DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikova@mail.t-com.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder

 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Asertívne zvládanie záťažových situácií v
práci pedagogických zamestnancov
Počet priznaných kreditov - 10
kreditov

Počet hodín - 40 hodín
740/2012-KV
zo dňa 10.09.2012
• Charakteristika asertivity a jej význam v
komunikácii
• Vymedzenie záťažových situácií a metódy
asertívneho zvládania
• Vyslovenie nesúhlasu
• Vyrovnanie sa s kritikou
• Jednanie v záťažových situáciách
• Asertívna komunikácia s partnerom
• Asertívny učiteľ
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné odborné,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
• učiteľ jazykovej školy
• majster odbornej výchovy
• vychovávateľ
• pedagogický asistent

PONUKA VZDELÁVANIA
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v
práci pedagogických zamestnancov
Počet priznaných kreditov - 10
kreditov

Počet hodín - 40 hodín
  739/2012-KV
zo dňa 16.08.2012
• Charakteristika a druhy stresu
• Analýza osobnostných vlastností a ohrozenia
stresom
• Zvládanie stresu a záťažových situácií
• Aplikačné prístupy zvládania stresu
• Zdroje pracovného stresu pedagogického
zamestnanca
• Faktory a zdroje zvládania stresu
• Prevencia a zvládanie stresu
• Syndróm vyhorenia
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné odborné,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
• učiteľ jazykovej školy
• majster odbornej výchovy
• vychovávateľ
• pedagogický asistent
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Príprava pre získanie ECDL preukazu
Počet priznaných kreditov - 15
kreditov

Počet hodín - 60 hodín
737/2012-KV
zo dňa 10.09.2012
• Spracovanie textu - formátovanie
• Spracovanie textu - objekty
• Tabuľkový kalkulátor - bunky, pracovné hárky
• Tabuľkový kalkulátor - vzorce a funkcie
• Tabuľkový kalkulátor - formátovanie, grafy       
• Príprava výstupov
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné odborné,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
• učiteľ jazykovej školy
• majster odbornej výchovy
• vychovávateľ
• pedagogický asistent
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Elektronická prezentácia v interaktívnej
výučbe
Počet priznaných kreditov - 15
kreditov

Počet hodín - 60 hodín
738/2012-KV
zo dňa 10.09.2012
Používanie špecifického softwaru vo
vyučovacom procese - elektronická
prezentácia
Používanie aplikácie
Vytváranie prezentácia
Text a obrázky
Diagramy, grafy, kreslené objekty
Efekty premietania  snímok, príprava výstupov

Interaktívna výučba na interaktívnej tabuli
Tvorba interaktívnych prezentácií
Užívateľské rozhranie
Efekty premietania snímok, príprava výstupov
Tvorba prezentácie pre konkrétne predmety
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné odborné,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
• učiteľ jazykovej školy
• majster odbornej výchovy
• vychovávateľ
• pedagogický asistent
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnosť, školy a štátnu správu.
Programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov - akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj
čitateľskej gramotnosti
Počet priznaných kreditov - 10
kreditov

Počet hodín - 40 hodín
1316/2013-KV
zo dňa 27.10.2013
• Charakteristika čitateľskej gramotnosti 
• Moderná škola a moderné koncepcie výučby  na
rozvoj čitateľskej gramotnosti 
• Spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti 
• Práca s textom - súčasť aktívneho učenia sa
žiaka 
• Etapy a fázy čítania a porozumenia textu 
• Spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v
porozumení rôznych typov textov  
• Tvorba  edukatívneho materiálu na rozvoj
čitateľskej gramotnosti žiakov
• Inovácia a tvorba nových učebných textov,
materiálov a didaktických prostriedkov s cieľom
zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné odborné,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
• učiteľ jazykovej školy
• učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Eliminácia agresivity a šikanovania žiakov v
školskom prostredí
Počet priznaných kreditov - 7
kreditov

Počet hodín - 25 hodín
1432/2014-KV
zo dňa 08.10.2014
• Agresia a agresivita v správaní sa žiakov 
• Šikanovanie v školskom prostredí 
• Eliminácia agresivity a šikanovania
prostredníctvom prosociálnosti
• Riešenie problematiky agresivity a šikanovania v
základných a stredných školách 
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie

• majster odbornej výchovy
• vychovávateľ
• asistent učiteľa (s výnimkou
asistentov učiteľa pre predprimárne
vzdelávanie)
• asistent vychovávateľa
• asistent majstra odbornej výchovy
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Projektové vyučovanie v edukačnom procese
Počet priznaných kreditov - 15
kreditov

Počet hodín - 60 hodín
1424/2014 - KV
zo dňa 02.10.2014
Moduly pre primárne vzdelávanie
• Teoretické východiská projektového vyučovania
• Sociálna dimenzia projektového vyučovania
• Metodológia projektového vyučovania pre 1.
stupeň ZŠ 
• Tvorba projektového vyučovania pomocou
efektívneho využitia IKT 
Moduly pre nižšie stredné vzdelávanie
• Teoretické východiská projektového vyučovania
• Sociálna dimenzia projektového vyučovania
• Metodológia projektového vyučovania pre 2.
stupeň ZŠ 
• Tvorba projektového vyučovania pomocou
efektívneho využitia IKT 
Moduly pre stredné odborné vzdelávanie,
stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné
odborné vzdelávanie a pre vyššie odborné
vzdelávanie
• Teoretické východiská projektového vyučovania
• Sociálna dimenzia projektového vyučovania
• Metodológia projektového vyučovania pre
stredné školy
•Tvorba projektového vyučovania pomocou
efektívneho využitia IKT 
 
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie

• učiteľ jazykovej školy
• učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
• majster odbornej výchovy
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančnej gramotnosti
Počet priznaných kreditov - 15
kreditov

Počet hodín - 60 hodín
1771/2017 - KV
zo dňa 09.11.2017
Moduly pre primárne vzdelávanie 
• ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 
• NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V ŠKOLSKÝCH
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH A VO VZDELÁVACOM PROCESE
• ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ
• TVORBA EDUKATÍVNEHO MATERIÁLU NA ROZVOJ FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI ŽIAKOV S VYUŽITÍM IKT
 
Moduly pre nižšie stredné vzdelávanie 
• ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 
• NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V ŠKOLSKÝCH
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH A VO VZDELÁVACOM PROCESE
• ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZŠ
• TVORBA EDUKATÍVNEHO MATERIÁLU NA ROZVOJ FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI ŽIAKOV S VYUŽITÍM IKT
 
Moduly pre stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a pre vyššie odborné vzdelávanie 
• ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 
• NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V ŠKOLSKÝCH
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH A VO VZDELÁVACOM PROCESE
• ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
• TVORBA EDUKATÍVNEHO MATERIÁLU NA ROZVOJ FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI ŽIAKOV S VYUŽITÍM IKT
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie

• majster odbornej výchovy
• učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
• asistent učiteľa
• asistent vychovávateľa
• asistent majstra odbornej výchovy