteľa. Prezentácia vymedzila základné pojmy, stres, druhy stresu, osobnosťučiteľa. Výstup analyzuje hlavné stresory v učiteľskom povolaní, ako pôsobí stres na osobnosťa výkon učiteľa.

Mgr. Oto Mareček

Stres a syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v edukácii, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.  Prvá čas prezentácie je venovaná stresu a definuje fázy, faktory, ochorenia zo stresu a odolnosťvoči  nemu. Druhá čas je zameraná  na syndróm vyhorenia a jeho priblíženie v edukácii. Záver je venovaný  liečbe a prevencii syndrómu vyhorenia.

Mgr. Renáta Onderčová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického  a odborného zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá problematikou stresu. Opisuje druhy stresu, stresový syndróm, príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav.  Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

PaedDr. Peter Folvarčík

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Práca opisuje príznaky, etapy, priebeh a dôsledky syndrómu vyhorenia, spôsobmi ako mu predchádzať, korigovať jeho dôsledky na prácu učiteľa. Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Mgr. Beáta Štefančíková

Charakteristika  a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa a odborného zamestnanca, poukázať na  prejavy a príčiny stresu,  stresory v pracovnom prostredí školy, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov. Práca je v programe MS Power Point.

Mgr. Nadežda Rurová

Prevencia a zvládanie stresu pedagogických a odborných zamestnancov

Cieľom práce je prevencia a návody a postupy ako zvládať stres a situácie s tým spojené u  pedagogických a odborných zamestnancov.  Objasňujú sa v nej pojmy psychohygiena, autogénny tréning, poruchy spánku, zásady stravovania, interpersonálne konflikty a ich riešenie, emocionálna inventúra. Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Mgr. Ivana Zimová

Charakteristika  a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia s názvom Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca – bola inšpiráciou hlavne vďaka svojej dôležitosti – Stres je chorobou posledných desaťročí . Prezentácia  oboznamuje s charakteristikami a druhmi stresu, príznakmi stresového stavu. Analyzuje pojem GAS a vplyvy stresu na náš zdravotný stav. Výstup je spracovaný v MS PowerPoint.

Mgr. Beáta Čižmárová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce je poukázať na čoraz častejšie sa vyskytujúci fenomén dnešnej doby a to stres v živote človeka, ktorý neobcháda ani pedagogických zamestnancov. Práca poukazuje na druhy a príznaky stresu, jeho dopad na zdravie človeka a riziko vzniku psychosomatických a duševných chorôb.

Mgr. Iveta Masníková

SYNDRÓM VYHORENIA PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Jozef Bakoš

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Viktória Teplanová

Charakteristika  a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Práca definuje pojem stres, rozoberá druhy, príčiny, prejavy  stresu. Hovorí o stresoroch na pracovisku a zásadách zvládnutia stresu. Práca je spracovaná v programe MS PowerPoint.

Mgr. Katarína Miškelová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia popisuje príznaky , príčiny a možnosti prevencie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Mgr. Viera Sitárová

Charakteristika, druhy stresu, jeho príčiny a choroby, ktoré vyvoláva. Typy, ako s ním zatočiť

Práca vysvetľuje pojem stres, jeho príčiny a faktory, ktoré ho vyvolávajú. Tiež upozorňuje na choroby, ktoré stresom vznikajú a ponúka typy, ako mu predchádzať.

Mgr. Slavomíra Markusová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na problematiku syndrómu vyhorenia v práci pedagógov, na príčiny, prejavy, priebeh vyhorenia a na činnosti, ktoré môže učiteľ uplatniť pri predchádzaní syndrómu vyhorenia.

Mgr. Ľubomír Levák

Stres , jeho zvládanie a

prevencia v práci pedagogického

zamestnanca

Cieľom práce je upozorniť na problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na prejavy a príčiny stresu a možnosti jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľa. Práca definuje stres a je zameraná na jeho zvládanie a prevenciu, odbúravanie stresových situácií.

PhDr. Ľubica Ďurišová Vanková

 

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Práca je zameraná na prejavy a príčiny vzniku stresu a vyhorenia v učiteľskej profesii, jeho fázy a možnosti jeho eliminovania. Navrhuje prevenciu syndrómu vyhorenia v práci učiteľa. Je spracovaná v programe MS Power Point.

Mgr. Božena Krajmerová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku syndrómu vyhorenia v učiteľskej profesii, charakterizovať jeho príznaky, príčiny a fázy ,objasniť možnosti  prevencie syndrómu vyhorenia.

Mgr. Adriana Rákošová

Stres, jeho zvládanie a prevencia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia charakterizuje duševné zdravie, stres a záťaže v práci učiteľa s dôrazom na rozpoznanie týchto záťaží a využitie možností ako im predchádzať alebo ich odbúravať.

Mgr. Soňa Barcajová

Charakteristika  a druhy stresu
 pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je spracovaná v prostrední Power Point. Cieľom je poukázať na druhy stresu, príznaky stresového stavu a vplyv stresu na zdravotný stav učiteľov a odborných zamestnancov.

Mgr. Lucia Hudáková

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Práca uvádza teoretické východiská toho, čo syndróm vyhorenia je a zároveň poskytuje overené aj inovačné tipy, ako ho riešiť.

PaedDr. Jana Somogyiová

Prevencia a

zvládanie stresu

v edukačnom

prostredí

Práca je zameraná na prejavy a príčiny vzniku stresu učiteľa, jeho zdroje, možnosti eliminovania a rôzne stratégie prekonávania stresu v učiteľskej profesii. Je spracovaná v programe MS Power Point.

Mgr. Miloslav Cisko

Stres a syndróm vyhorenia – prejavy, prevencia, riešenie

V prezentácii je stres charakterizovaný ako aktuálny problém, je tu uvedená jeho charakteristika. Navrhujú sa tu tiež spôsoby predchádzania a riešenia stresových situácií.

Mgr. Marta Ovcarčíková

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa. Jeho zvládanie a prevencia

Prezentácia je zameraná na špecifiká a druhy stresu v edukácii. Cieľom práce je teoretické analyzovanie stresu, objasnenie prejavov a príčin stresu u učiteľov a charakterizovanie možnosti jeho eliminovania ako prevencie vzniku syndrómu vyhorenia. Práca je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

Mgr. Maya Howard

Syndróm vyhorenia

Cieľom práce  je vysvetliť čo je syndróm vyhorenia, ako mu predchádzať a ako s ním bojovať.

Mgr. Mária Krettová

Prevencia a zvládanie stresu                              pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na duševné zdravie a význam psychohygieny. Prezentácia je zameraná na to, čo ovplyvňuje naše duševné zdravie a aké sú podmienky psychohygieny. Práca upozorňuje na  účinky spánku, zásady zdravého stravovania, pohyb a šport a tiež autogénny tréning.

Mgr. Zuzana Vnenčáková

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Cieľom prezentácie je poukázať na stres ako príčinu vzniku syndrómu vyhorenia, na možnosti prevencie pred stresovými situáciami a tiež na spôsoby zvládania stresu.

Mgr. Ján Gemza

Charakteristika a druhy stresu
 pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Marta Mareková

Prevencia a zvládanie stresu   pedagogického a odborného zamestnanca

V prezentácii sú odborné rady, ktoré apelujú na  dôležitosť prevencie v práci,  na faktory ovplyvňujúce výkonnosť pedagogického zamestnanca (spánok, vhodné stravovanie, pohyb a šport, relexačno-pohybové aktivity) a návod ako zvládať konflikty a techniky riešenia konfliktov.

Mgr. Zuzana Petrášová

 

Syndróm vyhorenia a zvládanie stresu v práci učiteľa

Práca je zameraná na prejavy a príčiny vzniku stresu a vyhorenia, jeho fázy a možnosti jeho eliminovania v práci učiteľa. Je spracovaná v programe MS Power Point.

 

Mgr. Anna Bartková

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Prezentácia  je zameraná na pedagogického zamestnanca a zvládanie záťažových situácií s cieľom eliminácie stresu v edukačnej praxi.

Mgr. Renáta Viteková

Individuálny plán  dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá základnou charakteristikou syndrómu vyhorenia, jeho hlavnými príznakmi a vývojom. Záverečný výstup mapuje  hlavné stresory  autorky  a individuálny plán opatrení  proti vyhoreniu.

Mgr. Janka Laurová

Individuálny plán  dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Práca definuje pojem stres, rozoberá príčiny, prejavy  a fázy stresu. Ďalej sa venuje zásadám zvládania stresu, obzvlášť na pracovisku a vyhoreniu v edukácii. Autorka rozoberá na základe zvládnutých informácií vlastné stresory v práci učiteľa a sebareflexne navrhuje pre seba spôsoby zvládania stresu – prechádzky, mimoškolské aktivity s kolegami, ručné práce a zdravé stravovanie.

Mgr. Miriam Hačková

Individuálny plán  dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá základnou charakteristikou syndrómu vyhorenia, jeho hlavnými príznakmi a vývojom. Záverečný výstup uvádza, akým spôsobom sa snaží autorka predchádzať psychickému vyhoreniu.

Mgr. Soňa Haluzová

Individuálny plán  dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia teoreticky klasifikuje fenomény stres a syndróm vyhorenia. Zároveň prináša individuálny plán psychickej odolnosti využiteľný v pedagogickej praxi.Práca je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Radovan Šašala

Diagnostika a diferenciácia

syndrómu vyhorenia

Prezentácia diagnostikuje syndróm vyhorenia - burnout. Zameriava sa na príznaky psychickej, fyzickej a sociálnej  úrovni. Práca je spracovaná v MS PowerPoint.

PhDr. Ľubica Krajmerová

Syndróm vyhorenia a zvládanie stresu v práci učiteľa

Prezentácia teoreticky klasifikuje fenomény stres a syndróm vyhorenia. Zároveň prináša individuálny plán psychickej odolnosti využiteľný v pedagogickej praxi.

PaedDr. Róbert Mittermayer

Stres a vyhorenie v povolaní učiteľa

Prezentácia sa zameriava na definíciu stresu a vyhorenia v povolaní učiteľa. Charakterizuje základné východiská zvládania stresu a ako predchádzať vyhoreniu v pedagogickom povolaní.

Mgr. Mária Grešová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmov stres, pozitívny a negatívny  stres,  stresory  v škole  a zvládanie stresu v edukačnom prostredí. Práca upozorňuje na problematiku syndrómu vyhorenia a jeho príznaky, rizikové faktory syndrómu vyhorenia ako i zásady duševnej hygieny.

Aleksandar Čavić

Prevencia a zvládanie stresu

v edukačnom prostredí

Cieľom prezentácie je prehľadné zhrnutie zdrojov stresovanosti a príčin učiteľského stresu, ktorý súvisí aj so zdravím, životným postojom, pohybom, či súkromnými vzťahmi učiteľa, ako aj poukázanie na prevenciu a spôsoby zvládania tohto stresu v edukačnom prostredí.

Mgr. Helena Kasenčáková

Charakteristika a druhy stresu v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, druhy stresu a stresové situácie v edukatívnej praxi.

Mgr. Ľudmila Klimková

Zvládanie stresu a záťažových situácii

Cieľom  práce je poukázať na stresové situácie, príčiny stres. situácií  a ako sa im čo najľahšie vyhnúť, ako  reagovať v záťažovej situácii a ako predísť situáciám vyhorenia učiteľov. 

Mgr. Alena Tomková

Stres a jeho dôsledky na zdravie človeka

Prezentácia je zameraná na charakteristiku stresu, jeho výskyt v práci učiteľa a jeho dopad na ľudské zdravie.  Práca hovorí o tom, ako predchádzať a zvládať syndróm vyhorenia.

Mgr. Martina Dicová

Teória zvládania stresu a stresových situácii

Cieľom práce  je možnosť, ako sa vyvarovať stresu a stresovým situáciám, aby sa mohlo predísť  fáze vyhorenia.

PaedDr. Lucia Matišinová

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa a odborného zamestnanca, poukázať na  prejavy a príčiny stresu, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

PaedDr. Eva Gvotová

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia pedagogického zamestnanca

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na zdroje záťaže v práci učiteľa, navrhnúť minimálny protistresový program, definovať syndróm vyhorenia, poukázať na príznaky a fázy syndrómu vyhorenia,   navrhnúť možnosti prevencie syndrómu vyhorenia učiteľov.

RNDr. Zuzana Hradiská

Špecifiká a druhy stresu v edukácii

Prezentácia je zameraná na špecifiká a druhy stresu v edukácii. Cieľom práce je teoretické analyzovanie stresu, objasniť prejavy a príčiny stresu u učiteľov a charakterizovať možnosti jeho eliminovania ako prevencie vzniku syndrómu vyhorenia. Práca je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

Mgr. Monika Hurčíková

Faktory  ohrozujúce  osobnosť  pedagóga

Prezentácia je zameraná na špecifiká stresu a syndrómu vyhorenia v edukácii. Rozoberá faktory ohrozujúce osobnosť pedagóga, zdroje pracovného stresu v edukatívnom prostredí a stratégie prekonávania stresu pedagóga. Práca je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Henrieta Babeková

Syndróm vyhorenia v profesii učiteľa, jeho priebeh, prejavy, príčiny a prevencia.

Prezentácia sa zaoberá definíciou pojmu "syndróm vyhorenia", fázami vyhorenia od idealistického nadčenia v 1.fáze až po úplné vyhorenie, prejavmi syndrómu od prvotných cez akútne až po chronické. Ďalej sa práca venuje individuálnym, inštitucionálnym i spoločenským príčinám vyhorenia. Záver prezentácie ponúka desatoro pre učiteľa, antistresový program učiteľa ako prevenciu pred vyhorením. Práca je vypracovaná v programe Microsoft PowerPoint.

PaedDr. Zuzana Tináková

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmov stres, stres pozitívny a negatívny, stresové reakcie,  stresory v školstve, zvládanie stresu v práci  učiteľa,  vyhorenie, syndróm vyhorenia a jeho príznaky, rizikové faktory syndrómu vyhorenia, predchádzanie syndrómu vyhorenia, zásady duševnej hygieny, aktívny prístup k životu.

Mgr. Milena Bahureková

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca.

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmov a definície syndrómu vyhorenia, jeho príčinami, symptómami, prevenciou a terapiou. Práca poukazuje na hlavné príčiny vyhorenia u učiteľov a na možnosti prevencie a zvládania tohto syndrómu.

Mgr. Adriana Kĺbiková

Syndróm vyhorenia pedagogického zamestnanca.

Práca je zameraná na syndróm vyhorenia učiteľa, na príznaky a príčiny jeho vzniku.

Poukazujem na možnosti prevencie a zvládania tohto syndrómu.

Mgr. Eleonóra Čačaná

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je venovaná charakteristike,  odlišnosti syndrómu vyhorenia od iných psychických stavov, fázam procesu a tiežž jeho prevencii. Práca je vytvorená v programe MS Power Point.

Ľudmila Štangová

Stres, prevencia a povolania s najčastejším výskytom vyhorenia

Prezentácia poukazuje na najväčšie riziká, ktoré ovplyvňujú fyzické a psychické zdravie a ohrozené povolania.

Mgr. Zuzana Vraňáková

Charakteristika, druhy, prejavy a zvládanie stresu pedagogických a odborných zamestnancov

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a vzťahov medzi pojmami stres, stresor, reakcia na stres pedagogických zamestnancov a na základné možnosti prevencie stresu. Práca je vypracovaná v MS POWERPOINT.

Mgr. Alica Olachová

Charakteristika a druhy stresu, syndróm vyhorenia - prejavy, fázy, prevencia a zvládanie

Prezentácia vymedzuje pojmy stres, druhy, prejavy a príčiny vzniku stresu. Zameriava sa tiežž na syndróm vyhorenia, jeho prejavy a prevenciu. Práca je vypracovaná v MS POWERPOINT.

RNDr. Jana Šátková

Syndróm vyhorenia – jeho symptómy, fázy a príčiny vzniku v práci pedagogických zamestnancov.

Prezentácia definuje termín syndrómu vyhorenia (burn-out efect), jeho prvotné, akútne a chronické príznaky, charakterizuje fázy procesu vyhorenia, symptómy syndrómu vyhorenia u učiteľa ako aj príčiny vyhorenia u učiteľov.

Mgr. Ingrid Duláková

Syndróm vyhorenia v edukatívnej praxi

Prezentácia vymedzuje pojmy stres, druhy stresu, zdroje, prejavy a zvládanie v práci pedagogického zamestnanca. Zameriava sa na syndróm vyhorenia, jeho symptómy a následne na predchádzanie.Je vytvorená v programovom prostredí Microsoft PowerPoint.

Mgr. Helena Sláviková

Zvládanie stresu v práci pedagogických zamestnancov

Prezentácia je zameraná na osobnosť učiteľa, jeho vplyvu na žiakov a vysokej pracovnej zaťaženosti, ktorá oslabuje jeho fyzické a duševné zdravie. Práca vysvetľuje stres v povolaní učiteľa a jeho zdroje, následky stresu vo vedomí, v medziľudských vzťahoch. Zaoberá sa stratégiami a zásadami zvládania stresu v učiteľskom povolaní. Prezentácia je spracovaná v MS PowerPointe s využitím interaktívnych prvkov.

Mgr. Ivana Murdzová

Syndróm vyhorenia pedagogického a odborného zamestnanca

V prezentácia sa venuje charakteristike syndrómu vyhorenia, jeho fázam, príčinám vzniku i príznakom. Bližšie rozoberá okolnosti vzniku burn-out efektu v práci pedagogického zamestnanca, poukazuje na negatívny vplyv stresu, prostredia a zlých pracovných podmienok. Zároveň predkladá niekoľko praktických rád, ako predchádzať a zvládať syndróm vyhorenia aj so zameraním na pozitívny vplyv sociálnej skupiny a opory. V závere práca ponúka autodiagnostický test na zistenie prítomnosti alebo neprítomnosti tohto syndrómu u pedagóga.

Mgr. Ivana Babiaková

Charakteristika a druhy stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia charakterizuje pojem stres, venuje sa vymedzeniu druhov stresu, opisuje príznaky stresového stavu. Práca taktiežž charakterizuje všeobecný adaptačný syndróm. Opisuje vplyv stresu na zdravie človeka a uvádza zopár rád, ako majú pedagógovia stres zvládať.

PaedDr. Helena Haščáková

Stres v práci pedagogických zamestnancov

Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu stres, príčiny jeho vzniku a jeho vplyv na prácu učiteľa. Popisuje stratégie zvládania stresových situácií v práci učiteľa.

Mgr. Katarína Šterbáková

STRES

Prezentácia je zameraná na príčiny stresu a syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi. Práca ponúka tipy ako zvládnuť stres - najdôležitejšie protistresové tipy.

Mgr. Valéria Jackulíková

Prevencia a zvládanie stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na prevenciu a zvládanie stresu pedagogického  a odborného zamestnanca, psychohygienu a jej zásady. Opisuje rôzne vplyvy na duševné zdravie pedagóga, antistresové a relaxačné aktivity  - pohyb a šport, emocionálny tréning a správnu žživotosprávu.

Bc. Radka Kormaníková

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia vymedzuje pojem stresu, jeho druhy, príznaky a príčiny v práci pedagogického pracovníka. Opisuje vzťah medzi emóciami a chorobou, spôsob zvládania stresu pomocou autogénneho tréningu a ako sa prejavuje syndróm vyhorenia.

RNDr. Rastislav Knapík

Stres a možnosti jeho prevencie

Práca je venovaná stresu a prevencii voči stresu. Obsahuje kapitoly ako: druhy stresu, príčiny a prejavy stresu, fázy stresu a možnosti zvládania stresu.

Mgr. Nadežda Šašalová

Stres a  techniky vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami

Prezentácia je zameraná na techniky  vyrovnávania sa s náročnými žživotnými situáciami a aplikácia v edukatívnej praxi.

Mgr. Monika Knapíková

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

Prezentácia je venovaná syndrómu vyhorenia, jeho definícii, priebehu, prejavom a príčinám vyhorenia. Opisuje rôzne reakcie na vyhorenie, odporúčania a možnosti prevencie v pedagogickej praxi.

Mgr. Monika Dicová

Teórie zvládania stresu a záťažových situácii

Prezentácia je zameraná na základné teórie zvládania stresu a záťažových situácii v edukačnej praxi. Je spracovaná v MS PowerPoint.

PaedDr. Monika Vilinová

Syndróm vyhorenia začínajúceho učiteľa

Prezentácia je zameraná na základné pojmy a vzťahy: čo je syndróm vyhorenia, fázy syndrómu vyhorenia v edukačnej praxi,  príčiny vyhorenia učiteľov. Práca rieši otázky: čo sa očakáva od začínajúceho učiteľa, ktoré sú frustrujúce činitele na začiatku praxe, rozoberá stresujúce profesijné činnosti a elimináciu stresových rizikových faktorov.

Záverom sa zamýšľa nad prevenciou syndrómu vyhorenia učiteľov zo strany štátu a spoločnosti.

Je spracovaná v MS PowerPoint.

Mgr. Katarína Gajdošová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na základné pojmy a  definície syndrómu vyhorenia, príznaky syndrómu vyhorenia,  fázy syndrómu vyhorenia a nakoniec sú rozobrané možnosti prevencie syndrómu vyhorenia. Práca je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

PaedDr. Ad§riana Farkašová

Príčiny stresu v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na klasifikáciu príčin stresu učiteľov. Obsahuje charakteristiku psychických, fyzických, inštitucionálnych a spoločenských príčin stresu v práci pedagogických zamestnancov.

Mgr. Jozef Roman

Pracovný stres pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu stres, príčiny jeho vzniku a vplyvu na osobnosť učiteľa a zásady jeho znižovania.

RNDr. Jana Haničáková

Možnosti eliminácie zdrojov stresu v práci učiteľa.

Cieľom práce  je upozorniť na  problematiku stresu v práci učiteľa, poukázať na  prejavy a príčiny stresu a možnosti  jeho eliminovania, čím sa predíde častým situáciám vyhorenia učiteľov.

Mgr. Ivana Konevalová

Osobnosť učiteľa a zvládanie  záťaže v pedagogickej praxi

Prezentácia je zameraná na charakteristiku osobnosti  učiteľa, príčiny záťaže /psychické, fyzické, inštitucionálne, spoločenské/   a vplyv stresu na učiteľa /následky v psychike, v stavoch vedomia a v medziľudských vzťahoch/.

Mgr. Mária Tešľová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia opisuje charakteristiku burn out efektu u ľudí, ktorých profesia je závislá od medziľudskej komunikácie  a popisuje doporučené  stratégie prekonávania stresu, prevenciu.

Mgr. Marcela Horská

Stres a záťažové situácie v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na príčiny, symptómy stresu a stratégie zvládania stresu a záťažových situácií v práci učiteľa.

 

 

Mgr. Alena Barancová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmu „syndróm vyhorenia“, fázy vyhorenia učiteľov. Charakterizuje stresory a stratégie prekonávania stresu v školstve.

Mgr. Alena Kaufmanová

Syndróm vyhorenia a stres v edukácii

Prezentácia vymedzuje pojmy stres, druhy stresu, zdroje, prejavy a zvládanie v práci pedagogického zamestnanca. Zameriava sa na syndróm vyhorenia, jeho symptómy a následne na predchádzanie v edukačnej praxi.

Mgr. Eva Ustinovová

Zdroje pracovného stresu v edukácii

Prezentácia vymedzuje jednotlivé typy stresov, konfliktov a aplikácia v interpersonálnych vzťahoch edukačného prostredia.

Mgr. Ján Ivan

Syndróm vyhorenia

Prezentácia definuje termín syndrómu vyhorenia (burn - out efect), vymedzuje druhy vyčerpania, prvé prejavy, prejavy stresu vo fyziologickej, emocionálnej a behaviorálnej oblasti a fázy vyhorenia učiteľov. Ďalej rieši príčiny vyhorenia a návrhy antistresových opatrení.

Použité programy: MS Office (Powerpoint, Word), Google Chrome

Mgr. Martin Tajboš

Faktory a zdroje na zvládania stresu v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na stres, faktory, prežívanie stresu a potreby a hierarchiu potrieb.

Mgr. Ľudmila Jánošková

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu pedagogického zamestnanca, zdroje stresu, jednotlivé fázy stresu, následky, zvládanie stresových situácií a stratégie prekonávania stresu.

PaedDr. Marta Fedorková

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom-aplikačný prístup zvládania stresu v pedagogickej praxi

Práca je zameraná na osobnostné vlastnosti učiteľa, jeho ohrozenie stresom, druhy stresorov a ich vplyv na psychický a fyzický stav človeka. V časti Antistresový program je viacero rád, ako čeliť stresu.

Mgr. Daniela Šipošová

Faktory a zdroje na zvládanie stresu  v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na sociálnu oporu ako faktor pomoci pri zvládaní stresu, na zdroje, druhy, funkcie sociálnej opory, na zvládanie záťaže a medzipohlavné rozdiely.

PaedDr. Stanislava Ištoková

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia sa zaoberá príčinami vzniku pracovného stresu, stresormi v pracovnom prostredí školy, prejavmi, účinkami a taktiežž spôsobmi prevencie.

Mgr. Miriam Hnatkovičová

Zvládanie stresu a záťažových situácií aplikačný prístup zvládania stresu v pedagogickej praxi 

Práca je zameraná na zvládanie stresu a záťažových situácií , druhy stresu a možnosti jeho zvládania, prejavy, prežívanie stresu a aplikačný prístup zvládania  stresu.

PaedDr. Mária Lampartová

Syndróm vyhorenia v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia a okolnosti jeho vzniku v práci pedagogického zamestnanca. Zameriava sa na stres, účinok stresovej situácie, spôsob odbúrania stresu, syndróm vyhorenia a jeho zvládanie.

PaedDr. Jozef Bretz

Charakteristika a druhy stresu - aplikačný prístup zvládania stresu v pedagogickej praxi

Prezentácia je zameraná na charakteristiku a vymedzenie pojmu stresu, príčiny vzniku stresu, príznaky stresu a choroby zo stresu v pedagogickej praxi.

Mgr. Ľudmila Majkutová

Syndróm vyhorenia v edukatívnej praxi

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia učiteľa, na príznaky a príčiny jeho vzniku. Zaoberá sa taktiežž možnosťami prevencie  a  zvládania tohto syndrómu.

Mgr. Jana Olejníková

Prevencia a zvládanie stresu v pedagogickej praxi

Prezentácia je zameraná na prevenciu a zvládanie stresu. Poskytuje informácie o psychohygiene a autogénnom tréningu. Zaoberá sa problematikou spánku a jeho poruchami.

Mgr. Eva Trenčíková

Prevencia a zvládanie stresu v pedagogickej praxi

V mojej prezentácii som sa zamerala na zásady psychohygieny, na zásady stravovania a stravovacích návykov a úlohu spánku a jeho účinky.

Mgr. Henrieta Hrešková

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Práca je zameraná na príznaky stresu, jeho delenie, techniky a metódy jeho zvládania.

Mgr. Anna Rabíková

Hierarchia našich potrieb a zdroje zvládania stresu v edukatívnej praxi

Práca je zameraná na analýzu ľudských potrieb s dôrazom na sebapoznanie ako zdroja zvládania stresu.

Mgr. Helena Fedorková

Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia stresom

Prezentácia je zameraná na charakteristiku základných typov osobností a pôsobiaci stres v pedagogickom prostredí. Vymedzuje vonkajšie, vnútorné stresory a hlavné stresory v školstve. Záverom uvádza 10 zásad na kontrolu stresoru a antistresový program pre učiteľov.

RNDr. Peter Höger

Charakteristika a druhy stresu

Cieľom práce je teoretické analyzovanie stresu, objasni prejavy a príčiny stresu u učiteľov a charakterizovať možnosti jeho eliminovania ako prevencie vzniku syndrómu vyhorenia.

Mgr. Ľubomíra Hovancová

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Prezentácia je zameraná na stratégie zvládania stresu a záťažových situácií. Popisuje jednotlivé stratégie, obranné mechanizmy a neefektívne spôsoby zvládania. Učiteľom podáva niekoľko námetov na prekonávanie stresu.

Mgr. Dagmar Džubáková

Charakteristika a druhy stresu

Prezentácia vymedzuje pojmy stres a charakteristika druhov stresu. Opisuje prejavy stresu a jeho najčastejšie príčiny  a príznaky stresového stavu. Aplikáciou sa zameriava na najčastejšie stresory v práci učiteľa a mechanizmy ich zvládania.

Mgr. Katarína Sušková

Charakteristika a druhy stresu

Prezentácia vymedzuje pojem stresu, jeho príčiny, typy, fázy a príznaky. Opisuje vplyv stresu na zdravotný stav pedagóga a záverom uvádza rady, ako zvládnuť stres v pedagogickej praxi.

Mgr. Soňa Buvaličová

Syndróm vyhorenia – jeho symptómy, fázy a príčiny vzniku v práci pedagogických zamestnancov.

Prezentácia je zameraná na odhalenie základných symptómov syndrómu vyhorenia, na bližšie objasnenie jednotlivých fáz a príčin vzniku v práci pedagogických zamestnancov.  Súčasťou prezentácie je testík syndrómu vyhorenia.

Ing. Helena Homzová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci učiteľa – na stresory v učiteľskom povolaní, druhy vyčerpania, prejavy, fázy a príčiny vyhorenia, antistresové opatrenia.

Mgr. Darina Jarkovská

Učiteľ a zvládanie stresu

Prezentácia je zameraná na osobnosť a vlastnosti úspešnosti učiteľa, vysvetlenie pojmu stres a učiteľský stres, na príčiny, zdroje, vplyv a následky stresu u učiteľa.

Mgr. Anna Koršňaková

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia definuje špecifické charakteristiky burn out efektu u ľudí, ktorých profesia je závislá od medziľudskej komunikácie  a popisuje doporučené  stratégie prekonávania stresu.

Mgr. Ľuboš Čajko

Príčiny stresu a syndrómu vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na príčiny a prevenciu stresu  a syndrómu vyhorenia u učiteľa.

Mgr. Mária Hajduková

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

V prezentácii sa zaoberáme charakteristikou syndrómu vyhorenia, popisujeme jeho príčiny a prejavy v emocionálnej, fyziologickej i behaviorálnej oblasti.

Bc. Lenka Čižiková

Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stres vo vzdelávacej inštitúcii a stresory v pracovnom prostredí školy.          

Mgr. Janka Jakubkovičová

Zvládanie stresu a záťažových situácií v pedagogickej praxi

Prezentácia je zameraná na možnosti pôsobenia stresu, stratégie zvládania stresu a záťažových situácií, na prístupy v boji so stresom v pedagogickom prostredí.

Mgr. Anna Muchová

Vplyv školského prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia sa venuje príčinám, príznakom a fázam syndrómu vyhorenia a jeho špecifík v profesii učiteľa. Zaoberá sa vplyvom školského prostredia a špecifických činiteľov na vznik daného syndrómu. V ostatnej časti je zameraná na predchádzanie syndrómu vyhorenia.

Mgr. Ivana Miklošová

Stres a jeho zvládanie v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia objasňuje pojem stresu, rozoberá jeho príčiny, príznaky, fázy, formy a taktiež sa zaoberá stresom v školskom prostredí a jeho vplyve na prácu učiteľa

Mgr. Jozef Mikloš

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia ako jeden z jeho dôsledkov

Prezentácia sa zaoberá problematikou stresu v podmienkach školy, jeho pôsobením na psychiku učiteľa, následkoch dlhotrvajúceho stresu a stratégiami jeho prekonávania.

Mgr. Milan Varchola

Faktory ohrozujúce osobnosť učiteľa a syndróm vyhorenia v pedagogickej praxi

Prezentácia sa zaoberá syndrómom vyhorenia – faktormi ohrozujúcimi osobnosť učiteľa, stresovo pôsobiacimi problémami v učiteľskej praxi. Poukazuje na príčiny a zdroje stresu a vyhorenia  v školskom prostredí, ich následky a možné stratégie prekonávania stresu a syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi.

Mgr. Dana Norková

Syndróm vyhorenia

Prezentácia je zameraná na charakteristiku syndrómu vyhorenia, jeho príčinami a prevenciou proti vyhoreniu.

Ing. Mária Prokopová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Práca sa zaoberá vymedzením pojmu „burn out“ syndrómu, príčinami jeho vzniku, fázami, príznakmi a dôsledkami.

Mgr. Bibiána Kaletová

Stres a syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na stratégiu zvládania stresu a záťažových situácií.

Ing. Jaroslav Lichvár

 

Syndróm vyhorenia v profesii učiteľa

Prezentácia je zameraná na syndróm vyhorenia učiteľa vo vzťahu k vyučovaciemu procesu a kolektívu na škole

Mgr. Martina Mosoriaková

Syndróm vyhorenia a stres v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu a predchádzaniu syndrómu vyhorenia

Mgr. Jolana Kolcunová

Syndróm vyhorenia v práci učiteľa

Prezentácia je zameraná na zvládanie stresu a zlyhania v práci učiteľa.

Mgr. Anna Pekarčíková

Syndróm vyhorenia začínajúceho učiteľa

Prezentácia je zameraná na zvládnutie stresu a prevenciu v práci začínajúceho učiteľa.

Mgr. Lucia Rindošová

Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií v práci pedagogického zamestnanca

Prezentácia je zameraná na stres v práci pedagogického zamestnanca, na jednotlivé stratégie jeho zvládania a na spôsoby prekonávania záťažových situácií

Mgr. Alena Ženčuchová

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa

Prezentácia je zameraná na opis stresu, stresorov,  psychických a telesných stresových reakcii v práci učiteľa. Vplyvom stresu na medziľudské vzťahy a pracovnú výkonnosť. Opisuje syndróm vyhorenia jeho príčiny a prejavy a tiež dostatočnú psychohygienu v učiteľskom povolaní.

Mgr. Lucia Uhlárová

Charakteristika a druhy stresu

Prezentácia popisuje druhy stresu, príznaky stresového stavu, vplyv stresu na učiteľa a následky stresu v psychike učiteľa

Mgr. Beáta Nemergutová

Stres v povolaní učiteľa a jeho zdroje

Príčiny stresu učiteľov – psychické, fyzické, individuálne, inštitucionálne, spoločenské. Vzťahy ku kolektívu a nadriadeným. Stresory doby a ich dopad na učiteľov. Vplyv stresu na učiteľa a ich následky.

Mgr. Bibiána Matisková

Zvládanie záťaže a stresu učiteľa

Prezentácia je zameraná vymedzenie symptómov syndrómu vyhorenia u učiteľov, na spôsoby zvládania stresu a psychickej záťaže v učiteľskom povolaní.

PaedDr. Andrea Špesová

Prevencia a zvládanie stresu v „Školách podporujúce zdravie"

Prevencia a zvládanie stresu v „Školách podporujúce zdravie"

Mgr. Ľubomíra Jelenčíková

Zdroje stresu a stratégie zvládania v učiteľskej praxi

Zdroje stresu a stratégie zvládania v učiteľskej praxi

Mgr. Darina Dudová

Predchádzanie a eliminovanie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa

Predchádzanie a eliminovanie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa

Mgr. Mária Jurkovská

Prevencia a zvládanie stresu v práci pedagogického zamestnanca

Prevencia a zvládanie stresu v práci pedagogického zamestnanca

RNDr. Mária Dvorožňáková

Charakteristika, druhy stresu a učiteľ ako poradca pri eliminácii stresu.

Charakteristika, druhy stresu a učiteľ ako poradca pri eliminácii stresu.

Mgr. Monika Pištejová

Eliminácia stresu na školách

Eliminácia stresu na školách

Mgr. Monika Podhorská

Syndróm vyhorenia učiteľa v pedagogickej praxi

Syndróm vyhorenia učiteľa v pedagogickej praxi

Mgr. Eva Balboneová

Syndróm vyhorenia - individuálne možnosti prevencie, zmysluplnosť, pozitívne myslenie, stresory a salutory, osobnostné charakteristiky.

Syndróm vyhorenia - individuálne možnosti prevencie, zmysluplnosť, pozitívne myslenie, stresory a salutory, osobnostné charakteristiky.

Mgr. Adriana Žembová

Charakteristika a druhy stresu v pedagogickej praxi

Charakteristika a druhy stresu v pedagogickej praxi

Mgr. Anna Kormaníková

Carakteristika a druhy stresu.

Carakteristika a druhy stresu.

Mgr. Erika Landorová

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Mgr. Zuzana Živčáková

Aplikačné prístupy zvládania stresu  učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov

Aplikačné prístupy zvládania stresu  učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Libuša Hnatová

Syndróm vyhorenia začínajúceho učiteľa

Syndróm vyhorenia začínajúceho učiteľa

Mgr. Monika Repková

Charakteristika stresu a jeho zvládanie v pedagogickej praxi

Charakteristika stresu a jeho zvládanie v pedagogickej praxi

Mgr. Silvia Sokolová

Prevencia a zvládanie stresu v pedagogickej praxi

Prevencia a zvládanie stresu v pedagogickej praxi

PaedDr. Alena Konevalová

Zvládanie stresu a záťažových situácií vo vyučovacom procese

Zvládanie stresu a záťažových situácií vo vyučovacom procese

Mgr. Zuzana Zbušková

Stres a syndróm vyhorenia v školstve

Stres a syndróm vyhorenia v školstve

Anna Sukovatá

Spracovanie individuálneho plánu dosahovanie psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia.

Spracovanie individuálneho plánu dosahovanie psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia.

Ing. Ľudmila Vagaská

Faktory ohrozujúce osobnosť pedagóga

Faktory ohrozujúce osobnosť pedagóga

Mgr. Andrea Beľanová

Syndróm vyhorenia učiteľa na 1. stupni ZŠ

Syndróm vyhorenia učiteľa na 1. stupni ZŠ

Mgr. Sergej Sukovatý

Sebareflexia – aplikačný prístup zvládania stresu pedagóga.

Sebareflexia – aplikačný prístup zvládania stresu pedagóga.

Mgr. Ružena Koberová

Sebareflexia - aplikačný prístup zvládania stresu učiteľa.

Sebareflexia - aplikačný prístup zvládania stresu učiteľa.

Svetlana Bittnerová

Analýza osobnostných vlastností učiteľa a detí  v predprimárnom vzdelávaní  a ohrozenia stresom v komunikácii s rodičmi.

Analýza osobnostných vlastností učiteľa a detí  v predprimárnom vzdelávaní  a ohrozenia stresom v komunikácii s rodičmi.

Mária Lichvárová

Spracovanie individuálneho plánu dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia – vlastný projekt.

Spracovanie individuálneho plánu dosahovania psychickej odolnosti, zvládania stresu a syndrómu vyhorenia – vlastný projekt.

Márka Škvarová

Sebareflexia – aplikačný prístup zvládania stresu učiteľa

Sebareflexia – aplikačný prístup zvládania stresu učiteľa

Mgr. Eva Hetešová

Stres a jeho prevencia u detí predškolského veku.

Stres a jeho prevencia u detí predškolského veku.

Absolventi KV - Program:

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

PaedDr. Milan Morovský

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Halajčíková

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marián Bumbera

Rozprávkový deň                      s Dankou a Jankou

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Gajdošociová

Rozprávkový deň s Dankou a Jankou

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Radoslava Očenášová

Rozprávkový deň s Dankou a Jankou

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Daniela Trávniková

Rozprávkový deň s Dankou a Jankou

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miloš Grӧninger

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Anna Horňaková

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Ing. Anna Bumberová

Žiť zdravo – žiť dlho

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Žiť zdravo – žiť dlho“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -  overiť všetky možnosti, ktorými ovplyvňujeme svoje zdravie a navrhnúť optimálny životný štýl z hľadiska zdravia v oblasti stravovania a  pohybovej činnosti.

Mgr. Miloš Jenčík

Žiť zdravo – žiť dlho

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Žiť zdravo – žiť dlho“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -  overiť všetky možnosti, ktorými ovplyvňujeme svoje zdravie a navrhnúť optimálny životný štýl z hľadiska zdravia v oblasti stravovania a  pohybovej činnosti.

Ing. Marta Jenčíková

Žiť zdravo – žiť dlho

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Žiť zdravo – žiť dlho“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -  overiť všetky možnosti, ktorými ovplyvňujeme svoje zdravie a navrhnúť optimálny životný štýl z hľadiska zdravia v oblasti stravovania  a  pohybovej činnosti.

Ing. Anna Tkačová

Žiť zdravo – žiť dlho

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Žiť zdravo – žiť dlho“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -  overiť všetky možnosti, ktorými ovplyvňujeme svoje zdravie a navrhnúť optimálny životný štýl z hľadiska zdravia v oblasti stravovania a  pohybovej činnosti.

Ing. Lucia Kobulnická

Ako Európa dobyla svet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „  Ako Európa dobyla svet “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania -spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch DEJ,GEG,RJ,MAT,VYV v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ľudovít Halajčík

Rozprávkový deň s Dankou a Jankou

V práci ide o zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „ Rozprávkový deň s Dankou a Jankou“. Sú tu zakomponované všetky zložky stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch SJL,VYV,MAT,ETV,PVO A ANJ  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marta Kostolányiová

Historický plagát

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. stupňa SŠ na tému „Historický plagát“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Navrhovanie (NVH) v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Mgr. Jana Sirotová

Projektové vyučovanie v predmete prírodoveda:

„Čistenie odpadových vôd“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. triedy ZŠ na tému „Čistenie odpadových vôd v ČOV“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Martina Puková

Fašiangy -  zvyky a tradície

Cieľom práce je, aby sa žiaci hravou formou čo najviac dozvedeli o Fašiangoch – zvykoch a tradíciách vo svojom regióne, o minulosti, o svojich predkoch a osvojili si tieto zvyky a tradície.

Ing. Dajana Sporná

Výroba dreveného šamlíka

Práca je zameraná na výrobu dreveného šamlíka v postupnosti v projektovom vyučovaní. Poukazuje na implementáciu teoretických vedomostí do praktických zručností.

Ing. Július Ostrožlík

Luskáčik na orechy z dreva

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prvého ročníka strednej odbornej školy na odbornom výcviky pre odbor Stolár  na tému „Luskáčik na orechy z dreva“ . Cieľom je vypracovať projekt, ktorý by obsahoval spracovanie vybraného technického materiálu až po finálny výrobok v teoretickej aj praktickej rovine.

Mgr. Zuzana Blahová

Viete, čo jete?

Práca je zameraná na problematiku stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy a dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu pre žiakov I. ročníka nadstavbového štúdia strednej odbornej školy  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Receptáru zdravých jedál podľa pyramídy zdravej výživy s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzorky jedál zdravej výživy a ich prezentácia rodičom a mladším spolužiakom. V rámci Športového dňa žiaci predvedú zdravotne orientované cvičenia.

Ing. Vladimíra Risznerová

Viete, čo jete?

Práca je zameraná na problematiku stravovania pri rešpektovaní zásad zdravej výživy a dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu pre žiakov I. ročníka nadstavbového štúdia strednej odbornej školy  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výsledkom projektu je vytvorenie Receptáru zdravých jedál podľa pyramídy zdravej výživy s vyjadrením nutričnej hodnoty, zostavenie vzorového jedálneho lístka v školskej jedálni, výroba vzorky jedál zdravej výživy a ich prezentácia rodičom a mladším spolužiakom. V rámci Športového dňa žiaci predvedú zdravotne orientované cvičenia.

Gejza Farkaš, DiS.art.

 Návrh projektového vyučovania v edukačnom procese v  ZUŠ Nové Zámky -  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku

Práca je zameraná na projektového vyučovanie pre žiakov 1.-2. ročník, prvého stupňa, základného vzdelávania  na tému „Návrh projektové vyučovanie v edukačnom procese v ZUŠ Nové Zámky“. Práci sú zakompované hudobné predmety: Hudobná náuka, Hra na zobcovej flaute,  Hra na bicie, Hra husliach troch autorov,  nájdeme v nich všetky zložky stratégie projektového vyučovania a námety na spracovanie žiackych projektov priamo v praxi. Žiaci pracujú na hlavnú tému:  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku.  Práca motivuje žiakov k hľadaniu nových riešení v  hudbe pomocou žiackych projektov k  zlepšeniu čitateľnej gramotnosti nôt, hodnôt nôt, rytmu, intonácie a interpretácie drobných skladbičiek.

Bc. Ladislav Dráfi, DiS.art.

 Návrh projektového vyučovania v edukačnom procese v  ZUŠ Nové Zámky - Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku 

Práca je zameraná na projektového vyučovanie pre žiakov 1.-2. ročník, prvého stupňa, základného vzdelávania  na tému „Návrh projektové vyučovanie v edukačnom procese v ZUŠ Nové Zámky“. Práci sú zakompované hudobné predmety: Hudobná náuka, Hra na zobcovej flaute,  Hra na bicie, Hra husliach troch autorov,  nájdeme v nich všetky zložky stratégie projektového vyučovania a námety na spracovanie žiackych projektov priamo v praxi. Žiaci pracujú na hlavnú tému:  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku.  Práca motivuje žiakov k hľadaniu nových riešení v  hudbe pomocou žiackych projektov k  zlepšeniu čitateľnej gramotnosti nôt, hodnôt nôt, rytmu, intonácie a interpretácie drobných skladbičiek.

PhDr. Ladislav Dráfi, DiS.art.

 Návrh projektového vyučovania v edukačnom procese v  ZUŠ Nové Zámky -  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku

Práca je zameraná na projektového vyučovanie pre žiakov 1.-2. ročník, prvého stupňa, základného vzdelávania  na tému „Návrh projektové vyučovanie v edukačnom procese v ZUŠ Nové Zámky“. Práci sú zakompované hudobné predmety: Hudobná náuka, Hra na zobcovej flaute,  Hra na bicie, Hra husliach troch autorov,  nájdeme v nich všetky zložky stratégie projektového vyučovania a námety na spracovanie žiackych projektov priamo v praxi. Žiaci pracujú na hlavnú tému:  Kto býva v zázračnom hudobnom domčeku.  Práca motivuje žiakov k hľadaniu nových riešení v  hudbe pomocou žiackych projektov k  zlepšeniu čitateľnej gramotnosti nôt, hodnôt nôt, rytmu, intonácie a interpretácie drobných skladbičiek.

Mgr. Martina Kormann

Projektové vyučovanie na hodinách anglického jazyka v štvrtom a piatom ročníku  strednej školy – dovolenka.

 

Práca sa zameriava na využitie projektového vyučovania na hodinách anglického jazyka a sprievodcovskej činnosti na strednej škole. Témou je komplexné spracovanie možnosti trávenia dovolenky .

PaedDr. Daša Barátová

Projektové vyučovanie na hodinách anglického jazyka v štvrtom a piatom ročníku  strednej školy – dovolenka.

 

Práca sa zameriava na využitie projektového vyučovania na hodinách anglického jazyka a sprievodcovskej činnosti na strednej škole. Témou je komplexné spracovanie možnosti trávenia dovolenky .

Mgr. Peter Tkáč, DiS.art.

Blues o bluese

Projektové vyučovanie je v súčasnosti jednou z najprogresívnejších edukačných metód. Jej voľná forma a úloha pedagóga ako facilitátora umožňuje žiakom samostatne či v skupinách nachádzať a objavovať nové poznatky a skúsenosti, čo je mimoriadne vhodné v oblasti štúdia hudby. Pod vedením skúseného pedagóga sa touto metódou dajú dosiahnuť vynikajúce výsledky hravou, voľnou formou. Konkrétnym cieľom práce ukázať žiakom ako a akým spôsobom improvizovať.

PhDr. Rastislav Knapik

Projektové vyučovanie v predmete Dejepis

,,História olympijských hier a ich prínos pre spoločnosť´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. ročníka gymnázia na tému ,, História olympijských hier a ich prínos pre súčasnosť´´ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete dejepis v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Juraj Fidermák

Projektové vyučovanie

,,História olympijských hier a ich prínos pre spoločnosť´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. ročníka gymnázia na tému ,, História olympijských hier a ich prínos pre súčasnosť´´ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete dejepis v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Darina Jeleňová

Projektové vyučovanie v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti „Červená čiapočka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnych tried  vo variante B na  tému „Červená čiapočka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Mgr. Marta Vislocká

Projektové vyučovanie v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti „Červená čiapočka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnych tried  vo variante B na  tému „Červená čiapočka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

PaedDr. Helena Jendrichovská

Projektové vyučovanie v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti „Červená čiapočka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnych tried  vo variante B na  tému „Červená čiapočka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Ing. Štefan Száraz

Projektové vyučovanie:

„Prezentácia edukačného prostredia v stavebníctve“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre študentov stredných odborných škôl s cieľom prezentácie edukačného prostredia v stavebníctve. V návrhu projektového vyučovania sú všetky zložky stratégie projektového vyučovania v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Róbert Dudek

Deň otvorených dverí SOŠ s  v Nových zámkoch

Práca je zameraná na zadanie projektu pre žiakov 3 . ročníka SOŠ stavebnej  na tému  prečo si vybrať práve toto štúdium, predstaviť a priblížiť školu budúcim študentom a ich rodičom v rámci dňa otvorených dverí, aké skúsenosti získajú študenti SOŠ stavebnej a čo sa naučia, aká je perspektíva stavebníctva a aké sú možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Výstupom je projekt zameraný na prezentáciu odboru hlavne  vo vizuálnej podobe.

Mgr. Vladimír Teplan

Orgánové sústavy človeka – OBEHOVÁ SÚSTAVA

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov stredných škôl na tému „Orgánové sústavy človeka – obehová sústava“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch: Biológia, Informatika a Etická výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Soňa Haluzová

Fašiangy – zvyky a tradície regiónu Požitavia

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Fašiangy – zvyky a tradície regiónu Požitavia“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch: Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie,  Informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Slavomíra Gribová

Význam VODY

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovanie pre žiakov  nižšieho sekundárneho vzdelávania na tému „Význam VODY“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch biológia, fyzika, chémia, matematika, geografia, informatika. Etapy projektového vyučovania sú spracované v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Bc. Zuzana Hamalová

Navarím lepšie ako Ty – minútkové jedlá

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov SOŠ odbor kuchár, cukrár kuchár „Navarím lepšie ako Ty-minútkové jedlá“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete odborný výcvik v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marek Lontoš

Projektové vyučovanie

,,Ponorka, Potápač´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Ponorka, Potápač“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Fyzika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Lucia Uhríková

Projektové vyučovanie  „Úsmev na tanieri“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. Stupňa ZŠ na tému „Úsmev na tanieri“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Lucia Buranská

Projektové vyučovanie „Úsmev na tanieri“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. Stupňa ZŠ na tému „Úsmev na tanieri“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Daniel Vido

Projektové vyučovanie

„Deň elektrotechnikov na SPŠE v Piešťanoch“

Práca je zameraná na zadanie projektu pre žiakov 3 . ročníka SPŠE na tému  prečo zvoliť v dnešnej dobe práve štúdium elektrotechniky a aká je jeho perspektíva  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v odborných predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Výstupom je projekt zameraný na prezentáciu odboru hlavne  vo vizuálnej podobe.

Mgr. Jozef Kolník

Projektové vyučovanie

„Deň elektrotechnikov na SPŠE v Piešťanoch“

Práca je zameraná na zadanie projektu pre žiakov 3 . ročníka SPŠE na tému  prečo zvoliť v dnešnej dobe práve štúdium elektrotechniky a aká je jeho perspektíva  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v odborných predmetoch v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Výstupom je projekt zameraný na prezentáciu odboru hlavne  vo vizuálnej podobe

Mgr. Ivana Stanková

Projektové vyučovanie

„Voda zázrak života“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Voda – zázrak života“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete chémia  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

RNDr. Helena Lelovská

Projektové vyučovanie

„Fyzikálne pomôcky vytvorené z jednoduchých vecí“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.stupňa,  konkrétne žiakov 9.ročníka na tému „Fyzikálne pomôcky vytvorené z jednoduchých vecí“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete fyzika  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Iveta Ježová

Projektové vyučovanie

„OBEHOVÁ SÚSTAVA A TELOVÉ TEKUTINY“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov sexty SŠ  na tému „Obehová sústava a telové tekutiny“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete biológia v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Ivana Miklošová

Plánujeme školský výlet

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania v 5 -9.ročníku ZŠ s projektovými úlohami na tému „Plánujeme školský výlet“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výstupom je žiacka prezentácia rôznych návrhov a katalóg rôznych ponúk. PV prebieha vo  viacerých vyučovacích predmetoch – matematika, informatika a geografia. Návrh projektového vyučovania je spracovaný v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Viera Karašová

Projektové vyučovanie v predmete pracovné vyučovanie – Použitie korenín pri príprave pokrmov

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ v špeciálnej triede na tému „Použitie korenín pri príprave pokrmov“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete pracovné vyučovanie v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Petra Focková

Projektové vyučovanie v predmete vlastiveda

,, Životné prostredie = Aký požičaj – taký vráť´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Životné prostredie = Aký požičaj – taký vráť“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete vlastiveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Aleksandar Čavić

Projektové vyučovanie v predmete Anglický jazyk

,,Mestá a miesta´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. ročníka SŠ na tému „Mestá a miesta“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Gabriela Kutálková

Bývam, bývaš, bývame

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7. ročníka ZŠ na tému ,,Bývam, bývaš, bývame“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch MAT, FYZ, TEC, BIO, GEG, INF, ETV v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Andrea Filová

Projektové vyučovanie v predmete Anglický jazyk

„Naša obec“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Naša obec“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete anglický jazyk  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mikuláš Zemanek

Správna životospráva

Projekt je zameraný na zásady zdravého životného štýlu a správnu výživu. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 7. ročníka, ktorých úlohou je na základe potravinovej pyramídy porovnať zdravé a nezdravé zdroje potravín (bielkovín, tukov, cukrov). Tematika vychádza z učebných osnov a zo Štátneho vzdelávacieho programu s využitím medzipredmetových vzťahov.

Ing. Zuzana Pálmayová

Správna životospráva

Projekt je zameraný na zásady zdravého životného štýlu a správnu výživu. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 7. ročníka, ktorých úlohou je na základe potravinovej pyramídy porovnať zdravé a nezdravé zdroje potravín (bielkovín, tukov, cukrov). Tematika vychádza z učebných osnov a zo Štátneho vzdelávacieho programu s využitím medzipredmetových vzťahov.

Mgr. Marcela Jiričková

Malý princ v nás

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému - Malý princ v nás - so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete slovenský jazyk a literatúra v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Beáta Szabóová

Dreviny v našej obci

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ  na tému drevín v obci, v okolí školy. V práci sú zakomponované všetky zložky projektového vyučovania, návrh projektu vychádza zo vzdelávacích štandardov predmetu biológia  -dreviny. Návrh je spracovaný v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Čalfová

  Moja kniha

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Moja kniha“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania –  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Ing. Lucia Urbanová

Projektové vyučovanie „Meteorologické pozorovanie“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Meteorologické pozorovanie“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmete fyzika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Múčková

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda „1. apríl - Deň vtáctva“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „1. apríl – Deň vtáctva“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Magdaléna Madarászová

 1. apríl – Deň vtáctva

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému 1. Apríl – Deň vtáctva so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Viera Kasanovská

Projektové vyučovanie v predmete Slovenský jazyk a literatúra

„Moja kniha“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5.a 6.ročníka na tému „Moja kniha“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Podporuje u žiakov kreativitu a radosť z novoobjavených informácií a vedomostí.

Mgr. Ľudmila Servanská

Svetový deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnej ZŠ na tému „Svetový deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Jej obsahom sú rôzne spôsoby získavania a spracovania mlieka a mliečnych produktov ako základnej zložky zdravej výživy a je vyhotovená v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Mgr. Marta Gerencsériová

Svetový deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnej ZŠ na tému „Svetový deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Jej obsahom sú rôzne spôsoby získavania a spracovania mlieka a mliečnych produktov ako základnej zložky zdravej výživy a je vyhotovená v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Helena Krajčovičová

  Svetový deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnej ZŠ na tému „Svetový deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Jej obsahom sú rôzne spôsoby získavania a spracovania mlieka a mliečnych produktov ako základnej zložky zdravej výživy a je vyhotovená v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Erika Schlettová

Svetový deň mlieka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov špeciálnej ZŠ na tému „Svetový deň mlieka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Jej obsahom sú rôzne spôsoby získavania a spracovania mlieka a mliečnych produktov ako základnej zložky zdravej výživy a je vyhotovená v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Arendáčová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda.

“V zdravom tele zdravý duch“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov  1. stupňa ZŠ (2. ročník) na tému „V zdravom tele zdravý duch“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania

Mgr. Silvia Pavlíková

Vtáčiky, kdeže ste?!

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka na tému „Vtáčiky, kdeže ste?!“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. PV prebieha vo  viacerých vyučovacích predmetoch, kde žiaci získavajú širší rozhľad o danej problematike.

PaedDr. Renáta Lukácsová

Mikuláš, odkiaľ si sa vzal?

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 6.ročníka ZŠ na tému „Mikuláš, odkiaľ si sa vzal?“ s projektovými úlohami: preskúmať históriu, ktorá je spätá s postavou Svätého Mikuláša, ľudové zvyky, piesne a tradície, podoby Mikuláša v rôznych krajinách. Cieľom práce je dosiahnuť, aby žiaci v kontexte s hudbou, výtvarným umením, slovenským jazykom a literatúrou dokázali spracovať získané poznatky, informácie a podnety k zadanej projektovej téme a vedeli ich použiť v praktickej činnosti.

Mgr. Imrich Sajko

Vtáčiky, kdeže ste?!

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka na tému „Vtáčiky, kdeže ste?!“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. PV prebieha vo  viacerých vyučovacích predmetoch, kde žiaci získavajú širší rozhľad o danej problematike.

Mgr. Michal Jendželovský

Okná do hlbín Zeme

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa – 8. ročníka  ZŠ na tému „Sopky – Okná do hlbín Zeme“  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete Chémia, Geografia, Biológia, Slovenský jazyk a literatúra,  Matematika Informatika, Technika, Etická výchova, Výtvarná výchova, Občianska náuka  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mariana Hajduová

Hovorme o jedle

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Hovorme o jedle“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania

Mgr. Dana Molnárová

Módna prehliadka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ pre 6. ročník na tému „Módna prehliadka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu triedneho projektu v predmete slovenský jazyk a literatúra so zakomponovaním viacerých medzipredmetových vzťahov podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Eva Abrmanová

Maňa – sprievodca regiónom

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Maňa – sprievodca regiónom“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Oľga Barancová

Maňa – sprievodca regiónom

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Maňa – sprievodca regiónom“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Andrea Banásová

Poznaj sám seba

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Poznaj sám seba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Andrea Ďuricová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda „Poznaj sám seba“

Práca je zameraná na zadanie projektového  vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „Poznaj sám seba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava Tináková

Všetky cesty vedú cez Maňu

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7.ročníka  ZŠ na tému „Všetky cesty vedú cez Maňu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch MAT,ANJ,TSV,BIO,GEO,INF v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jana Vidová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda

,, Poznaj sám seba´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „Poznaj sám seba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Andrea Pösová

Všetky cesty vedú cez Maňu

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7.ročníka  ZŠ na tému „Všetky cesty vedú cez Maňu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch MAT,ANJ,TSV,BIO,GEO,INF v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Martina Kazíková

Poznaj sám seba

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4.ročníka ZŠ na tému Poznaj sám seba so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania .

Mgr. Dana Trstianska

Maňa – sprievodca regiónom

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Maňa – sprievodca regiónom“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Ing. Hana Feješová

Maňa – sprievodca regiónom

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Maňa – sprievodca regiónom“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.

Mgr. Tomáš Slovák

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7.ročníka  ZŠ na tému „Všetky cesty vedú cez Maňu“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch MAT,ANJ,TSV,BIO,GEO,INF v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Želmíra Andiová

Krajina, ktorej jazyk sa učíme

Cieľom je zvýšenie záujmu o výučbu cudzieho jazyka, získaním informácií z rôznych zdrojov. Žiaci plánujú a realizujú, prezentujú a hodnotia svoj projekt. Učia sa tvorivo pracovať, niesť zodpovednosť, komunikovať, tolerovať, spolupracovať.

Mgr. Darina Deáková

Valentínska diskotéka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ na tému „Valentínska diskotéka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch etickej výchovy i hudobnej výchovy v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Denisa Szimethová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda

,,Deň jablka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Deň jablka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výstupný plagát je zhrnutím všetkých  nadobudnutých vedomostí o jablku v danom ročníku a v rôznych predmetoch. Realizovaný je  pri príležitosti Dňa jablka, ktorý je 21.októbra.

Mgr. Miroslava Hincová

Deň jablka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. ročníka ZŠ na tému „Deň jablka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu triedneho projektu v predmetoch : SJL, MAT, INF, PDV, ETV, VV a HUV v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava  Skubeňová             

 Deň jablka

Výstup je zameraný na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.ročníka ZŠ na tému „Deň jablka“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výstupom je žiacka prezentácia a ochutnávka výrobkov z jabĺk a plagát s témou jablko. Návrh projektového vyučovania je spracovaný v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Sylvia Vargová

Jablkový deň – Deň jablka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ na tému „Jablkový deň - Deň jablka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatiky, prírodovedy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, etickej výchovy a hudobnej výchovy v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Marianna Čontošová

VODA – jej význam pre ľudstvo

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovanie pre žiakov 2.stupňa ZŠ na tému „VODA“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch biológia, fyzika, chémia, matematika, geografia, informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Viera Tomášková

Voda

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Voda“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  Biológia, Fyzika, Chémia, Matematika, Informatika a Geografia v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jozef Turanec

Voda a jej význam pre ľudstvo.

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov

nižšieho sekundárneho vzdelávania na tému: „Voda a jej význam pre ľudstvo“ a obsahuje všetky zložky stratégie PV. Jednotlivé etapy  školského projektu sú v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr.Eva Bausová

Voda

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Voda“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  Biológia, Fyzika,Chémia,Matematika, Informatika a Geografia v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PhDr. Iveta Chovančíková

Valentínska diskotéka

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „ Valentínska diskotéka “ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch etickej výchovy i hudobnej výchovy v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Claudia Szikhartová

Podiel Ľudovíta Štúra na formovaní novodobého slovenského národa

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ /8., 9. ročník/ na tému „Podiel Ľudovíta Štúra na formovaní novodobého slovenského národa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete SJ, DEJ, OV, HUV, VV, ETV  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PhDr. Elena Macková

Podiel Ľudovíta Štúra na formovaní novodobého slovenského národa

 V projekte sa so zreteľom na aktuálny Rok Ľudovíta Štúra spracovali všetky oblasti jeho činnosti. Pri tvorbe sa prihliadalo na obsahový a výkonový štandard ŠVP, uplatnenie medzipredmetových vzťahov, zásady tvorby a realizácie  projektového vyučovania i dodržanie požiadaviek podľa Osnovy projektového vyučovania.

Andrea Černá, DiS.

Projektové vyučovanie v predmete  Výtvarná a  hudobná výchova

,, Odev od praveku  po súčasnosť“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov6.roč. 2.. stupňa ZŠ na tému - Odev od praveku po súčasnosť-  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete  výtvarná, hudobná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mária Bednárová

Projektové vyučovanie v predmete  Výtvarná a  hudobná výchova

,,Odev od praveku  po súčasnosť“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov6.roč. 2.. stupňa ZŠ na tému - Odev od praveku po súčasnosť-  so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete  výtvarná, hudobná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Andrea Vallová

Projektové vyučovanie v predmete prírodoveda „Význam lesa“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „Význam lesa“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Iveta Babincová

Projektové vyučovanie

„Učíme sa s rozprávkou“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 6.ročníka variantu B ŠZŠ na tému „UČÍME SA S ROZPRÁVKOU“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  SJL, RKS, VUC, ETV, MAT, PVC,VYV, HUV, TEV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Vlasta Czoborová

Projektové vyučovanie - Jablko na našom stole.

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka A variant ŠZŠ na tému „Jablko na našom stole“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, informatika, hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jozefína Glogovská

Projektové vyučovanie „Strom”

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ŠZŠ na tému “Strom” so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania-spracovanie návrhu školského projektu v predmete SJL,MAT,VLA,PVC,VYV,HUV v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Jaroslava Hulková

Projektové vyučovanie

„Farebný svet okolo

nás „

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prípravného ročníka ŠZŠ na tému „Farebný svet okolo nás so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Adela Chudá

 

 

Projektové vyučovanie “Strom”

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ŠZŠ na tému “Strom” so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete SJL, MAT, VLA, PVC, VYV, HUV v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Katarína Kaňová

 

Moje budúce povolanie. Projektové vyučovanie

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 9. ročníka ŠZŠ na tému – Moje budúce povolanie so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  v predmetoch SLJ? CHE, GEG, OBN, ETV, MAT, IFV, PVC, SEE, VYV, HUV, TEV.

Mgr. Mária Karásková

Projektové vyučovanie

„Farebný svet okolo nás“

Práca je zameraná na osvojenie si učiva o farbách a jeho implementáciu do reálneho života pre žiakov prípravného ročníka  ŠZŠ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovaním návrhu školského projektu vo všetkých vyučovacích  predmetoch prípravného ročníka v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Kĺčová Ivana

Projektové vyučovanie „Zdravie nad zlato“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.ročníka PŠ na tému „Zdravie nad zlato“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  ROV, ZDR, PJV, MAT, TEV, VYV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Anetta Lebánková

Projektové vyučovanie - Jablko na našom stole.

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka A variant ŠZŠ na tému „Jablko na našom stole“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, informatika, hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr.Anna Marečková

Projektové vyučovanie na tému „Jablko na našom stole“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka ŠZŠ na tému Jablko na našom stole so zakomponovaním stratégie projektového vyučovania v  predmetoch SJL, MAT, VLA, INF, PVC, VYV, HUV podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Silvia Mihályová

Projektové vyučovanie „Učíme sa s rozprávkou“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 6.ročníka variantu B ŠZŠ na tému „UČÍME SA S ROZPRÁVKOU“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  SJL, RKS, VUC, ETV, MAT, PVC,VYV, HUV, TEV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Nesnadná

Projektové vyučovanie „Učíme sa s rozprávkou“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 6.ročníka variantu B ŠZŠ na tému „UČÍME SA S ROZPRÁVKOU“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  SJL, RKS, VUC, ETV, MAT, PVC,VYV, HUV, TEV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Emília Prítulová

Moje budúce povolanie. Projektové vyučovanie

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 9. ročníka ŠZŠ na tému – Moje budúce povolanie so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  v predmetoch SLJ? CHE, GEG, OBN, ETV, MAT, IFV, PVC, SEE, VYV, HUV, TEV.

Mgr. Leona Režnáková

Projektové vyučovanie „Zdravie nad zlato“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.ročníka PŠ na tému „Zdravie nad zlato“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  ROV, ZDR, PJV, MAT, TEV, VYV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Slavka Stehlíčková

Projektové vyučovanie

„Farebný svet okolo

nás „

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov prípravného ročníka ŠZŠ na tému „Farebný svet okolo nás so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mg. Viera Vinceková

Projektové vyučovanie „Moje budúce povolanie“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 9.ročníka ŠZŠ na tému – Moje budúce povolanie so zakompovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch- SJL, CHE, GEG, OBN, ETV, MAT, INF, PVC, SEE, VYV, HUV, TEV, v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Edita Glindová

Projektové vyučovanie „Zdravie nad zlato“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2.ročníka PŠ na tému „Zdravie nad zlato“. V práci sú zakomponované  všetky zložky stratégie projektového vyučovania - v predmetoch  ROV, ZDR, PJV, MAT, TEV, VYV - v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Alena Kolníková

Projektové vyučovanie „SPŠE v Piešťanoch  má 50 rokov – www stránka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 3. ročníka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej  so zakomponovaním všetkých zložiek projektového vyučovania – spracovanie návrhu  a realizácia   funkčnej školskej webovej stránky.

Mgr. Marta Bardyová

Projektové vyučovanie

„Fašiangové posedenie“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka ZŠ na tému „Fašiangové posedenie“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Výstupom je žiacka prezentácia a spracovanie návrhu pohostenia fašiangového posedenia žiakov, jeho zloženia a finančnou kalkuláciou. Návrh projektového vyučovania je spracovaný v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PhDr. Daniela Hamarová

Projektové vyučovanie ,,Čas vianočný – čas čarovný.´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Čas vianočný – čas čarovný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Mediálna výchova, Svet práce, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Hudobná výchova, Etická výchova, Dejepis, Občianska náuka, Náboženská výchova a spoločenská etiketa  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava Klusová

Projektové vyučovanie z prierezovej témy Dopravná výchova

,,Čo ma čaká na ceste?´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Čo ma čaká na ceste?“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu z  prierezovej témy Dopravná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Projektové vyučovanie je určené pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s cieľom osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky. 

Mgr. Marika Hajdúchová

Projektové vyučovanie

 ,,Obchod´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Obchod“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Výtvarná výchova, Prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Patrícia Kršková

Projektové vyučovanie „STROMY SÚ BÁSNE, KTORÉ ZEM PÍŠE DO NEBA.“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  Biológia, Geografia, Environmentálna výchova, Informatika, Tvorba projektov a prezentačných zručností, Slovenský jazyk, Občianska náuka, Svet práce, Technická výchova, Výtvarná výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Slavomíra Repková

Projektové vyučovanie ,, Čas vianočný – čas čarovný.´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Čas vianočný – čas čarovný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Mediálna výchova, Svet práce, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Hudobná výchova, Etická výchova, Dejepis, Občianska náuka, Náboženská výchova a spoločenská etiketa  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Habinová

Projektové vyučovanie z prierezovej témy Dopravná výchova

,,Čo ma čaká na ceste?´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Čo ma čaká na ceste?“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu z  prierezovej témy Dopravná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Projektové vyučovanie je určené pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s cieľom osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky. 

Mgr. Jarmila Markovičová

Projektové vyučovanie z prierezovej témy Dopravná výchova

,,Čo ma čaká na ceste?´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Čo ma čaká na ceste?“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu z  prierezovej témy Dopravná výchova v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania. Projektové vyučovanie je určené pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s cieľom osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky. 

Mgr. Jana Lazarová

Projektové vyučovanie

 ,,Obchod´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Obchod“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Výtvarná výchova, Prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Alexandra Zelenáková

Projektové vyučovanie ,, Čas vianočný – čas čarovný.´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Čas vianočný – čas čarovný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk, Matematika, Informatika, Mediálna výchova, Svet práce, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Hudobná výchova, Etická výchova, Dejepis, Občianska náuka, Náboženská výchova a Spoločenská etiketa  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Anetta Omámiková

Projektové vyučovanie „Na svete je detí ako smetí“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 7. triedy ZŠ  na tému „Na svete je detí ako smetí“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  slovenský jazyk a literatúra, tvorivé písanie, matematika, praktická matematika, informatika, mediálna výchova, občianska náuka, hudobná výchova a v záujmovom útvare Varím, varíš, varíme  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Jana Beláková

Projektové vyučovanie Na svete je detí ako smetí“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ ( 7. ročník) na tému „ Na svete je detí ako smetí“- AKTIVITY PRE DETI POĆAS MDD v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Tvorivé písanie, Hudobná výchova, Občianska náuka, Matematika, Praktická matematika, Mediálna výchova, Informatika v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Janka Bajzová

Projektové vyučovanie „STROMY SÚ BÁSNE, KTORÉ ZEM PÍŠE DO NEBA.“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 2. stupňa ZŠ na tému „Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch  Biológia, Geografia, Environmentálna výchova, Informatika, Tvorba projektov a prezentačných zručností, Slovenský jazyk, Občianska náuka, Svet práce, Technická výchova, Výtvarná výchova  v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mariana Cvengrošová

Projektové vyučovanie

„Osobnosť Štefana Závodníka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „Osobnosť Štefana Závodníka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra (SJL), Tvorivé písanie (TOF), Mediálna výchova (MDV), Informatika (INF), Náboženská výchova (NBV), Biológia (BIO), Svet práce (SEE), Technika (THD), Dejepis (DEJ), Výtvarná výchova (VYV) v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Mária Šebáková

Projektové vyučovanie

„Osobnosť Štefana Závodníka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „Osobnosť Štefana Závodníka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra (SJL), Tvorivé písanie (TOF), Mediálna výchova (MDV), Informatika (INF), Náboženská výchova (NBV), Biológia (BIO), Svet práce (SEE), Technika (THD), Dejepis (DEJ), Výtvarná výchova (VYV) v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Miroslava Talašová

Projektové vyučovanie

„Osobnosť Štefana Závodníka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „Osobnosť Štefana Závodníka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra (SJL), Tvorivé písanie (TOF), Mediálna výchova (MDV), Informatika (INF), Náboženská výchova (NBV), Biológia (BIO), Svet práce (SEE), Technika (THD), Dejepis (DEJ), Výtvarná výchova (VYV) v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Darina Michálková

Projektové vyučovanie

„Osobnosť Štefana Závodníka“

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „Osobnosť Štefana Závodníka“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania – spracovanie návrhu školského projektu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra (SJL), Tvorivé písanie (TOF), Mediálna výchova (MDV), Informatika (INF), Náboženská výchova (NBV), Biológia (BIO), Svet práce (SEE), Technika (THD), Dejepis (DEJ), Výtvarná výchova (VYV) v elektronickej podobe podľa osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Gabriela Bieliková

Odpad náš každodenný

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „ Odpad náš každodenný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v bloku vyučovacích hodín slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a vlastiveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

PaedDr. Jana Brigantová

Odpad náš každodenný

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 4. ročníka ZŠ na tému „ Odpad náš každodenný“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania- spracovanie návrhu školského projektu v bloku vyučovacích hodín slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a vlastiveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Radovan Šašala

Projektové vyučovanie v edukačnom procese -

„Naše pesničky“

Vypracovaný projekt vyučovania metódou projektového vyučovania prezentuje ideu projektu primárne určeného pre 8. ročník ZŠ, predmet Výchova umením, v ktorom predstavuje tvorbu hudby od elementárneho nahrávania až po tvorbu obalu CD a jeho distribúciu.

Mgr. Adriána Žembová

Roald Dahl - Čarodejnice

Vlastná prezentácia výstupu projektového vyučovania  pre žiakov 5. ročníka ZŠ na tému Čarodejnice od autora Roalda Dahla  v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania.. Následná tvorba a dopĺňanie tajničiek, prešmyčiek, hlavolamov vypracovaných žiakmi. Rozbor literárneho diela, práca s literárnym textom (čitateľská gramotnosť), práca s interaktívnou tabuľou.

Mgr. Katarína Sušková

Čarodejnice – Roald Dahl

Zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka ZŠ na tému „Čarodejnice“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Preskúmať všetky spôsoby, ako rozprávka vplýva na mladého čitateľa. Na základe rozprávky vie žiak v reálnom živote rozlíšiť pozitívne a negatívne javy. Výstup PV – vlastná prezentácia výstupu PV, tvorba a dopĺňanie tajničiek, práca s textom.

PaedDr. Andrea Špesová

Projektové vyučovanie v predmete Prírodoveda

,,Ovocníčkovia žijú zdravo´´

Práca je zameraná na zadanie projektového vyučovania pre žiakov 1. stupňa ZŠ na tému „Ovocníčkovia žijú zdravo“ so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania - spracovanie návrhu školského projektu v predmete prírodoveda v elektronickej podobe podľa Osnovy projektového vyučovania.

Mgr. Silvia Ňaňková

Fašiangová párty -  Príprava posedenia pre spolužiakov v triede

Zadanie projektového vyučovania pre žiakov 5. ročníka ZŠ na tému „Fašiangová párty“ v súlade s učebnými osnovami a so zakomponovaním všetkých zložiek stratégie projektového vyučovania. Úlohou pre žiakov je vytvoriť rozpočet na fašiangovú párty pre celú triedu a pre jednotlivca. Navrhnúť čo najefektívnejší a cenovo najprijateľnejší spôsob obstarania pohostenia a kultúrneho programu. Výstupom je vlastná prezentácia a spracovanie návrhu obsahu pohostenia, jeho zloženia a cenovej kalkulácie,  žiaci 5. ročníka navrhnú konkrétny spôsob organizácie a priebehu pohostenia pre spolužiakov v triede.

Mgr. Henrieta Hrešková

Ako sa žije u protinožcov

Práca je zameraná na projektové vyučovanie objavovania Austrálie, domorodcov, zoznamovanie s faunou a flórou, hospodárstva, kultúry  a spoznávanie života dnešných Austrálčanov. Materiál je spracovaný v MS WORD podľa Osnovy projektového vyučovania.

Absolventi KV - Program:

Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

Mgr. Melinda Takácsová

 Zemetrasenie

Interaktívny pracovný list z biológie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na vnútorný geologický proces – zemetrasenie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Dana Molnárová

Povolania ľudí

Interaktívny pracovný list z prvouky pre 2.ročník ZŠ je venovaný tematickej oblasti Spoznávame človeka. Témou sú povolania ľudí. V spojitosti s prierezovou témou Regionálna výchova a ľudová kultúra sa zameriava na odlíšenie vybraných profesií a ich náplní, oboznamuje deti s ľudovými remeslami vyskytujúcimi sa v minulosti i súčasnosti v blízkom okolí. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Ing. Róbert Polák

Postnatálne obdobie

Interaktívny pracovný list pre stredné školy je zameraný na tému_- Postnatálne obdobie.  Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Bc. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Individuálna tvorba interaktívneho edukatívneho materiálu pre žiakov v hre  na husle  v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

Interaktívny pracovný materiál je zameraný na rozvoj inovatívnych prvkov sólovej a  v komornej  hre na husle, sú doplňovacím inovatívnym materiálom ku knihám  hudobnej náuky v základných umeleckých školách 1. - 4. ročník.  Edukatívny materiál   bol realizovaný  v praxi v projekte Jasličková slávnosť 2017 v Nových Zámkoch vo Františkánskom kostole.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami,  je možné ho neustále inovovať  a dopĺňať.

PhDr. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Individuálna tvorba interaktívneho edukatívneho materiálu pre žiakov v komornej hre v  súbore Luxurians v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

Interaktívny pracovný materiál je zameraný na rozvoj inovatívnych prvkov v komornej a súborovej hry, ktoré sú doplňovacím inovatívnym materiálom ku knihám  hudobnej náuky v základných umeleckých školách 5.-7.ročník.  Edukatívny materiál   bol realizovaný  v praxi v projekte Jasličková slávnosť 2017 a Novoročný trojkráľový koncert 2018 v Nových Zámkoch vo Františkánskom kostole. 

Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami,  je možné ho neustále inovovať pre rôzne komorné súbory v ZUŠ.

Mgr. Melinda Takácsová

 Zemetrasenie

Interaktívny pracovný list z biológie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na vnútorný geologický proces – zemetrasenie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Dana Molnárová

Povolania ľudí

Interaktívny pracovný list z prvouky pre 2.ročník ZŠ je venovaný tematickej oblasti Spoznávame človeka. Témou sú povolania ľudí. V spojitosti s prierezovou témou Regionálna výchova a ľudová kultúra sa zameriava na odlíšenie vybraných profesií a ich náplní, oboznamuje deti s ľudovými remeslami vyskytujúcimi sa v minulosti i súčasnosti v blízkom okolí. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Ing. Róbert Polák

Postnatálne obdobie – Biológia pre stredné školy

Interaktívny pracovný list z biológie pre stredné školy je zameraný na postnatálne obdobie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Bc. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Individuálna tvorba interaktívneho edukatívneho materiálu pre žiakov v hre  na husle  v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

Interaktívny pracovný materiál je zameraný na rozvoj inovatívnych prvkov sólovej a  v komornej  hre na husle, sú doplňovacím inovatívnym materiálom ku knihám  hudobnej náuky v základných umeleckých školách 1. - 4. ročník.  Edukatívny materiál   bol realizovaný  v praxi v projekte Jasličková slávnosť 2017 v Nových Zámkoch vo Františkánskom kostole.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami,  je možné ho neustále inovovať  a dopĺňať.

PhDr. Ladislav Dráfi, DiS.art.

Individuálna tvorba interaktívneho edukatívneho materiálu pre žiakov v komornej hre v  súbore Luxurians v Základnej umeleckej škole Nové Zámky

Interaktívny pracovný materiál je zameraný na rozvoj inovatívnych prvkov v komornej a súborovej hry, ktoré sú doplňovacím inovatívnym materiálom ku knihám  hudobnej náuky v základných umeleckých školách 5.-7.ročník.  Edukatívny materiál   bol realizovaný  v praxi v projekte Jasličková slávnosť 2017 a Novoročný trojkráľový koncert 2018 v Nových Zámkoch vo Františkánskom kostole.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami,  je možné ho neustále inovovať pre rôzne komorné súbory v ZUŠ.

PaedDr. Alena Sádovská

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre žiakov 3. roč. SŠ

„How to live to be 100“

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre žiakov 3. roč. SŠ je zameraný na pochopenie textu, s podporou obohatenia slovnej zásoby zdravotníckeho obsahového zamerania textu. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Iveta Balintová

Prírodné  pomery  Austrálie

Interaktívny pracovný list z geografie pre šiesty ročník ZŠ je zameraný na  názvy viažuce sa k prírodným pomerom Austrálie. Úlohy sú zamerané na vyhľadávanie a prácu s náučnym textom s cieľom zvýšenia čitateľskej a geografickej gramotnosti.   Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr.  Lucia Baločková

Premeny prírody

Interaktívny pracovný list z vlastivedy pre 3. ročník ZŠ je zameraný na  utvrdzovanie učiva o ročných obdobiach s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný  v  MS WORD s interaktívnymi prvkami.

MVDr. Marianna Bellová

Test – opakovanie učiva prvého polroku z chémie pre 8. ročník ZŠ

Interaktívny pracovný list z chémie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na opakovanie učiva prvého polroku s cieľom zvýšenia čitateľskej  gramotnosti žiakov v prírodovedných predmetoch.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Mária Boková

 Bezpečne na ceste

Interaktívny pracovný list z prvouky pre 2.. ročník ZŠ je zameraný na overenie schopnosti a zručnosti žiakov zo základov dopravnej výchovy,  s cieľom zvýšenia ich čitateľskej gramotnosti.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Jozef Kornúc

TC Skladba - opakovanie učiva

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ je zameraný na opakovanie učiva skladby s  cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Zuzana Michaličová

Vybrané slová

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre štvrtý ročník ZŠ je zameraný na  vybrané slová.  Úlohy sú zamerané na zhrnutie a zopakovanie učiva  s cieľom zvýšenia čitateľskej a jazykovej gramotnosti.   Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Zuzana Pazičová

Slová s opačným významom - opozitá

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 4. ročník ŠZŠ je zameraný na porozumenie a význam slov opačného významu s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Václav Petrovčik

Vzdelanosť a kultúra starovekého Grécka

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre šiesty ročník ZŠ je zameraný na  vzdelanosť a kultúru starovekého Grécka.  Otázky a zadania sú zamerané na zhrnutie a zopakovanie učiva  s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami Vývojára.

Mgr. Alica Pšaková

Napoleon Bonaparte a Napoleonské vojny

Prezentácia je zameraná na učivo dejepisu z ôsmeho ročníka základnej školy na tému Napoleon Bonaparte a Napoleonske vojny.  Dá sa využiť ako učebný materiál k samostatnému vysvetleniu učiva a následnému upevneniu učiva na základe podpory čitateľskej gramotnosti žiakov.

Mgr. Gabriela Šľachtová

Opakovanie literárnych

pojmov

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry

pre 2.ročník zameraný na opakovanie literárnych pojmov s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny  materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Marta Šmigová

Celoročné opakovanie učiva slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 3.ročníka ZŠ

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre3. ročník ZŠ je zameraný na celoročné opakovanie učiva slovenského jazyka a literatúry s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Marián Vasiľ

Trojuholník

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 6. ročník ZŠ je zameraný na základné prvky a vlastnosti trojuholníka s cieľom zvýšenia čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Dáša Vasiľová

Hlásky

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ je zameraný na precvičenie a upevňovanie učiva o delení hlások s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Ľubica Viňanská

Podstatné mená

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ je zameraný na zhrnutie učiva o podstatných menách – rod, vzor, pád s cieľom zvýšenia čitateľskej a jazykovej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Zlatica Smoradová

Písmenková a slovná hra

Prezentácia je určená pre žiakov 2. ročníka ZŠ. Cieľom práce je hravou formou trénovať prácu s textom a jeho porozumenie. Podporuje u žiakov analytické myslenie.

Mgr. Zlatica Schlettová

Jar v literatúre

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách čítania v 3.-4. ročníku ŠZŠ, alebo 1.-2. ročníku ZŠ. Edukatívny materiál je vypracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Slavomíra Gribová

Rozprávka

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka – zložka čítanie pre druhý ročník ZŠ je zameraný na kontrolu porozumenia čítaného textu,  edukatívny materiál  je vypracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Ivana Palková

Rozprávka o malom „a“

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka – zložka čítanie pre druhý ročník ZŠ je zameraný na kontrolu porozumenia čítaného textu,  pri čom využíva interaktívne prvky. Pracovný list je rozpracovaný v programe MS WORD.

PaedDr. Antónia Tchuríková

Rozprávka o malom „a“

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka – zložka čítanie pre druhý ročník ZŠ je zameraný na kontrolu porozumenia čítaného textu,  pri čom využíva interaktívne prvky. Pracovný list je rozpracovaný v programe MS WORD.

Mgr. Renáta Kosturská

Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

Interaktívny pracovný list z literatúry pre 9. ročník ZŠ je zameraný na prácu s textom -  úryvkom z románu Jar Adely Ostrolúckej v učebnici Literárna výchova pre 9. ročník - s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Ivana Miklošová

Pracovný list z geografie na opakovanie učiva o štátoch Európy

 

Interaktívny pracovný list z geografie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na geografické vedomosti o štátoch Európy s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov s využitím  IKT.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Lucia Šeboková

Objavujeme Slovensko

Vlastiveda – 3. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z vlastivedy pre 3. ročník ZŠ je zameraný na objavovanie zaujímavých častí Slovenska s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Mária Trtiková

Slnečná sústava

Prírodoveda – 4. roč. ZŠ

Prezentácia je určená pre 4. ročník ZŠ.  Zameraná je na Slnečnú sústavu, Slnko, Merkúr, Venušu a Zem. Po kliknutí na odkaz sa zobrazí internetová stránka, z ktorej žiaci získajú informácie potrebné na vyplnenie pracovného listu.

Mgr. Anna Ťažká

Naša zem a jej naj.

Prírodoveda – 4. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z prírodovedy pre 4. ročník ZŠ je zameraný na vedomosti o planéte Zem s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami s využitím IKT.

PaedDr. Martina Jakabšicová

Pracovný list

zo slovenského jazyka

a literatúry - oblasť

čítanie a literatúra,

zameraný na čitateľskú gramotnosť s využitím IKT

 Pracovný list s témou Rozprávky o Košiciach je určený pre žiakov  5. ročník špeciálnej základnej školy. Pozostáva z 11 úloh rôzneho typu, ktorých  cieľom je zvýšiť čitateľskú gramotnosť v predmete slovenský jazyk a literatúra. Záver pracovného listu obsahuje hodnotiace kritérium. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD, má interaktívny charakter.

PaedDr. Jana Bernátová

Pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry – oblasť čítanie a literatúra

Pracovný list, je spracovaný interaktívne, je určený pre 5.ročník ŠZŠ. Je zameraný na čítanie s porozumením s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť na danom predmete. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Nina Poláková

Mimo čítankové čítanie „Urobme si večierok“

Interaktívny pracovný list pre žiakov 3. ročníka ZŠ

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník ZŠ obsahuje  úlohy vyplývajúce z prečítaného textu  s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Adela Chudá

Kreatívne úlohy na čítanie

s porozumením s využitím IKT

Slovenský jazyk – čítanie

6. ročník ŠZŠ

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 6.ročník ŠZŠ je zameraný na čítanie s porozumením, s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti – „Žiaden bič spotrebič.“ . Prezentácia je o elektrine a elektrických spotrebičoch. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS Power Point s interaktívnymi prvkami.

 

Mgr. Slavomíra Markusová

Vesmír

Interaktívny pracovný list je určený žiakom 3. ročníka ZŠ, je zameraný na získavanie nových poznatkov a vedomostí o vesmíre, našej Slnečnej sústave, planétach. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami (Vývojár).

Mgr. Božena Krajmerová

Oddeľovanie zložiek zmesí

Interaktívny pracovný list z chémie pre 6.ročník ZŠ je zameraný na opakovanie učiva „Zmesi, oddeľovanie zložiek zmesí“ s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov pri práci s odborným textom. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Zuzana Vnenčáková

Ježiš učí v podobenstvách

Prezentácia z Náboženskej výchovy pre 6. ročník ZŠ je zameraná na hlbšie spoznanie Podobenstva o svadbe kráľovho syna, na zapamätanie si jeho posolstva pre osobný život s cieľom zvýšenia čitateľskej a náboženskej gramotnosti. Materiál je spracovaný v MS Power Point.

Mgr Ingrid Vasjuková

František Hečko – Červené víno

Interaktívny pracovný list pre 9. ročník ZŠ

Interaktívny pracovný list z literatúry pre 9. ročník ZŠ je zameraný na prácu s textom -  úryvkom z románu Červené víno v učebnici Literárna výchova pre 9. ročník - s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Beáta Čižmárová

TRÁVIACIA SÚSTAVA

Interaktívny pracovný list z biológie pre 7. ročník ZŠ je zameraný na časti a funkcie tráviacej sústavy s cieľom zvýšenia čitateľskej  gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Jarmila Ružbašanová

Opakovanie – grécke báje

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník ZŠ je zameraný na zopakovanie vedomostí o gréckych bájach s cieľom zvýšenia čitateľskej  gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Lucia Cvancigerová

Kultúra – Americký školský systém

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 9. ročník ZŠ je zameraný na školský systém a rozdelenie jednotlivých stupňov vzdelávania v Amerike s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

 

 

Mgr. PhDr. Anna Nahálková

 

 

RIEKY - DAR ŽIVOTA

Interaktívny pracovný list z vlastivedy pre 3. ročník ZŠ je zameraný na oboznámenie sa žiakov s najznámejšími slovenskými riekami, priehradami a jazerami  s cieľom zvýšenia čitateľskej  gramotnosti a osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. PhDr. Mária Lopuchová

Ochrana proti požiarom

Interaktívny pracovný list z vlastivedy pre 2. ročník ZŠ je zameraný na oboznámenie sa s najčastejšími príčinami požiarov a prácou hasičov s cieľom zvýšenia čitateľskej  gramotnosti a osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Lucia Hudáková

Opakovanie tematických celkov: western, detektívka, robinsonáda

Práca opakuje tematické celky, pričom sa zameriava na pochopenie prečítaného umeleckého aj náučného textu.

PaedDr. Jana Somogyiová

Je pravda, že hrozí vyhynutie zvierat?

Interaktívny pracovný list je určený pre žiakov  3. a 4. ročníka ZŠ a je zameraný na prírodovedu s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami a zároveň testuje žiakov z oblasti porozumenia a zapamätania si jednotlivých faktov.

 

Mgr. Iveta Brojová

Objavujeme Slovensko

Vlastiveda – 3. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z vlastivedy pre 3. ročník ZŠ je zameraný na zisťovanie informácií o Slovensku s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

 

Mgr. Andrea Pinterová

Ako žijú mravce

Prírodoveda – 2. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z prírodovedy pre 2. ročník ZŠ je zameraný na informácie o spôsobe života mravcov s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

 

Mgr. Marta Košútová

Pif a Paf sa sánkujú

Slovenský jazyk a literatúra – 3. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.roč.ZŠ je zameraný na prácu s textom s cieľom zdokonaliť techniku čítania s porozumením, utvrdiť gramatické javy a vzbudiť záujem žiakov o samotné čítanie. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

 

Mgr. Darina Šulková

Povesť o hradnej studni

Slovenský jazyk – Čítanie, Vlastiveda – 3. a 4. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník ZŠ je zameraný na čítanie a vlastivedu s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

 

Mgr. Darina Lohyňová

Jozef Gregor-Tajovský: Do konca

Slovenský jazyk a literatúra – 7. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník ZŠ, ktorý je zameraný čítanie s porozumením a na zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. V pracovnom liste boli použité rôzne  typy úloh zameraných na rozvoj viacerých myšlienkových operácií žiaka.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

 

Mgr. Jana Procházková

Bratislava, hlavné mesto Uhorska

Dejepis – 7. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 7. ročník ZŠ je zameraný na prácu s náučným textom zameraným na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov a posudzovania historických faktov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Ľudmila Čarnotová

The USA

Anglický jazyk – 6. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 6. ročník ZŠ je zameraný na stupňovanie prídavných mien s cieľom zvýšenia čitateľskej a jazykovej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS Word s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Jana Obroktová

Osobnosti renesancie

Dejepis – 7. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 7. ročník ZŠ je zameraný na osobnosti renesancie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS Word s interaktívnymi prvkami.

Aleksandar Čavić

The Tiger

Anglický jazyk – 8. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 8. ročník ZŠ je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov v anglickom jazyku.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Sergej Sukovatý

Hroch

Prírodoveda – 3. a 4. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z prírodovedy pre 3. a 4. ročník ZŠ je zameraný na prírodovednú tému-cicavcov s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Radovan Šašala

Martin Kukučín: Neprebudený

Slovenský jazyk a literatúra – 7. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list zo Slovenského jazyka pre 7. ročník je zameraný na úryvok poviedky a porozumenie používanému jazyku danej doby a jej umeleckým prostriedkom. Porozumenie textu zvyšuje porozumenie literatúre ako umeniu. Materiál spracovaný v MS WORD 2010.

PhDr. Ľubica Krajmerová

Tvorba i-pracovného listu na zvýšenie čitateľskej gramotnosti - Celoročné zhrnutie učiva z gramatiky pre 8. ročník ZŠ.

Interaktívny pracovný list zo SJL je zameraný na gramatické javy z morfológie, syntaxe a ortografie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov 2. stupňa ZŠ.

Mgr. Júlia Kotrusová

Telesá a látky

Fyzika pre 6. ročník ZŠ

Interktívny pracovný list z fyziky je určený pre žiakov 6. ročníka ZŠ a je zameraný na tému „telesá a látky“ s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Jarmila Mišíková

Bežný účet

„neviditeľná

automatická peňaženka“

Edukatívny materiál pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Edukatívny materiál je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ a je zameraný na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov s cieľom podporiť čítanie s porozumením.  Interaktívny pracovný list  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Mária Bednárová

Je pravda, že niektoré zvieratá vymierajú?

Edukatívny materiál je určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ a je zameraný na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov s cieľom podporiť čítanie s porozumením.  Interaktívny pracovný list  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Monika Petrivaldská

Grécko – perzské vojny.

Dejepis – 6. ročník ZŠ

Interktívny pracovný list bol vypracovaný za účelom zvýšenia čitateľskej gramotnosti, ako aj čítania s porozumením použitím rôznych metód ako prešmyčky, pojmový rad, pravda- nepravda. Edukatívny materiál je určený pre 6. ročník ZŠ.

Mgr. Petra Gašparová

Kam sa stratila kúzelná perla?

Slovenský jazyk a literatúra – 5. ročník ZŠ

Cieľom práce je tvorba interaktívneho edukatívneho  materiálu pre žiakov  5. ročníka ZŠ. Motivácia žiakov k čítaniu s porozumením je podporená rôznymi otázkami a interaktívnymi úlohami  s aktívnym využitím IKT.

Mgr. Gustáv Micheľ

Stredoveká hudba

Hudobná výchova – 7. ročník ZŠ

Interaktívny pracovný list z hudobnej výchovy pre 7.ročník je zameraný na hudobné obdobia – stredoveká hudba s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením a aplikáciou doterajších vedomostí a zručností. Materiál je spracovaný v MS Word s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Roman Slušný

Dieselov (vznetový) motor

Fyzika – 7. ročník ZŠ

Pracovný list bol vypracovaný za účelom zvýšenia čitateľskej gramotnosti, ako aj čítania s porozumením, ktoré je veľmi dôležité aj vo fyzike. K lepšiemu pochopeniu učiva o spaľovacích motoroch sú k textu priložené názorné obrázky a interaktívny úlohy.

Mgr. Gabriela Kováčová

Oporno-pohybová sústava

Prírodoveda – 4. ročník ZŠ

Cieľom interaktívneho edukatívneho  materiálu je aktivovať žiakov 4. ročníka ZŠ k pozornému čítaniu s porozumením a  pútavými úlohami, otázkami a doplňovaním obrázkov formou IKT motivovať k čítaniu a tým zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov.

Mgr. Jana Sporišová

Základné vetné členy

Slovenský jazyk a literatúra

Primárnym cieľom pri tvorbe pracovného listu bolo zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti u žiakov.  Jednotlivé úlohy majú žiaka nasmerovať do pozície čitateľa, ktorý text a slovné úlohy z neho plynúce nielen prečíta, ale aj správne pochopí a následne vypracuje s čo najmenšou chybovosťou.

Mgr. Jana Studená

Interaktívny PL na opakovanie tematického celku so zreteľom na čítanie s porozumením – Vlastiveda – 2. ročník ZŠ

Prvá časť pracovného listu je zameraná na porozumenie umeleckého textu. Za úvodným textom sú zaradené otázky vyplývajúce z textu, kde si žiaci precvičia orientáciu v texte.

Druhá časť práce je interaktívny PL z vlastivedy, kde si žiaci môžu zopakovať a rozšíriť vedomosti o meste Levice, o jeho symboloch, pamiatkach, pamätníkoch a pod.

IKT forma práce je pre žiakov veľmi pútavá, pracujú s radosťou, nakoľko v posledných rokoch sú stále zručnejší v používaní počítačových technológií.

Ing. Miroslava Jánošová

Návšteva na gazdovej farme

Matematika – 7.,8.,9. ročník ZŠ

Pracovný list bol vypracovaný za účelom zvýšenia čitateľskej gramotnosti, ako aj čítania s porozumením, ktoré je veľmi dôležité aj v matematike hlavne pri slovných úlohách. Pre lepšiu orientáciu sú v texte farebné rozlíšenia ako pomôcka na jednotlivé otázky.

Mgr. Dana Paráková

JAR

Slovenský jazyk a literatúra – 4. ročník ZŠ

Výstup je spracovaný pre predmet SJL - 4.ročník ZŠ. Interaktívny úlohy sú zamerané na nájdenie a získanie informácií, integráciu a interpretáciu. V úlohách sa prelínajú medzipredmetové vzťahy PRI-SJL-gramatika. Žiaci riešia úlohy typu: vyžiadaj a napíš, vyber správnu odpoveď, správne napíš slová s gramatickými chybami, čo vyplýva a nevyplýva z textu.

 

PhDr. Ľubica Ďurišová Vanková

Porozumenie odborného textu

Základy ošetrovania a asistencie

Práca je zameraná na porozumenie odborného textu a je určená pre študentov odboru - zdravotnícky asistent. Je spracovaná v programe MS Word s interaktívnymi prvkami (Vývojár).

Mgr. Ivona Šebeštínová

Ovocie a zelenina

Slovenský jazyk a literatúra – 2. ročník ZŠ

Téma „Ovocie a zelenina“ je určená pre žiakov 2. ročníka ZŠ.  Práca sa zameriava na podporu čítania s porozumením a prostredníctvom otázok sa zopakujú aj gramatické javy a žiaci poznávajú jednotlivé druhy ovocia a zeleniny.

Mgr. Marianna Nozdrovická

Materiály používané v technike

Technika – 6. ročník ZŠ

Pracovný list bol vypracovaný za účelom zvýšenia čitateľskej gramotnosti, ako aj čítania s porozumením. Edukatívny interaktívny pracovný list je spracovaný v MS Word s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Alica Olachová

Opakovanie – Poloha, povrch a vodstvo Európy

Interaktívny pracovný list z geografie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na geografické vedomosti o Európe s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov s využitím  IKT.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Eva Gvotová

Európska únia

Interaktívny pracovný list z geografie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na vysvetľovanie dôvodov zjednocovania Európy, poznanie štátov patriacich do EÚ, poznanie cieľov a hlavných orgánov EÚ s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v Power Pointe.

Mgr. Zuzana Vraňáková

Vzdelanosť a kultúra starovekého Grécka

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 6. ročník ZŠ je zameraný na získanie  a  preopakovanie poznatkov o kultúre a vzdelanosti starovekého Grécka.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Mária Lampartová

Delenie spoluhlások

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ je zameraný na gramatické výkony so spoluhláskami s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Ľubomíra Jelenčíková

Spoznávame Košice

Interaktívny pracovný list  z vlastivedy pre 4.ročník je zameraný na získanie základných informácií o Košiciach formou interaktívnych úloh. Dá sa využiť na vyvodenie alebo upevnenie učiva. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Adriána Žembová

P. O. Hviezdoslav - Zuzanka Hraškovie

Prezentácia zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ  je zameraná na rozbor poézie s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS PowerPoint-e s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Dagmar Džubáková

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – rôzne druhy textov pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ

Interaktívny  pracovný list zo slovenského jazyka pre 6. a 7. ročník ZŠ je zameraný na prácu s umeleckým a odborným textom s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Helena Fedorková

Obrazy pravekej spoločnosti

Interaktívny pracovný list z dejepisu pre 6. roč. základnej školy je zameraný na opakovanie tematického celku Obrazy pravekej spoločnosti s cieľom využitia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Anna Bartková

Podstatné mená

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ je zameraný na podstatné mená, rozlišovanie podstatných mien na všeobecné a vlastné. Cieľom interaktívneho pracovného listu je zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Andrea Špesová

Rozmanité prírodné spoločenstvá- Včela medonosná

Interaktívny  pracovný list z prírodovedy pre 4. ročník ZŠ je zameraný na rozmanité prírodné spoločenstvá a získavanie základných informácií o včele medonosnej s cieľom zvyšovania čitateľskej gramotnosti žiakov s interaktívnymi prvkami a využitia IKT v edukácii. Záverečný výstup je spracovaný v MS Word.

Mgr. Eva Trenčíková

Stredná Európa

Interaktívny pracovný list z geografie pre 8. ročník ZŠ je zameraný na strednú Európu, konkrétne na Rakúsko a Švajčiarsko, úlohy sú zamerané na čitateľskú gramotnosť žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Darina Dudová

Cestujeme a spoznávame našu Zem - Sopka a sopečná činnosť

Interaktívny pracovný list z geografie pre 5. ročník ZŠ je zameraný na oboznámenie sa s pojmom sopka a sopečná činnosť s cieľom zvýšenia čitateľskej a geografickej gramotnosti žiakov.    Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Bc. Radka Kormaníková

Pečieme s psíčkom

a mačičkou

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a prírodovedy pre 4. ročník ZŠ je zameraný na  opakovanie učiva  na tému živočíchy a rozvoj čitateľskej gramotnosti.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Marta Fedorková

Uhly

Interaktívny pracovný list /test/ z matematiky pre 6. ročník ZŠ je zameraný na poznávanie uhlov podľa veľkosti, s cieľom zvýšenia matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v programovom prostredí    MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Libuša Hnatová

Včelárstvo

Interaktívny pracovný list z biológie pre 6. ročník ZŠ je zameraný na získanie základných informácií o spoločenstve včiel s cieľom zvýšenia čitateľskej  gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Kormaníková Anna

L. M. Montgomeryová- Anna zo Zeleného domu

 

Prezentácia zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ  je zameraná na rozbor dievčenského románu s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS PowerPoint-e s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Mária Jurkovská

Rozprávka

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry  pre 2. ročník ZŠ je zameraný na upevnenie čitateľskej zručnosti, na rozvoj logického myslenia , fantázie a predstavivosti.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Iveta Masniková

Edukatívny materiál  z anglického jazyka –

zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov a využitie IKT

Prezentácia je zameraná na porozumenie nelineárneho textu ako aj rozličných textových skratiek v anglickom jazyku. Je určená pre študentov na úrovni B1-B2 podľa SERR.

Mgr. Monika Podhorská

Úlohy na porozumenie vecného textu

Interaktívny pracovný  materiál zo slovenského jazyka pre ZŠ  2.stupeň je spracovaný  jazyka je zameraný na nárečia  a slang s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti v oblasti nárečí a slangu. Edukatívny materiál je spracovaný v PowerPoint .     

Mgr. Ľudmila Klimková

Pracovný list pre druhákov – Ako čerešne oklamali chlapca

Interaktívny pracovný list z  čítania,  pre 2. roč. ZŠ, zameraný na prácu s textom a úlohy z textu s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Monika Pištejová

Lastovičie rozprávky (úryvok z Desiatej rozprávky, Stanislav Štepka)

Interaktívny pracovný list zo Slovenského jazyka a literatúry pre 2. ročník ZŠ je zameraný na rozbor textu s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Miriam Hnatkovičová

Ľudové rozprávky, vybrané slová po R, precvičovanie násobenia

Interaktívne pracovné listy z čítania, matematiky a slovenského jazyka  pre 3. ročník ZŠ sú zamerané na prácu s textom s cieľom rozvoja čitateľskej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v programe MS Word s interaktívnymi prvkami a v programe Hotpot.

Mgr. Alena Tomková

Dovolenka v Kanade

Interaktívny pracovný list pre žiakov 7. ročníka je zameraný na čítanie s porozumením v anglickom jazyku.  Edukatívny materiál na tému „Dovolenka v Kanade“ je spracovaný v MS Word s interaktívnymi prvkami. 

Mgr. Martina Dicová

Veci okolo mňa

Interaktívny pracovný list z prírodovedy pre 2. ročník  ZŠ je zameraný na zhrnutie učiva prírodovedy s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Ľudmila Majkutová

Aktivity vo voľnom čase

Interaktívny pracovný list z anglického jazyka pre 4. ročník ZŠ je zameraný na precvičovanie prítomného času jednoduchého s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov v cudzom jazyku.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Lucia Matišinová

Tvorba pracovného listu k básni Milana Rúfusa  Za starou mamou

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Monika Repková

Učenie sa v škole alebo doma cez počítač?

Interaktívny pracovný list z nemeckého jazyka pre 3. ročník osemročných gymnázií je zameraný na získanie hl. inf. z textu s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov v nem. jazyku. Edukatívny materiál je spracovaný v MS Word s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Monika Vilinová

Počtové výkony s desatinnými číslami

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 6. ročník ZŠ je zameraný na počtové výkony s desatinnými číslami s cieľom zvýšenia čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Alena Barancová

Prírodoveda – Časti tela

Interaktívny pracovný list z prírodovedy pre 4. ročník je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov  s využitím rôznych metód na porozumenia textu. Zadanie je vhodné aj na domácu úlohu - podporí čitateľskú gramotnosť a porozumenie textu s následnou interpretáciou (kritické čítanie). Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Alena Kaufmanová

Test z matematiky pre 7. ročník ZŠ

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 7. ročník ZŠ je zameraný na kombinatoriku a percentá s cieľom zvýšenia čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

PaedDr. Helena Haščáková

Lexikológia – slovná zásoba , opakovanie tematického celku

Interaktívny pracovný list zo slovenského jazyka pre 9. ročník je zameraný na opakovanie slovnej zásoby s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Lucia Uhlárová

O divotvornom hrnčeku

Interaktívny pracovný list z čítania pre 1.ročník ZŠ je zameraný na zvýšenie čitateľskej gramotnosti cez úlohy vyplývajúce z textu.  Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Zuzana Zbušková

Test z tematického celku – HUDOBNÝ BAROK

Interaktívny pracovný list z hudobnej výchovy pre 6. ročník ZŠ je zameraný na opakovanie tematického celku – HUDOBNÝ BAROK  s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

RNDr. Mária Dvorožňáková

VÝSTUPNÝ TEST – 6. roč. CHÉMIA

Interaktívny pracovný list z chémie  pre 6. ročník ZŠ je zameraný na  celoročné učivo chémie 6. ročníka  s cieľom  preverenie vedomosti žiakov  a zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov.  Edukatívny materiál  je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Katarína Sušková

J.G.Tajovský - Do konca

Interaktívny pracovný list z literárnej výchovy pre 7.ročník ZŠ zameraný na porozumenie a prácu s textom aj  s úlohami z gramatiky s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti. Edukatívny materiál je spracovaný v MS Word s interaktívnymi prvkami.

Mgr. Nadežda Šašalová

Numerácia čísla 3 – Matematika pre 1. roč. ZŠ

Interaktívny pracovný list z matematiky pre 1.ročník ZŠ je zameraný na zvýšenie čitateľskej gramotnosti cez matematické úlohy vyplývajúce z textu – O troch prasiatkach.  Edukatívny materiál je spracovaný v MS WORD s interaktívnymi prvkami.

Absolventi KV - Program:

Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe

 

Meno a priezvisko

 

Názov záverečnej práce

 

Anotácia

Ing. Veronika Oroszová

ZLOŽKY MZDY

Výpočet čistej mzdy

Prezentácia je zameraná na definovanie mzdy, minimálnej mzdy, charakterizuje jednotlivé zložky mzdy a presnejšie popisuje postup pre výpočet čistej mzdy. Oboznamuje s povinnými odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne pre zamestnávateľa a zamestnanca.

Mgr. Mário Ďurčány

Štátna hymna Slovenskej republiky

Prezentácia je určená pre 1. ročník Odborného učilišťa v predmete Občianska náuka. Žiaci sú oboznámení s výrazom hymna, s históriou vzniku hymien, so zaujímavými faktami svetových hymien. Základom prezentácie je história vzniku Slovenskej hymny, so samotnou hymnou v inštrumentálnej a spievanej verzii.

PaedDr. Pavol Majerčík

PREMENA JEDNOTIEK – Univerzálny návod na prevod jednotiek

Prezentácia z matematiky pre 6. ročník ZŠ s rýchlym a univerzálnym návodom ako premieňať jednotky. Súčasťou prezentácie je aj interaktívna kalkulačka, ktorá okrem výsledku zobrazuje aj postup výpočtu.

Mgr. Slávka Lazorová

Košický kraj

 Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ

Prezentácia z vlastivedy pre 4.ročník je zameraná na získavanie základných informácií o Košickom kraji aplikáciou interaktívnych úloh. Je  vypracovaná v programe PowerPoint aj s krátkym testom v závere prezentácie na fixáciu učiva.

Bc. Ján Pavľak

Pomôcky na murovanie

Prezentácia z odborného výcviku pre učebný dvojročný odbor murár  je zameraná na získavanie základných informácií o pomôckach na murovanie Je spracovaná v PowerPoint, v programe ActivInspire.

PaedDr. Milan Morovský

Terminológia cvičení

Prezentácia je zameraná na TERMINOLÓGIU gymnastických cvičení pre 2. stupeň základnej školy na hodine telesnej výchovy. Výstup je možné využiť ako učebný materiál k samostatnému vysvetleniu učiva, upevneniu učiva po praktickej realizácií na hodine telesnej výchovy s akcentom na podporu správnej terminológie a vyjadrovania sa žiakov

Mgr. Mária Halajčíková

Antarktída

Cieľom prezentácie je predstaviť žiakom Antarktídu – geografickú polohu, podnebie a život  južného pólu. Predstavuje objaviteľa, ktorý dosiahol najväčšie úspechy pri objavovaní Antarktídy,. Prezentácia je spracovaná v programovom prostredí MS PowerPoint.

Mgr. Marián Bumbera

Lesné huby a lišajníky

Biológia 5. ročník ZŠ

Prezentácia z biológie pre 5. ročník je zameraná na  výučbu a vysvetlenie učiva, upevnenie učiva  alebo zopakovanie učiva.  Výstup je možné využiť ako učebný materiál pre ZŠ.

Mgr. Jana Gajdošociová

Tanec v dejinách hudby

Prezentácia z hudobnej výchovy na  2.stupeni  ZŠ a ZUŠ je zameraná na získavanie základných informácií o vývoji tanca v dejinách hudby formou interaktívnych úloh a cvičení. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint, v eBeam Interact.

Mgr. Radoslava Očenášová

Vzory podstatných mien

Prezentácia zo slovenského jazyka pre 2. stupeň ZŠ je zameraná na osvojenie si základných pravidiel pri určovaní vzorov podstatných mien, podrobnejšie sú spracované vzory mužského, ženského a stredného rodu. Je spracovaná v programe MS Power Point s použitím rôznych interaktívnych prvkov.

Ing. Daniela Trávniková

Základné pravidlá určovania dátumu v anglickom jazyku

Prezentácia z anglického jazyka pre 2. stupeň ZŠ je zameraná na osvojenie si základných pravidiel pri určovaní dátumu, získanie správnej formy písania a vyslovovania dátumu - dni, mesiace, roky, ďalej tvorba radových  čísloviek a poukázanie na rozdielnosť pri britskej a americkej angličtine. Je spracovaná v programe MS Power Point s použitím rôznych interaktívnych prvkov.

Mgr. Miloš Grӧninger

Vtáctvo

Prezentácia z predmetu poznaj a chráň na  2.stupni ZŠ je zameraná na získavanie základných informácií o vtáctve. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Mgr. Anna Horňaková

Mária Terézia

Prezentácia z dejepisu na  2.stupni ZŠ je zameraná na získavanie základných informácií o vláde Márii Terézii , o význame jej reforiem a zaujímavostiach o jej rodine.  Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Ing. Anna Bumberová

Názvoslovie solí.               Chémia 8. ročník

Prezentácia z chémie pre 8. ročník je zameraná na  výučbu a vysvetlenie Názvoslovia solí formou úloh aj cvičení. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Mgr. Miloš Jenčík

Obyvateľstvo, štruktúra obyvateľstva

Prezentácia z občianskej náuky pre 7. ročník je zameraná na získavanie základných informácií o štruktúre obyvateľstva formou interaktívnych úloh a cvičení. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint, v eBeam Interact.

Ing. Marta Jenčíková

Trojčlenka a jej použitie v priamej a nepriamej úmernosti.

Prezentácia z matematiky pre 7. ročník je zameraná na získavanie základných informácií o použití trojčlenky pri výpočte neznámej v priamej a nepriamej úmernosti formou interaktívnych úloh a cvičení. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint, v eBeam Interact.

Ing. Anna Tkačová

Lineárne rovnice

Matematika pre 7. ročník ZŠ

Prezentácia z matematiky pre 7. ročník je zameraná na  výučbu a vysvetlenie počítania Lineárnych rovníc formou interaktívnych úloh a cvičení. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint, v eBeam Interact.

Ing. Marta Gajdošová

Trojuholník

Matematika pre 7. ročník ZŠ

Prezentácia z matematiky pre 7. ročník je zameraná na  výučbu a vysvetlenie učiva o trojuholníkoch. Základné prvky trojuholníka, rozdelenie trojuholníkov.

Ing. Lucia Kobulnická

Ročné obdobia

Prezentácia z prírodovedy na 1.stupni ZŠ je zameraná na rozoznanie jednotlivých ročných období formou interaktívnych úloh. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Mária Ruščáková

Zdravá výživa

Prezentácia o zdravej výžive využitá v ŠKD približuje žiakom zdravé potraviny prostredníctvo pyramídy zdravia. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Mgr. Ľudovít Halajčík

Vlastiveda - zaujímavé formy a metódy priamej práce so žiakmi a formy a metódy sprostredkované pomocou elektronických zdrojov

Prezentácia z vlastivedy pre 3. a 4. ročník ZŠ  je zameraná na získavanie základných informácií o zemepisných a historických reáliach Slovenska formou výkladu, interaktívnych zadaní úloh a následnej kontrole. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Mgr. Michal Polák

Pytagorova veta

Prezentácia z matematiky pre 9.ročník je v úvode zameraná na zopakovanie známych faktov o trojuholníkoch a ich rozdelení. V jadre je zadefinovaná Pytagorova veta a ukážky jej využitia pri výpočte prepony alebo odvesny pravouhlého trojuholníka. V závere zadefinujeme Obrátenú Pytagorovu vetu a ich využitie v praxi. Je spracovaná v programovom prostredí PawerPoint.

Ing. Jana Kulháňová

Predprítomný čas

Prezentácia z anglického jazyka pre 8. ročník je zameraná na získavanie základných informácií o forme a použití predprítomného času pomocou interaktívnych cvičení. Dá sa využiť ako učebný materiál k samostatnému vysvetleniu učiva alebo upevneniu učiva. Je spracovaná v programovom prostredí PowerPoint.

Mgr. Mária Dragúňová

Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

Prezentácie je zameraná na vývoj človeka ako biologického druhu. Cieľom je oboznámiť žiakov so spoločnými a odlišnými znakmi človeka a živočíšneho predchodcu, poukázať na spoločenskú podstatu človeka a rovnocennosť ľudských rás.

Ing. Dajana Sporná

Tvárnenie

Prezentácia z predmetu strojníctvo je zameraná na získanie základných informácií z oblasti tvárnenia a jeho využitia v praxi. Je spracovaná v programe Power Point.

Mgr. Ján Pásztor, Dis.art.

Život a diela W.A. Mozarta

Prezentácia je zameraná na získanie základných informácií zo života W.A.Mozarta. Je spracovaná v programe MS Power Point.

Mgr. Peter Tkáč, DiS.art.

Romantizmus,

Felix Mendelsohn Bartholdy

vo výučbe v ZUŠ

Ako jedno z najexpresívnejších období nielen v hudobnom svete ale vôbec všeobecne bol romantizmus. Prezentácia sa pokúša pomôcť pochopiť žiakom 2. Stupňa ZUŠ toto obdobie pomocou života a diela jedného z najväčších hudobných skladateľov vôbec – Felixa Mendelssohna Bartholdyho.

Mgr. Eva Balážová

Alkalické kovy

Prezentácia je zameraná na učivo chémie na SOŠ – Alkalické kovy, s využitím videa pokusu na stránke youtube.com na vysvetlenie učiva, dá sa použiť ako učebný materiál.