DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder


PONUKA VZDELÁVANIA
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnosť, školy a štátnu správu.
Programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov - akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
     Eliminácia agresivity a šikanovania žiakov v školskom prostredí     
Počet priznaných kreditov - 7
kreditov

Počet hodín - 25 hodín
1432/2014-KV
zo dňa 08.10.2014
• Agresia a agresivita v správaní sa žiakov 
• Šikanovanie v školskom prostredí 
• Eliminácia agresivity a šikanovania
prostredníctvom prosociálnosti
• Riešenie problematiky agresivity a šikanovania v
základných a stredných školách 
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie

• majster odbornej výchovy
• vychovávateľ
• asistent učiteľa (s výnimkou
asistentov učiteľa pre predprimárne
vzdelávanie)
• asistent vychovávateľa
• asistent majstra odbornej výchovy
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Projektové vyučovanie v edukačnom procese
Počet priznaných kreditov - 15
kreditov

Počet hodín - 60 hodín
1424/2014 - KV
zo dňa 02.10.2014
Moduly pre primárne vzdelávanie
• Teoretické východiská projektového vyučovania
• Sociálna dimenzia projektového vyučovania
• Metodológia projektového vyučovania pre 1.
stupeň ZŠ 
• Tvorba projektového vyučovania pomocou
efektívneho využitia IKT 
Moduly pre nižšie stredné vzdelávanie
• Teoretické východiská projektového vyučovania
• Sociálna dimenzia projektového vyučovania
• Metodológia projektového vyučovania pre 2.
stupeň ZŠ 
• Tvorba projektového vyučovania pomocou
efektívneho využitia IKT 
Moduly pre stredné odborné vzdelávanie,
stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné
odborné vzdelávanie a pre vyššie odborné
vzdelávanie
• Teoretické východiská projektového vyučovania
• Sociálna dimenzia projektového vyučovania
• Metodológia projektového vyučovania pre
stredné školy
•Tvorba projektového vyučovania pomocou
efektívneho využitia IKT 
 
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie

• učiteľ jazykovej školy
• učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
• majster odbornej výchovy
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančnej gramotnosti
Počet priznaných kreditov - 15
kreditov

Počet hodín - 60 hodín
1771/2017 - KV
zo dňa 09.11.2017
Moduly pre primárne vzdelávanie 
• ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 
• NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V ŠKOLSKÝCH
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH A VO VZDELÁVACOM PROCESE
• ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ
• TVORBA EDUKATÍVNEHO MATERIÁLU NA ROZVOJ FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI ŽIAKOV S VYUŽITÍM IKT
 
Moduly pre nižšie stredné vzdelávanie 
• ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 
• NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V ŠKOLSKÝCH
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH A VO VZDELÁVACOM PROCESE
• ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZŠ
• TVORBA EDUKATÍVNEHO MATERIÁLU NA ROZVOJ FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI ŽIAKOV S VYUŽITÍM IKT
 
Moduly pre stredné odborné vzdelávanie,
stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a pre vyššie odborné vzdelávanie
 
• ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 
• NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V ŠKOLSKÝCH
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH A VO VZDELÁVACOM PROCESE
• ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
• TVORBA EDUKATÍVNEHO MATERIÁLU NA ROZVOJ FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI ŽIAKOV S VYUŽITÍM IKT

• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie

• majster odbornej výchovy
• učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
• asistent učiteľa
• asistent vychovávateľa
• asistent majstra odbornej výchovy
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
ELEMENTÁRNA HUDOBNO-TANEČNÁ PRÍPRAVA
V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ - progresívne postupy
hudobno-tanečnej edukácie k národným ľudovým tradíciám
Počet priznaných kreditov - 15
kreditov

Počet hodín - 60 hodín
1891/2018 - KV
zo dňa 09.11.2018
Moduly pre primárne vzdelávanie 
•   Percepčné činnosti
•   Rytmická výchova
•   Intonačná výchova
•   Inštrumentálne činnosti – práca s elementárnym inštrumentárom
•   Hudobno-tanečná príprava
•   Elementárna improvizácia
•   Hudobno-dramatické činnosti, hudba a iné druhy umenia
•   Elementárna inštrumentácia ľudových piesní
•   Tvorba inovatívnych hudobno-edukačných postupov
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
•   učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
•   učiteľ pre primárne vzdelávanie
•   učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
•   učiteľ základnej umeleckej školy
•   vychovávateľ
•   korepetítor
•   asistent učiteľa
•   asistent vychovávateľa
 
Číslo  rozhodnutia o
akreditácii MŠ SR
Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
PRÁCA S TEXTOM A TVORBA
EDUKAČNÉHO MATERIÁLU NA ROZVOJ
ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
Počet priznaných kreditov - 12
kreditov

Počet hodín - 50 hodín
1316/2013 - KV
zo dňa 27.10.2013
Moduly pre primárne vzdelávanie 
•  Charakteristika čitateľskej gramotnosti
•  Moderná škola a moderné koncepcie výučby na rozvoj čitateľskej gramotnosti
•  Spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti
•  Práca s textom - súčasť aktívneho učenia sa žiaka
•  Etapy a fázy čítania a porozumenia textu
•  Spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov
•  Tvorba edukačného materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov
•  Inovácia a tvorba nových učebných textov, materiálov a didaktických
prostriedkov s cieľom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
•  učiteľ pre primárne vzdelávanie
•  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
•  učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie,
úplné stredné odborné, učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie
•  učiteľ jazykovej školy
•  učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
•  učiteľ základnej umeleckej školy
•  majster odbornej výchovy
•  vychovávateľ