DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder


PONUKA VZDELÁVANIA
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnosť, školy a štátnu správu.
• Typológia osobnosti

• Typológia profesijných charakteristík osobnosti

• Typológia voľby povolania a plánovania profesijnej kariéry, kariérové rozhodovanie

• Self assessment - sebaposúdenie, typológia, preferencie, sebapoznanie a osobný  rozvoj

• Bilančná diagnostika

• Zlepšenie vzťahov na pracovisku

• Zlepšenie vzťahov  v sociálnom prostredí

• Tímový rozvoj

• Zvládanie stresu

• Zlepšenie kvality života

-Typológia osobnosti GPOP (Golden Profiler of Personality) - certifikovaná dotazníková metóda administrovaná vo verzii pero - papier, elektronicky, výstupom je okrem opisu taktiež podrobná záverečná správa v rátane analýzy preferencií v rámci jednotlivých globálnych škál a ich subškál.

-Inventár profesijných charakteristík osobnosti BIP (Bochumský inventár) - diagnostika osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre úspech v zamestnaní - možno využiť pri výbere a umiestňovaní pracovníkov, pri poradenstve v kariérovom vývine dospelých - certifikovaná dotazníková metóda administrovaná vo verzii pero - papier, elektronicky, výstupom je podrobná záverečná správa v rátane analýzy preferencií v rámci jednotlivých dimenzií a rôznych oblasti profesijných predpokladov - pracovné zameranie, pracovné správanie, sociálne kompetencie, psychická konštitúcia.

-Typológia voľby povolania a plánovania profesijnej kariéry - umožňuje porovnať vlastné záujmy a schopnosti s ponúkaným potenciálom pracovných pozícií a povolaní.

-Sociálno - psychologické výcviky
- so zameraním na osobnostný rozvoj, pozitívne myslenie, sebavedomie, zvládanie stresu a záťažových situácií, motiváciu...
Osobnostná diagnostika
Sociálno - psychologické výcviky