DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder


PONUKA VZDELÁVANIA
• organizačné zabezpečenie a vzdelávanie na mieru  podľa potrieb a možností inštitúcie (spojené s wellness pobytom v rekreačnom zariadení)

• antistresové výcviky a teambuilding  - zážitkové aktivity, tematické eventy, tímové športové aktivity na mieru

• Typológia osobnosti
• Osobnostná diagnostika
• Self assessment - sebaposúdenie, typológia, preferencie, sebapoznanie a osobný  rozvoj
•  Bilančná diagnostika
• Zlepšenie vzťahov na pracovisku
• Zlepšenie vzťahov  v sociálnom prostredí
• Tímový rozvoj - teambuildingové aktivity
• Tematické eventy
• Zvládanie stresu
• Zlepšenie kvality života pedagogického a odborného zamestnanca vzdelávacích inštitúcií- Typológia osobnosti GPOP (Golden Profiler of Personality) - certifikovaná dotazníková metóda administrovaná vo verzii pero - papier, elektronicky, výstupom je okrem opisu taktiež podrobná záverečná správa v rátane analýzy preferencií v rámci jednotlivých globálnych škál a ich subškál.

- Inventár profesijných charakteristík osobnosti BIP (Bochumský inventár) - diagnostika osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre úspech v zamestnaní - možno využiť pri výbere a umiestňovaní pracovníkov, pri poradenstve v kariérovom vývine dospelých - certifikovaná dotazníková metóda administrovaná vo verzii pero - papier, elektronicky, výstupom je podrobná záverečná správa v rátane analýzy preferencií v rámci jednotlivých dimenzií a rôznych oblasti profesijných predpokladov - pracovné zameranie, pracovné správanie, sociálne kompetencie, psychická konštitúcia.

- Sociálno - psychologické výcviky - so zameraním na osobnostný rozvoj, pozitívne myslenie, sebavedomie, zvládanie stresu a záťažových situácií, motiváciu...
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnosť, školy a štátnu správu.
SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ  VÝCVIKY pre zamestnancov ZŠ